Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 16. БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОШУК НА ТЕМУ НАУКОВОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

З видимого пізнавай невидиме.

Г. Сковорода

Буду я навчатись мови золотої

Бібліографія — це список літератури з певного питання. Розрізняють бібліографію реєстраційну (ознайомлює читача з назвами книг), рекомендаційну (назви книг, які рекомендує автор), список використаної літератури — перелік книг, використаних автором під час підготовки, наприклад, статті, доповіді, повідомлення та ін.

Під час підготовки доповіді чи реферату використовують різні джерела пошуку необхідної літератури: каталоги і картотеки бібліотек, бібліотечні посібники, списки літератури, використаної під час написання книг і статей, покликання в підручниках, монографіях, словниках, покажчики змісту річних комплектів спеціальних періодичних видань, електронні бази даних.

Бібліографічні виписки джерел краще робити на каталожних картках, щоб скласти з них робочу картотеку, яка, на відміну від записів у зошиті, зручна тим, що її завжди можна поповнювати новими матеріалами, легко знаходити необхідні записи. Картки можна групувати в будь-якому порядку (за розділами, підрозділами, темою тощо). Найзручнішою є розстановка карток у єдиному алфавіті прізвищ авторів та назв видань (3 посібника).

704. Співробітники Центру гуманітарних досліджень так охарактеризували бібліографію: «Бібліографію вважають тим костюмом, за яким оцінюють нове: хоч вона не є остаточним показником якості написаного, але є необхідним вказівником того, як автор ставиться до джерел і до читача». Прокоментуйте висловлену думку.

705. Порядок розміщення назв книг у списках літератури може бути алфавітним, хронологічним, тематичним. Запишіть подані назви книг, використовуючи кожен спосіб розташування літератури. Зверніть увагу на бібліографічний опис.

Радевич-Винницький Я. К. Етикет і культура спілкування [Текст] : навч. посіб. / Я. К. Радевич-Винницький. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 291 с.

Богдан С. К. Мовний етикет українців : традиції і сучасність [Текст] / С. К. Богдан; відп. ред. Л. О. Пустовіт. — К. : Рідна мова, 1998. — 475 с.

Білецький А. О. Про мову і мовознавство [Текст] : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / А. О. Білецький; Міжнародний фонд «Відродження». — К. : АртЕк, 1996. — 223 с.

Ющук І. П. Вступ до мовознавства [Текст] : навч. посібник / І. П. Ющук. — К. : Рута, 2000. — 128 с.

• Спрогнозуйте теми наукових робіт, під час написання яких можна використати цю літературу.

706. Складіть бібліографічний опис 5-6 книг (на вибір) з таких тем: «Мова сучасного міста», «Особливості молодіжного сленгу», «Словник сучасного учня». Якщо є можливість, використайте електронні каталоги Національної бібліотеки для дітей (http://www.chl.kiev.ua), Харківської обласної бібліотеки для дітей (http://bibl.kharkiv.ua). Чим пошук літератури в електронному каталозі відрізняється від пошуку в каталозі картковому?

707. Умовно бібліографічний опис книги можна подати так. Заголовок бібліографічного запису (прізвище, ініціали автора/ авторів). Основна назва (напр.: Фізика). Відомості про відповідальність (напр.: підручник, посібник). — Відомості про видання (напр.: 2-ге вид.). — Місце видання : Видавництво, дата видання. — Кількість сторінок.

• Відредагуйте бібліографічні описи. Прокоментуйте причини помилок. Іванишин В., Радевич-Винницький Я.: Мова: нація. — Дрогобич, Видавнича фірма «Відродження», — 1994. — 218 с.

Пономарів О. Д. — Стилістика сучасної української мови: підруч. — Вид. 2-ге, стереотипне. / О. Д. Пономарів. — К. : Либідь, 1993. — 248 с.

Б. Д. Антоненко-Давидович. Як ми говоримо / Уклад. Я. Б. Тимошенко. — 256 с. — К. : Либідь, 1991.

Домашнє завдання

708. Виконайте одне із завдань.

А Підготуйте повідомлення про історію виникнення бібліографії та правила її оформлення, використовуючи додаткову літературу, зокрема й інтернетні джерела.

Б Складіть список літератури, яку можна використати для підготовки наукової роботи з таких тем (на вибір): «Шляхи виникнення неологізмів в українській мові», «Експресивні можливості звуків української мови», «Культура звертання — культура особистості».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити