Українська мова 10 клас

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему


§ 19. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ

 

Мовознавчі студії

200.    Пригадайте, які чергування звуків ви знаєте. Розгляньте таблиці. Складіть за ними тести і проведіть взаємоконтроль із

однокласником(-цею).

Чергування звуків

Чергування — це постійні закономірні зміни в тих самих частинах слів

У коренях: солі — сіль, ношу — ніс — несу, ломити — ламати, жати — зажим — жму

У суфіксах: палець — пальця, ріжок — ріжка, пастушок — пастушка

У закінченні: на зеленому — на зеленім

У префіксах: зігнути — зогнути, одійди — відійди

Типи чергувань

Живі (позиційні)

Історичні

залежать від позиції звука у слові і є варіантами однієї фонеми: [веисна] — [весни]; [руоз°умна] — [розум]

зумовлені причинами, відсутніми в сучасній мові (діють при словотворенні і словозміні): [вйазати] — [вузол]; [збори] — [зб’ір]; [веизти] — [возити]


Найдавніші

Давні

виникли ще в дослов’янський період, є наслідком фонетичних змін, що відбулися в індоєвропейській мові, наявні в багатьох слов’янських мовах [е] — [о]: брести — бродити; [і] — [а]: сідати — садити;

[е] — [і]: мести — вимітати; [о] — [а]: гонити — ганяти; [и] — [і]: сито — сіяти;

[е] — [и] — 0 (нуль звука): беру— збирати — брати;

[и] — [ов]: рити — рови;

[у] — [ов]: кузня — коваль

відбулися лише в українській мові, причини їх пояснює історична фонетика:

[о], [е] з [і] у відкритих/закритих складах: воля — вільний, село — сіл, року — рік;

[о], [е] з 0 (нулем звука): шов — швачка; швець — шевця;

[о] з [и] у сполученнях ри, ли, ро, ло: глотка — глитати, кров — кривавий;

[е] з [о] — після шиплячих та [й]: вечеря — вечори, копієчка — копійок

Увага! 1. У деяких випадках чергування [о], [е] з [і] не відбувається: а) у звукосполученнях -оро-, -оло-, ере-, -еле-: город, перед, шелест; б) у звукосполученнях -ор-, -ер-, -ов-: морква, жертва, вовк; в) у словотворчих частинах -вод, -воз, -нос, -роб, -ход: водовоз, водонос, землероб; г) у суфіксах -енк-, -еньк-, -есеньк-, -ечк-, -тель, -ер, -ор: річечка, маленька, Петренко, учитель, оператор.

2.  Після шиплячих та [й] в окремих словах може виступати [о] перед м’яким приголосним, а [е] — перед твердим приголосним: радості, на щоці, безкрайої; жену, чекаю, краєчок, Бугаєнко, щем, черга.

Практикум

201.      У поданих реченнях знайдіть і схарактеризуйте чергування голосних [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и].

I. Летів і танув сніг (М. Рильський).— Поема М. Бажана «Політ крізь бурю» — філософський твір. 2. Ломило в спині.— Не ламай калину, краще їй водиці принеси (Ю. Рибчинський). 3.       Христя почала плакати і нарікати на свою долю (Панас Мирний).— І нарекли його Сивооком (П. Загребельний). 4. На кухні щось сікли сікачем, щось терли в макітрі (Ю. Смолич).— Паркет у залі натирали до блиску (І. Нікітченко).

202.  Розподіліть пари слів на групи за особливостями чергування:

а) [о], [е] з [і]; б) [о], [е] з 0 (нулем звука); в) [е] з [о] після шиплячих та [й]; г) найдавніші чергування.

День—дня, стіл—стола, чоло—чільний, клонитися—кланятися, гребти—загрібати, сон—сну, молоток—молотка, кінь—коня, віз—воза, чотири—четвертий, знаємо—знайо- мий, гайок—гаєчок, піч— печі, слово—слів, лізти—лазити, вінок—вити, трясти—трусити, пшоно—пшениця, мішок— мішечок, вогонь—вогню, квітка—квіток, хід—ходу, поріг— порога, шість—шести, летіти—літати, збирати—брати.

203.      І. Від поданих слів утворіть і запишіть похідні, підкресліть голосні, що чергуються, визначте, яке чергування, поясніть причини.

Скочити, мести, дерти, допомогти, пекти, терти, плести, гонити, овес, коні, осені, воля, пагонів, вечори, семи, соколи.

II. Складіть три-чотири скоромовки зі словами (на вибір).

204.      Спишіть, уставляючи пропущені букви на позначення голосних. Свій вибір обґрунтуйте. Доберіть слова, що ілюструють чергування цих голосних з іншими.

1. Сім’я веч..ря коло хати (Т. Шевченко). 2. Скинув до нього на сани міш..чків п’ять жита, один — пш..ниці та півклунка пш..на увесь л..шок, який можна було збути (Панас Мирний). 3.        Золоті кл..нки бл..стіли од проміння (В. Сосюра). 4. Поверх стін, порослих зеленим бадиллям, стр..міли високі башти (І. Нечуй-Левицький). 5. Зелений простір вб..рав у себе очі (В. Минько). 6.  Йде гаями — не трісне, через воду бр..де — не плюсне, очеретами — не шелесне (С. Васильченко). 7. Уже сут..ніло, коли Горбенко повернувся додому (Б. Антоненко-Давидович).

205.   Доберіть три-чотири прислів’я, в яких відбуваються чергування у словах. Обґрунтуйте свій вибір.

Спілкування

206.      Об’єднайтесь у групи і складіть кросворд зі слів, у яких відбуваються чергування звуків. Обміняйтеся роботами і розв’яжіть кросворди.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити