Українська мова 10 клас

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§ 1. МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

§ 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВИ

§ 3. МОВА І ДЕРЖАВА. УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МОВУ

§ 4. МОВНИЙ «СУРЖИК», ЙОГО ПРИЧИНИ.ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 5. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ОДНА З ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ. УКРАЇНСЬКА МОВА В КОЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

§ 6. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

§ 7. ПОЯВА ПИСЕМНОСТІ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН. СТВОРЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО АЛФАВІТУ. РОЛЬ КИРИЛА І МЕФОДІЯ У СТАНОВЛЕННІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. КИРИЛИЦЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СЛОВ’ЯНСЬКИХ СИСТЕМ ПИСЬМА

§ 8. ВИДИ ПИСЬМА В ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ ПИСЕМНОСТІ. «ГРАМАТИКА СЛОВЕНСЬКА» МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО. ПЕРША РУКОПИСНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІВАНА УЖЕВИЧА

Сучасна українська літературна мова як ваша форма існування національної мови

§ 9. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

§ 10. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ

§ 11. ПОНЯТТЯ ПРО УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНУ МОВУ. ПИСЕМНА Й УСНА ФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

§ 12. ДІАЛЕКТИ ЯК ІСТОРИЧНА БАЗА ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ І СОЦІАЛЬНІ ДІАЛЕКТИ. МОВА МІСТА Й СЕЛА

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

§ 13. МІСЦЕ ФОНЕТИКИ В СИСТЕМІ МОВИ. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОНЕТИКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОЛОСНИХ ТА ПРИГОЛОСНИХ

§ 14. ОСНОВНІ ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 15. ЗВУК МОВЛЕННЯ І ФОНЕМА

§ 16. ЗМІНИ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У МОВНОМУ ПОТОЦІ. АСИМІЛЯТИВНІ Й ДИСИМІЛЯТИВНІ ПРОЦЕСИ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

§ 17. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

§ 18. ПОДОВЖЕННЯ І ПОДВОЄННЯ ПРИГОЛОСНИХ

§ 19. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ

§ 20. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ ПРИ СЛОВОЗМІНІ ТА СЛОВОТВОРЕННІ, МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ

§ 21. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАПИСУ ЖИВОГО МОВЛЕННЯ

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимова

§ 22. ОСНОВНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВИ ГОЛОСНИХ, ДЕЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУЧЕНЬ

§ 23. ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ ПРИГОЛОСНИХ. ВИМОВА ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У ДЕЯКИХ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМАХ

§ 24. НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, ЙОГО ВИДИ. РОЛЬ НАГОЛОСУ В РОЗРІЗНЕННІ СЛІВ І ЇХНІХ ФОРМ

Українська графіка, українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правал написання слів

§ 25. УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА

§ 26. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

§ 27. ПРАВОПИС М"ЯКОГО ЗНАКА ТА АПОСТРОФА

§ 28. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ. НАПИСАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ, ПРІЗВИЩ

§ 29. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 30. СКЛАДОПОДІЛ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

§ 31. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

§ 32. СЛОВО ЯК ОДИНИЦЯ МОВИ. ОЗНАКИ СЛОВА

§ 33. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ТИПИ ЛЕКСИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ

§ 34. ОМОНІМИ. ПАРОНІМИ

§ 35. СИНОНІМИ ТА ЇХНІ ВИДИ. СИНОНІМІЧНИЙ РЯД

§ 36. АНТОНІМИ ТА ЇХНІ ВИДИ

§ 37. ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ. СПОКОНВІЧНО УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА

§ 38. ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ МОВИ

§ 39. ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА СФЕРОЮ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ І СТИЛІСТИЧНОЮ ДИФЕРЕНЦІАЦІЄЮ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити