Українська мова 10 клас

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему


§ 14. ОСНОВНІ ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Мовознавчі студії

162.      І. Прочитайте лінгвістичну довідку. Розкажіть, які одиниці мови є предметом вивчення фонетики.

Під час членування мовного потоку виділяють найбільшу фонетичну одиницю — фонетичну фразу. Фрази можуть мати різну тривалість: так, у діалогах вони короткі, в монологах — довгі. Наприклад: 1. Ірпінь від нас тікає/, мов лисиця/, дерева надягли шоломи золоті/, жовтневий вечір дихає живицею/, скупавши листя в мертвій і живій воді (Ю. Щербак).

2.   — Якби ти знав/, яке це щастя!/

—   /Знаю!/ (О. Сизоненко).

Серед наведених прикладів перша фраза об’єднує кілька синтаксичних одиниць (умовно простих речень і зворотів), або фонетичних тактів, друга — одне речення, а третя — тільки одне слово-речення. Отже, фонетично фраза членується меншими паузами на менші відрізки-такти (у першій їх 5, у другій — 2, у третій — 1). Такти — частини фрази, об’єднані одним наголосом (одне повнозначне слово або зі службовим). При повільному темпі мовлення в межах такту чітко виділяються склади — група звуків, об’єднаних навколо складотворчого голосного: Де-ре-ва-на-дяг-ли- шо-ло-ми-зо-ло-ті… Складом може бути один голосний звук або різні поєднання з приголосними.

Звук — це найменша, неподільна одиниця мовного потоку, що використовується в складах і фонетичних одиницях вищого рівня, за допомогою яких висловлюється думка.

При швидкому мовленні службові слова поєднуються із самостійними в одне слово. Фонетичне слово — це самостійне слово з приєднаним до нього в мовленні (на початку чи в кінці) ненаголошеним службовим словом (прийменником, сполучником, часткою). Наприклад: [довол'іж], [ув’іч'і], [знйм].

ІІ. Випишіть із роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» приклади коротких і довгих фонетичних фраз, поділіть слова на склади, поставте наголос.

Практикум

163.   Вимовте голосно по черзі спочатку голосні [а], [о], [е], а потім приголосні [в], [з], [д]. Чому відомий мовознавець В. Богоро-

дицький назвав голосні «ротовідкривачами», а приголосні — «ротозакривачами»? Дайте зв’язну відповідь.

164.      Спишіть, визначте фонетичні фрази, фонетичні слова, такти і склади. Які асоціації викликає у вас вірш Дмитра Павличка?

Є люди, як дуби, і є дуби, як люди:

Безстрашно грому підставляють груди,

Щоб немічну берізку захистить,

Хоч знають добре — їм загибель буде.

Спілкування

165.      Уявіть ситуацію: класний керівник доручила Дмитрові й Марині придумати рекламу для шкільного краєзнавчого музею. Запишіть їхні міркування, пропозиції у вигляді діалогу. Визначте в репліках фонетичні фрази й фонетичні слова.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити