Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

§15. АСИМІЛЯТИВНІ Й ДИСИМІЛЯТИВНІ ПРОЦЕСИ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Звуки зреалізовують себе, сполучаючись з іншими звуками, у результаті чого виникає уподібнення одного звука до іншого, розподібнення, вставляння і випадання, чергування і злиття звуків. Це певного мірою нагадує хвилювання моря, коли одна хвиля, наздогнавши попередню, покриває її…

І. Фаріон

Буду я навчатись мови золотої

Учені-мовознавці, аналізуючи взаємодію звуків у мовному потоці, виявили, що на якість їх постійно впливає артикуляція сусідніх звуків. Унаслідок цього відбуваються комбінаторні зміни звуків.

Асиміляція (від латин, assimilatio — уподібнення) — це зміни голосних або приголосних під впливом попереднього звука на наступний (прогресивна асиміляція) чи наступного на попередній (регресивна асиміляція): просьба — [проз'ба], нігті — [ніхт'і], кузня — [куз'н'а].

Протилежним за наслідком є фонетичне явище, яке називається дисиміляцією (від латин, dissimilis — несхожий), коли в разі взаємодії однакових звуків один із них втрачає яку-небудь спільну ознаку: кращий → [кра́сший] → [кра́ш:ий] → [кра́'шчий].

Практикум

98. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Визначте асиміляцію за дзвін кістю/глухістю.

Великдень, якби, боротьба, просьба, анекдот, екзамен, футбол, кігті, вокзал, зсунути, обсохнути, підтягти, айсберг, надкусити, розпитати, безхмарний, зжовкнути, із сином.

99. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Визначте асиміляцію за місцем і способом творення.

Миєшся, журишся, змагається, здається, котишся, зжився, безжурний, Вітчизна, піщаний, Хмельниччина, з джемом, ворітця, копитце, намажся, коротший, у книжці, із сумом, з жалем, із шумом, із честю, блюдце, радься.

100. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Назвіть приголосні пом'якшені та напівпом'якшені внаслідок асиміляції.

Порядність, свіжість, сільський, кузня, молодість, пісняр, міцні, гінці, спільний, рясніти, посміхнутися, інші, камінці, середній, цвіт, кістці, свято, Галці, гальці, рибалці, український.

101. Прочитайте. Випишіть із речень слова, у яких спостерігається асиміляція за твердістю/м'я кістю, за дзвін кістю/глухістю, за місцем і способом творення. Чи позначається це на письмі?

1. Кажуть: мудрість приходить з роками, як на скроні впаде сивина (В. Назарук). 2. Ми футбол із кумом любимо (П. Глазовий). 3. А пісня — це душа. З усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. (І. Драч). 4. Цвітіння дерев найніжніша пора — найвище зусилля краси і добра… (Ю. Андрухович) 5. Хмари — як чорні віхті, мечуться хвилі горбаті, гострять об палубу кігті (Л. Костенко). 6. Встала в небі зоря вечорова та й за руки веде зорченят… Будь здорова, козацька Покрово! — найдивніше з осінніх свят (В. Коломієць).

• Визначте відміну й групу виділених слів, поставте їх в орудному відмінку, поясніть правопис.

102. Знайдіть у поданих словах явища дисиміляції та поясніть їх. Рушник, рушниця, сердешний, мірошник, соняшник, вищий, срібло, хто.

• Зробіть фонетичний аналіз виділених слів.

• Складіть із кількома словами текст (можна у вигляді вірша).

1. Свистячі перед шиплячими: принісши [приніш:и], зжовкнути [ж:оукнути]

2. Шиплячі перед свистячими: книжці [книз'ц'і]

СПІЛКУВАННЯ

103. Побудуйте усне міркування «Щастя — це ваш вибір, а не випадковість» (Анна Барнс). Слухаючи міркування однокласників, запишіть слова, у яких спостерігається асиміляція.

Домашнє завдання

104. Заповніть таблицю, проілюструвавши види асиміляції прикладами.

Види асиміляції

Приклади

За напрямком

прогресивна

регресивна

За характером

за дзвінкістю/глухістю

за м’якістю/твердістю за місцем і способом творення

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Що називається асиміляцією?

— Наведіть приклади всіх видів асиміляції.

— Які є види асиміляції голосних? Наведіть приклади.

— Наведіть приклади дисиміляції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити