Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 14. РЕФЕРАТ З НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

Реферування є таким складним процесом аналітико-синтетичного перероблення інформації наукового джерела (або джерел), результатом якої і стає реферат.

Г. Онуфрієнко

Буду я навчатись мови золотої

Реферат (нім. Referat, від латин, refero — доповідаю) — 1. Короткий виклад основних положень учення, наукової праці, дослідження або змісту книги. 2. Доповідь із будь-якої теми, що складається з огляду літературних та інших джерел.

Реферат повинен дати уявлення про характер роботи, методику проведення дослідження, його результати. У ньому стисло, логічно й послідовно викладають зміст джерела, висловлюють власну думку з досліджуваної проблеми. Часто реферат складається за кількома джерелами.

Основні вимоги до реферату: інформативність, виділення найважливіших положень першоджерела, об'єктивність, невикривлений виклад тексту. Тому мова реферативного тексту характеризується загальними для наукового стилю рисами: ясністю, точністю, логічністю та доказовістю.

Виділяють такі види рефератів: репродуктивні — реферати, що тільки відтворюють зміст тексту-джерела; продуктивні — реферати, що передбачають критичне осмислення матеріалу і його об'єктивний аналіз.

697. Сформулюйте, у чому полягає відмінність між рефератом, тезами та конспектом.

698. Прочитайте текст. Визначте стиль. Використовуючи тексти й додаткові джерела, зокрема й інтернетні, підготуйте продуктивний реферат у науковому стилі (підстиль — науково-популярний). Тему реферату сформулюйте самостійно.

Смайлик — це, як правило, певна послідовність декількох стандартних графічних знаків, які набираються за допомогою клавіатури і мають певне стале значення. Для прочитання такого знака варто нахилити голову вліво (на 90°) — і можна побачити стилізоване зображення: Здається, веселий буде вечір :-), Нашим забили :-(.

Смайлики, які використовуються сьогодні в мережі, ми умовно поділили за частотою вживання на три групи.

ЯК ПІДГОТУВАТИ ПРОДУКТИВНИЙ РЕФЕРАТ

1. Сформулюйте тему реферату. Запишіть орієнтовний план.

2. Доберіть наукову літературу з теми. Визначте з-поміж неї основну й додаткову.

3. Опрацюйте дібрані наукові джерела, використовуючи різні види читання й різні способи перероблення тексту (тези, тематичні виписки).

Знайдіть у кожному з джерел нову інформацію, що розкриває тему реферату.

4. Уточніть план реферату.

5. Систематизуйте дібраний матеріал відповідно до плану. Пам'ятайте, що композиційно текст реферату складається

з трьох логічно пов'язаних частин: вступної, основної (описової), заключної.

6. Порівняйте наукові позиції авторів наукових праць (спільне, подібне, відмінне), застосовані ними методи дослідження, одержані результати, висновки.

7. Скористайтеся різними видами мовних трансформацій (перефразування, узагальнення, абстрагування тощо) і лексичними засобами організації тексту й підготуйте письмовий реферат.

8. Висловіть у заключній частині реферату своє ставлення до теми та ступеня висвітлення її в науковій літературі.

1) Смайлики, які вживаються найчастіше. До цієї групи належать смайлики на позначення емоцій і станів людини: :-) «веселий», :-( «сумний», :-| «серйозний» та ін. Характерною рисою цих графічних знаків є те, що вони можуть мати різну міру вияву ознаки.

2) Друга група смайликів — ті, які трапляються в Інтер- неті не так часто. Серед цих знаків — форми на позначення соціальних, професійних та інших ознак людини: ~0-{) «козак», *<:-) «Санта-Клаус».

3) Третя група графічних знаків — це смайлики-«ідіоми»:

«прикусити язика», :’-) «сміх крізь сльози», :-Х «рот на замку». Смайлики цієї групи трапляються рідко. Умовність позначення ними певних ідіом виявляється в тому, що такі знаки функціонують і в англійських текстах, хоч відомо, що ідіоматичні вирази англійської та української мов не завжди тотожні.

Смайлик — специфічний різновид графічного мистецтва — поєднання писемних знаків у рисунки. То що ж це: знак-рисунок, або ієрогліф, чи просто рисунок, або піктограма?

Швидше за все, така форма комп’ютерного письма — система піктографічних знаків. Смайлик у сучасних текстових повідомленнях — набір певних знаків письма, а не звичайний рисунок. Тому це, а також застосування його для схематичного позначення якогось поняття наближає смайлик до ієрогліфа. Однак те, що за смайликом не закріплена конкретна одиниця мови, а також те, що він може інтерпретуватися будь-якою мовою, наближає його до піктограми.

Отже, смайлики — нові мовні форми, створені комп’ютерними користувачами, які швидко поширюються у всесвітній мережі Інтернет (Уривок зі статті: Чемеркін С. Мовою смайликів, або нові знаки у мові).

Домашнє завдання

699. Г. Сковорода писав: «Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо: ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо тим, що є, так ніби минуле зможе вернутись назад, або напевно мусить здійснитися сподіване». Запишіть аргументи та приклади для доведення цієї думки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити