Українська мова 10 клас

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні


§ 3. МОВА І ДЕРЖАВА. УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МОВУ


Мовознавчі студії

16.        Прочитайте Статтю 10 Конституції України. Які обов’язки покладає на себе держава стосовно функціонування української мови?

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

17.        Прочитайте. Прокоментуйте останній абзац тексту. Чому українська мова в Україні потребувала захисту? Наведіть приклади того, як держава захищає національну мову в Росії, у Франції та в інших країнах.

Мова виражає єдність держави. У національній державі ототожнюються держава, нація і мова. Кожна держава постійно тримає в полі зору мовні проблеми суспільства.

Одним із найвищих виявів самоутвердження нації є державний статус її мови, який законодавчо забезпечує її функціонування в усіх без винятку сферах суспільного життя. Цей статус має бути закріплений в Основному законі держави — Конституції.

Державною мовою буває переважно мова корінного населення країни. Від 1 січня 1990 року формально набув чинності Закон «Про мови в УРСР», який утверджує державність української мови. Цей закон прийнято через необхідність захисту української мови, яка виявилася відтиснутою на периферію суспільного функціонування в найбільш важливих сферах життя (Я. Радевич-Винницький).

Практикум

18.        І. Прочитайте текст. Як ви розумієте думку, висловлену в останньому реченні?

Державність української мови має бути реалізована в галузі народної освіти, діяльності державних та адміністративних органів, у сфері виробництва, науки й техніки, культури й мистецтва, транспорту й засобів масової інформації. Водночас держава повинна забезпечити можливість вивчення рідної мови на всіх рівнях освіти — від дитячих дошкільних закладів до останнього курсу вузу й аспірантури. Держава повинна дбати про те, щоб не виникла невідповідність між декларуванням державності мови і реалізацією цього статусу.

ІІ. Проведіть спостереження у вашому місті чи селі: з’ясуйте, у яких із названих у тексті сфер державна влада забезпечила виконання Закону «Про мови в УРСР», а в якій — ні. З’ясуйте причини невиконання Закону. Які заходи щодо його виконання ви пропонуєте? Сформулюйте свої пропозиції письмово.

19.        Прочитайте текст. Поміркуйте над словами італійського професора. Чому так важливо для українців, щоб молоде покоління знало й шанувало рідну мову? Як ви розумієте словосполучення материнська мова?

Італійський професор Р. Піккіо на запитання журналіста «Чи виживуть українці як нація, чи зникнуть з кону історії?» відповів: «Питання в тому, чи ваші діти знатимуть, вивчатимуть рідну мову, культуру, історію… Ширше — це питання прав людини взагалі, це те, чого у вас ще повною мірою немає, право кожного народу на материнську мову, літературу, культуру» (З кн. «Пам’ятки України»).

20.    Зверніться до підручника з правознавства. Розкажіть, як трактується Закон «Про мови в УРСР» з погляду прав кожного громадянина України. Поясніть особливості функціонування Закону в галузі освіти, наукового та офіційно-ділового стилів у різних регіонах України.

21.        І. Ознайомтеся зі статтею. Визначте основну думку. Що ви можете додати до сказаного? З чим ви не згодні? Випишіть ключові слова статті.

Уже давно і для всіх стала аксіомою теза про те, що мова — то головна ознака нації, то інтегруючий чинник держави, підвалина духовності нації.

Українською мовою вийшла у світ найдревніша конституція Пилипа Орлика, нею писали свої твори безсмертні Тарас Шевченко і Леся Українка, на її основі було створено перший у світі словник комп’ютерної термінології.

З любов’ю і великою шаною ставляться до української мови свідомі громадяни держави нашої, бо, справді, гідна подиву животворна сила нашої мови, її здатність відновлюватися після, здавалося б, повної руйнації. Українська мова, яка впродовж століть жила в імперському світі заборон і принижень, не тільки вистояла, зберігши свою неповторність, а й одержала в демократичному світі визнання, статус державної.

Сьогодні українська мова успішно розширює сферу свого функціонування, зростає увага до культури усного й писемного мовлення. Стає престижним розмовляти гарною, добірною українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання державної мови — важлива професіограма людей різних спеціальностей (За В. Горбачуком).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1)    Визначте стиль тексту. Знайдіть лексику на підтвердження вашої думки.

2)    На прикладах речень із тексту розкажіть, які розділові знаки ставляться всередині речення.

3)    Поясніть значення виділених слів. Розкажіть однокласникам, до яких словників ви зверталися.

22.        І. Прочитайте вірш Олександра Олеся кілька разів. Запишіть із пам’яті. Як висловлене поетом стосується теми параграфа? Аргументовано доведіть свою думку.

Як довго ждали ми своєї волі слова,

І ось воно співа, бринить.

Бринить, співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.

Як довго ждали ми… Уклін чолом народу,

Що рідну мову нам зберіг,

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг…

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1)    Доберіть спільнокореневі слова, що пояснюють написання ненаголошених [е], [и] у словах бринить, зберіг.

2) Поясніть, чому не у виділених словах пишеться по-різному.

3)    Визначте, до якого розряду належать займенники, вжиті в тексті вірша.

4) Накресліть схему останнього речення і прокоментуйте її.

Спілкування

23.        І. Прочитайте уривок із вірша Володимира Шовкошитного. Яку мовну ситуацію в Україні він відображає? Що змінилося за роки незалежності? Визначте основну думку вірша. Прочитайте поезію вдома, обговоріть її зміст із батьками.

Я — украинец, до седьмых колен.

Прапрадед мой шелками шит на Сечи.

И ни чужбина, ни турецкий плен

Его казацкой не лишили речи.

Мне тот клад передавал отец.

И мама с молоком передавала.

И пил я нежность из родных сердец,

И их любовь стихом во мне звучала…

Я растерял, как воду из горсти,

Тот клад, что сохранил в неволе прадед, —

Не знаю языка, сказать по правде…

Простите, сыновья, и дочь, прости.

Прости мене, прапрадіде-козаче,

Прости мене, мій споконвічний краю,

За те, що на російській мові плачу

Об тім, що мови рідної не знаю.

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1) Поясніть розділові знаки в останній строфі.

2) Виконайте словотвірний розбір прикметника споконвічний.

3) Поясніть правопис слова прапрадіде-козаче.

4) Виконайте морфологічний розбір прикметника рідної.

24.        Розгляньте фотоілюстрацію. Підготуйте за нею невелике повідомлення про національно-культурні зв’язки України й Росії.

Яка роль мови у спілкуванні народів-сусідів?

Спілкування

25.        За поданим матеріалом побудуйте діалог на тему «Мати-Україна — українцям діаспори».

Держава повинна докласти максимум зусиль для підтримання і зміцнення духовних зв’язків українців, що проживають за межами України, з рідним народом. Головним знаряддям підтримання цих зв’язків є національна мова, її культивування в діаспорі шляхом створення українськомовних шкіл і класів, бібліотек, преси, радіо- і телепередач, театрів, гуртків самодіяльності, фольклорних колективів тощо. Предметом особливої уваги держави має стати підготовка в Україні українськомовних кадрів вищої кваліфікації для роботи в діаспорі (З газети).

26.        Зайдіть на сайт www.ukrreferat.com/index.php7referat =

26532. Доберіть цікаву інформацію про українців діаспори. Підготуйте повідомлення для однокласників.

Виступ Анастасії Приходько на пісенному конкурсі «Євробачення-2009» у Москві

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити