Українська мова 10 клас

Українська графіка, українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правал написання слів

 

§ 25. УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА


Мовозначні студії

278. І. Прочитайте текст. Пригадайте, у який період історії людства виникло письмо.

1. Етнографи відкрили цікавий спосіб зберігання інформації — кіпу. Це своєрідне письмо вузликами, яке розробили багато століть тому латиноамериканські індіанці. Ним служила товста мотузка, до якої прикріплялися тонші поперечні шнурки з різного роду вузликами і плетивом. Кількість шнурів і вузлів, їхній розмір, взаєморозташування і поєднання кольорів мотузки допомагали складачеві кіпу «записати» певне смислове значення. Якщо шнури не були пофарбовані, то вони служили для лічби або запам’ятовування знаменних дат. Пофарбовані вузли використовувалися для передачі більш складних повідомлень: наприклад, чорні шнури означали смерть, нещастя, червоні — війну, білі — мир, жовті — золото, зелені — маїс. Але головне призначення кіпу — нагадати про те, що треба передати. Тому-то насамперед їх використовували гінці, які відправлялися з посланнями в інші міста.

Індіанці винайшли ще один різновид предметного письма — вампум. Він складається з нанизаних на шнури кольорових скойок (мушель). Переплетіння шнурів утворюють смужку, яку зазвичай носять як пояс. Пофарбовані в різні кольори мушлі мали символічне значення: червона — війна, чорна — загроза, біла — мир, благополуччя. З цих кольорових скойок викладали малюнки, зрозумілі всім, наприклад, схрещені темні руки на білому фоні означали мирний договір. Вампум використовувався як засіб передачі повідомлень від племені до племені, для посвідчення послів тощо (3 кн. «Все про все»).

2. — Не маленький, сам собі зараджу. Обдумав уже нині. Вам кувати мечі та списи і возити стрілу по пригородах, щоб готували воїв на весну, йтиму на Київ,— мовив Ярослав (П. 3а- гребельний).

3. У Київській Русі теж використовувалися тайнописи. Найдревніший з них — криптограма. Щоб приховати зміст, текст записували у вигляді якихось геометричних фігур: кола, квадрата чи хреста. Починати читання треба було з наперед обумовленої букви чи рядка.

Найбільш поширеним способом тайнопису була літорея, яку в Київській Русі прозивали тарабарською грамотою. Найдавніший запис, зроблений таким способом, датується 1229 роком. Літорея ділилася на просту й мудру. Проста полягала в тому, що голосні в кожному слові тексту залишалися на своїх місцях, а приголосні замінювалися на інші таким чином:

Крім простої літореї, була ще й складна, в якій замінялися як приголосні, так і голосні. Відома також і числова літорея, у якій букви в словах замінювалися цифрами за наперед обумовленою схемою (3 посібника).

ІІ. Виконайте завдання до текстів.

1)     Чому порівняно зі звуковою мовою письмо виступає додатковим засобом спілкування?

2)     Чому письмо кіпу і вампум називають предметним? Чи використовували слов’яни предметне письмо?

3) Поясніть значення виділених слів.

279. Прочитайте текст. З історією яких народів пов’язані виділені поняття? Розкажіть, що вам відомо про письмо стародавніх шумерів, єгиптян, греків, русичів. За яких обставин предмети в багатьох стародавніх народів набували ваги символів? Чи збереглася ця традиція нині? Які народи і в XXI ст. користуються ідеографією?

Письмо — це додатковий до звукового мовлення засіб спілкування за допомогою системи графічних знаків. Основною одиницею письма (графіки) є графема (від грецьк. grapho — пишу), під якою розуміють знак, що використовується для вираження відношення між фонемою і літерою.

Письмо, при якому графічний знак позначає окремий звук мовлення, називається звуковим чи алфавітним, або буквеним, або буквено-звуковим. Це сучасний тип письма у більшості народів. Однак історія знає й інші види письма. Так, у Давній Месопотамії шумери (пізніше ассирійці, вавилоняни) користувалися ідеографічним письмом (від грецьк. ida — поняття, grapho — пишу). Це письмо, у якому графічний знак (у вигляді графічного зображення чи абстрактного малюнка) служить символом, передає значення, яке стоїть за словом, а не його звучання. Згадайте сучасні знаки чотирьох арифметичних дій (+, -, •, :) та ін., дорожні знаки, рекламу тощо. Таке письмо ще називають ієрогліфічним. Плем’я ацтеків залишило людству цілі трактати, написані піктографічним (від лат. picios — писаний фарбами) письмом, яке ще називають малюнковим, або картинним. Це письмо, у якому графічний знак у вигляді малюнка чи умовного зображення слугує для передачі мовлення — життєвої ситуації, події тощо, але не відображає мовних фонетичних і граматичних форм.

Письмо, яке передувало алфавітному, називалося силабічним, або складовим, у якому графічний знак служив для передачі складу (3 посібника).

Практикум

280.      Розкажіть стисло про розвиток письма у слов’ян. Які букви кирилиці та глаголиці були непотрібні праукраїнцям? (Див. § 7,8.)

281.      Пригадайте, що таке «кулішівка». Яка її роль в унормуванні українського правопису? Які зміни в українську абетку вніс Пантелеймон Куліш? Проаналізуйте слова з його твору «Записки о Южной Руси», виявіть відмінності у графіці, порівнюючи з сучасною. Складіть перелік правописних правил, яких дотримувався письменник.

Синъ, кінь, вінъ, білі, дівка, тобі, хлібъ, лісъ, літо, їсти, стоїть, іхати, Вкраіна, одолівае, підбігае, промовляе, браттє, коріннє, милосердєе, его, слези, завоевавъ, пъе, бъе, здоровъе.

282.  Порівняйте український алфавіт із латинським. Накресліть і заповніть таблицю. Як пояснити подібність алфавітів?

Латинський алфавіт

Буква

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Український

відповідник 283. Зайдіть на сайт «Філологічні цікавинки» http: //library. org.ua (abetka.htm), проаналізуйте запропоновану там українську абетку з використанням латиниці. Висловіть своє ставлення до цієї версії української абетки, аргументуйте її доцільність чи недоцільність.

284. І. Прочитайте уривки з текстів. З історією яких країн пов’язане виникнення алфавіту? Якими алфавітами користуються сучасні європейські мови?

1. Письмо, «як один з найделікатніших розділів історії культури», є відображенням естетичних смаків тієї чи іншої епохи (В. Борисенко).

2. Закони літер — не разок намиста:

Одну хитнеш — і поміняєш суть.

І спробуй-но тоді межу збагнуть,

Приміром, між обчислить і обчистить (Б. Олійник).

3. Багато більш давніх, ніж глаголиця, алфавітів, у тому числі латинський і грецький, створювались за образом і подобою своїх «родичів» — алфавітів, що раніше існували (Л. Толстой). 4. Як би там не було,— найбільше пощастило грекам: саме їхня алфавітна система лягла в основу «великого дерева» алфавіту, що розкинув своє гілля по всій Землі (А. Кондратов).

II. Випишіть з уривків слова, у яких одна буква позначає два звуки.

285. І. Прочитайте вірш Ліни Костенко мовчки. Як треба читати «С», «Ш», «Ф» та ін.: як звуки чи як букви? Чому? Прочитайте вдруге вірш уголос.

Сичало «С», мов кобра на хвості.

Шкварчало «Ш», і «Ф» взялося в боки.

І вірне «К» уперше у житті

зробило вбік категоричні кроки.

Стогнало «М», пручалась буква «Ю»,

кусалось «С» і «Т» кричало: «Тату!»

Сказало «Л»: «На цьому я стою!» —

ну, тобто прямо з Лютера цитату.

Слухняне «А» було вже на мазі,

приготувалось заспівати соло,

перекрутилось на одній нозі,

неначе циркуль,— і замкнулось коло.

Котився перстень літерою «О»,

його згубив мізинний палець змісту.

Тоді взяла я знову те перо.

Як і належить доброму стилісту…

II. Який прийом використала поетеса, щоб наповнити літери змістом? Які образи постають у вірші? Об’єднайтесь у групи і спробуйте написати свій вірш (за аналогією), взявши інші букви.

286. І. Спишіть, після кожного слова в дужках зазначте кількість звуків і букв у ньому. Поясніть орфограми.

Україна, в’язати, насіння, населення, яскравий, літнє, солов’ї, ґудзик, надзелень, життя, бур’ян, їжак, Євген, буряк, зоряно, воєдино, гуща, район, кущ, заїжджати, урочище, заява, сюїта, сіллю, воджу, возз’єднання, джміль, дзенькіт, льон, сьогодні, віддзеркалення, Соломія, з’їзд, Нью-Йорк.

II. Складіть і запишіть речення з виділеними словами, об’єднавши їх за певною темою.

Перлина фразеології

Прочитайте прислів’я і з’ясуйте їхній зміст. Доберіть власні приклади фразеологізмів на цю тему.

1. Азбука — то до мудрості дорога. 2. Спочатку аз та буки, а потім підуть і науки. 3. Слово — вітер, письмо — ґрунт. 4. Не перо пише, а розум. 5. Як одступиш од грамоти на аршин, то вона од тебе на сажень одступить.

Спілкування

287. Зайдіть на сайт www.greatukrainians.com.ua, доберіть інформацію про зображених на фотоілюстраціях історичних діячів. Підготуйте повідомлення про їх роль і значення у становленні й розвитку української писемності.

М. Антокольський. Нестор Літописець

М. Перевальська- Пшенична. Галшка Гулевичівна

Я. Сваричевський. Василь-Костянтин Острозький

 

288.    Об’єднайтесь у пари і позмагайтеся. За п’ять хвилин запишіть слова в алфавітному порядку.

Диня, том, кавун, фотон, город, вишня, факультет, ґанок, цифра, хата, пісня, ялинка, турист, казка, острів, дидактика, слово, свято, аґрус, яшма, аудиторія, історія, республіка, метал, лимон, мама, дебют, вірність, лірика, урок, щастя, зошит, книжка, юрист, хмара, джем, дзвоник, сучасний, шапка, ямб, їжак, іній, герой, щука, норка, болото, бюро, юрба, енергія, йогурт, нарцис, бджола, чаша, менеджер.

289.      Прочитайте в «Історії української культури» (будь-якого автора) розділ «Освіта і наука». Напишіть реферат про розвиток української графіки. Проведіть науково-практичну конференцію на цю тему.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити