Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Мовне портфоліо

• Упродовж опанування теми підготуйте проект як мультимедійну презентацію «Фонетика в цифрах і фактах», у якому подайте цікаві відомості з фоне

тики. Використовуйте інтернетні джерела, фонди бібліотек. Дотримуйтеся основних правил і послідовності виконання проекту.

§12. МІСЦЕ ФОНЕТИКИ ТА ОРФОЕПІЇ В СИСТЕМІ МОВИ. З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОНЕТИКИ

Звуки — це щось надзвичайно своєрідне в мові, її жива плоть і кров.

А. Матвієнко

Буду я навчатись мови золотої

Фонетика (від гр. phonetikos — звуковий) — розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови.

Орфоепія (гр. orthoepia — orthos — правильний і epos — мовлення) — розділ мовознавства, що вивчає та систематизує норми літературної вимови.

Практикум

У кожній мові є своя звукова система. І ця система, можна сказати, найконсервативніша. Якщо словниковий склад мови за 10 років оновлюється на 25 %, то зміни у звуковій системі можна простежити хіба що не відрізку в сотні, а то й тисячі років.

(За О. Сербенською)

77. Прочитайте. Назвіть дослідників фонетики української мови.

Перші спроби вивчення фонетики української мови пов’язані з іменами Олександра Потебні й Павла Житецького. Ґрунтовний науковий опис фонетики української мови на загальнослов’янському тлі зроблено в праці Франца Міклошича «Порівняльна граматика слов’янських мов» (1879 р.), де подається короткий нарис української фонетики поряд із фонетикою інших слов’янських мов. У наступні роки питання історії фонетики української мови порушували Омелян Огоновський, Агатангел Кримський, Олексій Шахматов, Юрій Шевельов та ін.

На початку XX століття фонетичну систему української мови досліджували Євген Тимченко, Олекса Синявський, Олена Курило. 1917 року вийшла друком «Українська граматика» Є. Тимченка, у якій окремий розділ присвячено визначенню теоретичних понять фонетики. На думку науковця, форма звука — це слухове враження, незалежне від значення, що сприймається саме вухом з повітряного оточення.

У кінці 20-х років XX ст. О. Синявський створив розгалужену класифікацію системи звукотипів української літературної мови. Науковцем було встановлено, що в українській мові нараховується 102 звукотипи — 90 приголосних та 12 голосних, які він схарактеризував за певними ознаками.

О. Курило вперше в українському мовознавстві тлумачить поняття «фонема»: «До поняття фонема» (1930 р.). Фонема в інтерпретації О. Курило є найкоротшим відтинком мови, звуковим типом, що існує в мовній свідомості членів певної мовної групи і може диференціювати слова.

Особливо бурхливо розвивається фонетика української мови в кінці XX століття (Леонід Булаховський, Алла Багмут, Борис Кулик, Іван Білодід, Ніна Тоцька та ін.) (З підручника). • Складіть план відповіді на питання «Що ми дізналися з історії української фонетики?». Використайте опрацьований матеріал у підготовці мовного портфоліо.

В. фон Гумбольдт сприймав звук, що виривається з наших грудей, як подих самого буття, підкреслював, що в певних звуках прекрасно втілена «об'єднана енергія народу» і в мовців вона «збуджує приблизно однакову енергію».

Мова — моя повнозвука, гаряча плоть, лиш із кров'ю хіба серце й тебе розколоть!

(В. Коломіець)

78. Пригадайте систему функціональних стилів української мови та їхні ознаки. Поміркуйте, які фонетичні процеси наявні в науковому та художньому стилях. Для підтвердження думки проаналізуйте подані тексти.

1. Закономірно, що фонетика має велике практичне значення. Знання з фонетики необхідні для створення алфавітів, для виправлення недоліків мовлення (логопедія) і навчання звукової мови глухонімих (сурдопедагогіка), для автоматичного розпізнавання мовлення електронно-обчислювальною машиною.

Фонетика пов’язана з такими нелінгвістичними дисциплінами, як фізика (акустика), анатомія, фізіологія (творення звуків) і психологія (За П. Кочерганом).

2. Холодний сон. Холодний сан добра,

Холодний сенс багряного пера.

(І. Драч)

79. Порівняйте слово в різних мовах. Яку особливість ви помітили? Про що це свідчить?

комп’ютер (укр.) computer (англ.)

kompjuter (польськ.) Komputer (нім.)

80. Прочитайте. З'ясуйте, які проблеми порушуються в тексті. Доведіть, що забарвлення голосу відповідає характерові людини.

ГОЛОС ЛЮДИНИ

Експерименти в галузі сучасної фонетики доводять, що так само, як немає двох людей з однаковими відбитками пальців, немає і двох людей, які б мали однаковий голос.

Добре, звичайно, якщо людина має приємне забарвлення голосу від природи. І все ж голос можна удосконалювати.

Бездушні люди мають, як правило, безпристрасний, байдужий голос, тоді як голос веселої людини звучить бадьоро й радісно. Забарвлення голосу може мінятися залежно від внутрішнього стану людини. Якщо мовець перебуває у стані депресії, слухач відчує це так само, як і його радісний настрій (Б. Гала).

• Промовте фрази:

— нейтральним голосом: Яка в неї сукня? Чорна чи біла?

— придихальним голосом: Яка в неї сукня! Чудова!

— напруженим: Яка в неї сукня? Відповідай!

• Поміркуйте, чи мають звуки настрій? Як, на вашу думку, людина сприймає інформацію через певний набір звуків? Як впливає окремий звук на зміст слова?

СПІЛКУВАННЯ

81. Вільям Юрі в книжці «Сила позитивного Ні: як сказати "ні", але зберегти угоду і стосунки» зазначає: «Ні — це, можливо, найголовніше слово в нашому словнику, однак його найважче сказати правильно». Чи погоджуєтеся ви з автором? Висловте власні міркування з порушеної проблеми. Сформулюйте поради однокласникам «Як сказати "ні"».

Домашнє завдання

82.Прочитайте текст. Сформулюйте його головну думку.

Саме в мовній мелодиці, що накладається на специфічну вимову звуків (передусім голосних), закладено основу національного співу: природно поставлена вимова, супроводжувана органічною мелодикою, сприяє глибокому, розлогому, вільному, спрямованому в далечінь звучанню. Отже, «секрет» музикальності української вимови слід шукати у її зв’язку з українською піснею, а сама пісня, неперевершена, чудова, вийшла з мови (Н. Тоцька).

• Запишіть 2-3 тексти українських народних пісень і здійсніть спостереження над частотою вживання голосних і приголосних у них. Які голосні й приголосні є найбільш уживаними? Спробуйте показати це у відсотковому співвідношенні.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Що вивчає фонетика?

— Що вивчає орфоепія?

— Назвіть мовознавців, які досліджували фонетику української мови.

— Чому неможлива мова з одного звука чи з нескінченної кількості звуків?

— Яку роль відіграє голос людини в спілкуванні?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити