Українська мова 10 клас

Українська графіка, українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правал написання слів

 

§ 29. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 

Практикум

320.   Проаналізуйте групи прикладів і виведіть правила написання слів іншомовного походження.

1. Дипломат, тираж, азимут, система, цикл, чиновник, шифер, жираф, джинси, терикон, кипарис.

2. Діагноз, тіара, історія, гідронім, лімузин, хімія, фізика, ідилія, істина, піанісимо.

3. Мозаїка, сюїта, атеїзм, стоїцизм.

4. Екскурсія, експонат, експозиція, етап.

5. Група, колектив, територія, шосе, басейн, клас, але: тонна, ванна, нетто, брутто, мотто, вілла, булла, панна, пенні, білль.

6. Ніцца, Руссо, Діккенс, Шиллер, Міссурі, Жанна.

7. Ірраціональний, імміграція, контрреволюція.

8. Альянс, павільйон, сеньйор, дюраль, конферансьє.

9. Комп’ютер, бар’єр, Руж’є, Монтеск’є, В’єтнам, Х’юстон.

10.        Ін’єкція, об’єкт, ад’ютант, кон’юнктура, транс’європейський, але: нюанс, гравюра, Мюнхен, мадяр.

321.      Поясніть правопис слів іншомовного походження. Значення незнайомих слів з’ясуйте за «Словником іншомовних слів». За яким принципом орфографії записано ці слова?

Дисиміляція, конституція, психологія, суфікс, діалог, Марокко, Африка, економіка, альфа, фільм, ательє, бюлетень, бязь, гравюра, кур’єр, імітація, букініст, асиміляція, грип, ізоляція, апперцепція, аритмія, діадема, Токіо, дифузія, директор, Мольєр, Лавуазьє, іподром, П’єр, прем’єра, барикада, ванна, булла, бібліотека, дебют, панно, бюро, барельєф, Шиллер, Мекка, Міссурі, Калькутта, Таллінн, Ліссабон, Філіппіни, Аддис-Абеба.

322.      В учнівських творах було виявлено орфографічні помилки.

Яких помилок припустилися учні? Назвіть орфограми. Перевірте свій вибір за орфографічним словником.

1. Неоромантизм призвів на межі ХІХ—ХХ століть до появи неоклас..цизму. 2. Едгар Ал..ан По — американський письменник — започаткував у літературі с..мволізм. 3. Над селянином завжди була духовна і матері..льна влада землі. 4.    Про витоки й т..ор..тичну базу с..мволізму пише Б. Рубчак у своєму ес..е «Пробний лет». 5. Чесність — іст..нний аристократизм нашого часу, — писав Є. Репан. 6. Д..кадентам були властиві п..симізм, душевна спустошеність, страх перед життям. 7. Гум..аністи прагнули в центрі життя поставити людину. 8. Імпр..с..онізм Коцюбинського проявився в його новелі «Інтермец..о». 9. Такі модерністські течії, як: сюр..еалізм, кубізм, дада..зм, футуризм проникли у ХХ столітті в Україну.

10.    І. Франко вважав ком..уністичну ідею згубною для людини, про що він писав у стат..і «Що таке поступ?».

Спілкування

323.      Складіть і запишіть діалог на тему «Моя майбутня професія», використовуючи слова іншомовного походження.

324.    Зі словника С. Шевчука випишіть десять найновіших запозичень, поясніть їх правопис (див. рубрику «До джерел знань» наприкінці розділу). Ознайомте з цими словами однокласників.

325.      Знайдіть і прочитайте статтю І. Гнатюка «Про зміни в українському правописі» (див. рубрику «До джерел знань» наприкінці розділу). Складіть таблицю «Писали — тепер пишемо».

Розвиток мовлення

Редагування

326. І. Прочитайте. З’ясуйте зміст понять редагування, мовна норма. Від чого залежить якісне редагування окремих речень, текстів? Назвіть помилки, які виникають через порушення мовних правил.

Редагування — (від лат. redactus — упорядкований) — етап творчого процесу, пов’язаний з підготовкою рукописного твору до друку. В редагування входить перевірка наведених фактів, виправлення тексту з наукового погляду, скорочення, а також його стилістичне опрацювання (усунення лексичних, граматичних і стилістичних помилок тощо). Одним із центральних понять культури мови як лінгвістичної дисципліни є поняття мовної норми.

Є такі різновиди мовних норм:

1) фонетичні; це норми вимови голосних і приголосних звуків, а також норми наголошування слів; 2) лексико- фразеологічні; це норми вживання слів і фразеологізмів у властивому їм значенні і норми сполучуваності слів і фразеологізмів з іншими словами в реченні; 3) морфологічні; це норми словозміни самостійних частин мови (іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів); 4) синтаксичні; це норми побудови синтаксичних конструкцій — словосполучень і речень; 5) стилістичні; це норми вживання в тому чи іншому функціональному стилі властивих йому мовних засобів; 6) орфографічні; це система загальноприйнятих правил написання слів і їх значущих частин, правил написання слів окремо, разом чи через дефіс, правил уживання великої літери; 7) пунктуаційні; це система загальноприйнятих правил уживання розділових знаків.

Порушення тих чи інших мовних норм спричинює появу в усному і писемному мовленні різних помилок. З огляду на можливі відхилення від норми розрізняють помилки:

1) фонетичні та орфоепічні — неправильна вимова окремих звуків чи звукових комплексів: «акання» (вимова звука [а] на місці ненаголошеного [о]), м’яка вимова шиплячих, неправильна вимова звуків [дж], [дз] ([хожу], [кукуруза], [кинжал] замість [ходжу], [кукурудза],       [кинджал]);

неправильне наголошування слів: «одинадцять», «чотирнадцять», «черговий», «вимова» замість одинадцять, чотирнадцять, черговий, вимова; 2) лексико-фразеологічні — уживання слів у невластивому їм значенні: «вірна відповідь» , «музикальна освіта», «воєнна форма», «тактична поведінка» замість правильна відповідь, музична освіта, військова форма, тактовна поведінка; змішування компонентів у близьких за значенням фразеологізмах: «відіграє велике значення» замість має велике значення, але відіграє роль; уживання ненормативних слів і фразеологічних сполучень на зразок «столова», «обіжатися», «остановка», «приймати участь», «кидатися в очі» замість їдальня, ображатися, зупинка, брати участь, впадати у вічі; 3) морфологічні — неправильне утворення відмінкових форм іменників: «п’ять кілограм», «працює столярем», «доїхати до центра міста» замість п’ять кілограмів, працює столяром, доїхати до центру міста; неправильне визначення граматичного роду іменників: «гостра біль», «біла тюль» замість гострий біль, білий тюль; неправильне утворення ступенів порівняння прикметників: «більш зручніший» замість зручніший або більш зручний; неправильне утворення відмінкових форм числівників: «п’ятидесяти», «семистами», «трьохстами» замість п’ятдесяти (п’ятдесятьох), сьомастами (сімомастами), трьомастами; неправильне утворення особових дієслівних форм: «полять», «мелять», «колять», «боряться», «ходімте» замість полють, мелють, колють, борються, ходім; 4) синтаксичні — порушення синтаксичних зв’язків між словами (норм керування й узгодження): «екзамен по математиці», « згідно наказу» , « властивий для нього» замість екзамен з математики, згідно з наказом, властивий йому; неправильне вживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів: «Проїжджаючи повз висоту 805, увагу Шури привернула могила, що виднілася здалеку» замість Коли Шура проїжджала повз висоту 805, її увагу привернула могила, що виднілася здалеку; неправильна побудова речень з однорідними членами: «горджуся і люблю свою школу» замість я люблю свою школу і горджуся нею; порушення порядку слів у реченні; порушення порядку розташування частин складного речення; змішування прямої і непрямої мови тощо; 5) стилістичні — невмотивоване використання в одному функціональному стилі мовних засобів, що характерні для іншого стилю, — зловживання лексикою і фразеологією ділового стилю (так звані «канцеляризми») або спеціальними термінами в текстах ненаукового характеру; невмотивоване вживання нелітературної лексики (діалектизмів, просторічних слів); стилістично невиправдане вживання експресивних засобів, що створює зайву, інколи фальшиву емоційність; 6) орфографічні — помилки, пов’язані з порушенням чинних норм щодо написання складних слів, вживання апострофа, м’якого знака, правопису слів іншомовного походження та ін.; 7) пунктуаційні — помилки, зумовлені порушенням чинних правил уживання розділових знаків (коми в простому та складному реченні, двокрапки, тире, крапки з комою).

ІІ. Накресліть і заповніть таблицю «Типи помилок».

327. Прочитайте. Знайдіть і проаналізуйте стилістичні помилки, відредагуйте кожен текст.

1. Традиція приходити щороку 22 травня до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві зародилася на початку шістдесятих років XX століття. Власне кажучи, тоді це був вияв стихійного мовчазного протесту проти гноблення української культури. Та це був не зовсім мовчазний протест. Кількасот людей натхненно співали пісні на слова Тараса Шевченка, декламували безсмертні рядки Тараса Григоровича. Не можна не сказати, що Тарас Шевченко став символом, який об’єднав націю в найтяжчі часи її існування, позбавляв страху й надавав сили для опору окупантам всіх мастей (За Б. Рогозою).

2. Абрикос! При одному слові у роті стає солодко, а навколо розливається аромат, неповторний, медово-сонячний. Як ми їх

любили! Як чекали, коли ж нарешті зажовтіють між зеленим листям ці сонечка, коли наберуться медового соку. Словом, лікувальні властивості абрикосів зумовлені високим вмістом вітамінів (З календаря).

3. Квіти меліси, або цитринової м’яти, збирають у липні- вересні. Як правило, вживають у їжу листя, розташоване поряд з квіточками. Використовують як свіженькі, так і сухенькі листочки (З календаря).

328.   І. Відредагуйте речення.

I.  На посвідчення здавайте фото лише в анфас. 2. Не дивлячись на похилий вік (а співачці тоді вже було за сімдесят), Соломія Крушельницька ще виступала із сольними концертами, чаруючи всіх своїм голосом. 3. Рокове співпадіння обставин перешкодило Тарасу Шевченкові поїхати вчитися до Італії. 4. Приналежність композитора Петра Чайковського до українського культурного контексту засвідчують не лише родинні козацькі корені, але й музичні твори та постійні фактичні зв’язки з рідною землею. 5. Будівництво Києва, що велося при Володимирі Великому, ще в більших масштабах продовжувалося при його синові Ярославі Мудрому. 6. На Україні є чотири корінних етноса: українці, кримські татари, гагаузи та караїми. 7. Згідно матеріалів дослідника київської старовини Анатолія Макарова, на початку 60-х років XIX століття київська інтелігенція почала переходити в побуті на українську мову. 8. Тадей Рильський, досконало вивчивши цивільні закони, давав безоплатні юридичні консультації селянам навколишніх сіл. 9. Колекція Василя Тарновського склала основу теперішнього музею Тараса Шевченка в Києві. 10.   Відомий сходознавець Агатангел Кримський оволодів понад шістдесят мов: це і тюркські, іранські, семітські, і романо-германські, і, звичайно ж, слов’янські. 11. «Вавилон XX» — перша режисерська робота Івана Васильовича Миколайчука — стрічка того ж напрямку, що й довженківські «Звенигора» та «Земля». 12. Наукове товариство ім. Тараса Шевченка стало вогнищем української науки і культури. 13. Художницю Катерину Білокур та подружжя Лідії й Павла Тичин єднали дружні, теплі взаємовідносини. 14. Немале значення у формуванні сучасного наукового стилю літературної мови відіграли праці Михайла Драгоманова, писані українською мовою. 15. Видрукування повного тексту «Святого Письма» на українській мові 1903 року у значній мірі ми завдячуємо видатному фізику Івану Пулюєві.

II. Правильність виконання завдання перевірте за поданими реченнями. Проведіть взаємооцінювання в парах.

1. На посвідчення подавайте фото лише анфас. 2. Незважаючи на похилий вік (а співачці тоді вже було за сімдесят), Соломія Крушельницька ще виступала із сольними концертами, чаруючи всіх своїм голосом. 3. Фатальний збіг обставин перешкодив Тарасу Шевченкові поїхати вчитися до Італії. 4. Належність композитора Петра Чайковського до українського культурного контексту засвідчують не лише родинні козацькі корені, але й музичні твори та постійні фактичні зв’язки з рідною землею. 5. Будівництво Києва, що тривало за часів Володимира Великого, ще масштабніше продовжувалося за князювання його сина — Ярослава Мудрого. 6. В Україні є чотири корінні етноси: українці, кримські татари, гагаузи та караїми. 7. Згідно з матеріалами дослідника київської старовини Анатолія Макарова, на початку 60-х років XIX століття київська інтелігенція почала переходити в побуті на українську мову. 8. Тадей Рильський, досконало вивчивши цивільні закони, давав безкоштовні юридичні консультації селянам навколишніх сіл. 9. Колекція Василя Тарновського стала основою теперішнього музею Тараса Шевченка в Києві. 10.   Видатний сходознавець Агатангел Кримський оволодів понад шістдесятьма мовами: і тюркськими, іранськими, семітськими, і романо-германськими, і, звичайно ж, слов’янськими. 11. «Вавилон XX» — перша режисерська робота Івана Васильовича Миколайчука — стрічка того самого напряму, що й довженківські «Звенигора» та «Земля». 12. Наукове товариство імені Тараса Шевченка стало осередком української науки і культури. 13. Художницю Катерину Білокур та подружжя Лідії й Павла Тичин єднали дружні, теплі взаємини. 14. Велике значення у формуванні сучасного наукового стилю літературної мови мали праці Михайла Драгоманова, написані українською мовою. 15. Видрукуванням повного тексту «Святого Письма» українською мовою 1903 року значною мірою ми завдячуємо видатному фізику Іванові Пулюю.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити