Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. УКРАЇНСЬКА МОВА В УКРАЇНІ

Мовне портфоліо

Упродовж опанування розділу підготуйте проект «Поява писемності у східних слов'ян»

• Об'єднайтеся в групи. Розподіліть завдання.

• Визначте мету й завдання вашого проекту, спрог- нозуйте результат його виконання: презентація, стіннівка, доповідь на учнівській конференції та ін.

• Створіть обліковий запис у OneDrive і забезпечте доступ до інформації всім учасникам групи.

• Добирайте, систематизуйте й узагальнюйте опрацьовану інформацію в OneDrive.

• Оформіть проект і надайте доступ для ознайомлення з ним і оцінювання вчителеві й учасникам інших груп.

• Ознайомтеся з відгуками однокласників про створений проект. Здійсніть самоаналіз своєї діяльності.

§1 МОВА ЯК ЗНАКОВА СИСТЕМА І СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. МОВА І ДЕРЖАВА

Свою мову треба утверджувати принципово.

Є. Сверстюк

Буду я навчатись мови золотої

Мова — найважливіше надбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність. Мова забезпечує всі без винятку процеси життя і діяльності людини. У мові відбиваються соціальна диференціація суспільства (професійна, статева), демографічні процеси (зміни чисельності населення, міграція), рівень загальної освіти народу, розвиток науки тощо. Свідомий вплив суспільства на мову (урядові заходи) називають мовною політикою. Від неї залежить доля окремих мов у багатомовному суспільстві.

Вплив суспільства на мову і мови на суспільство вивчає спеціальна лінгвістична дисципліна — соціолінгвістика.

Спільна мова об'єднує людей, створює в них відчуття групової єдності і, отже, сприяє перетворенню населення на високоорганізоване суспільство. З мови починається нація, а відтак і держава. Мова є засобом пізнання й освоєння навколишнього світу й поширення набутих знань з-поміж членів суспільства.

В Україні українська мова є державною. їй за рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року «надано правовий статус обов'язкового спілкування в публічних сферах суспільного життя» на всій території України.

Практикум

1. Прочитайте. Підготуйте відповіді на запитання: Як у лінгвістиці трактується зміст понять «система» і «структура» мови? Охарактеризуйте структуру мови. Назвіть основні одиниці рівнів мови.

СИСТЕМА МОВИ

Система — це сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів, одиниць, сегментів*, об’єднаних за спільною ознакою, призначенням. Система мови характеризується функціями, способами, засобами, відношеннями між елементами внутрішньої системи мови, особливостями, закономірностями, внутрішньою структурою. Структура — це спосіб організації системи, її внутрішня будова.

Будь-яка мова має чотирирівневу (чотириярусну) будову. Перший ярус фонологічний, другий — морфологічний, третій — лексико-семантичний і четвертий — синтаксичний.

Кожен рівень має свою одиницю: фонологічний — фонему*, морфологічний — морфему*, лексико-семантичний — слово* (лексему), синтаксичний — речення*.

Усі названі рівні становлять собою окремі системи сегментів, складаються з певних підсистем і вивчаються окремими лінгвістичними науками: фонологічний — фонетикою і фонологією, морфологічний — морфологією, лексико-семантичний — лексикологією, синтаксичний — синтаксисом. Морфологію і синтаксис об’єднують в один розділ — граматику (3 підручника).

2. Прочитайте статтю Закону України «Про освіту». Які гарантії бере на себе держава стосовно здобуття кожним громадянином освіти?

Стаття 7. Мова освіти

1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядиплом- ної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

Прочитайте поради І. Огієнка. За допомогою словника з'ясуйте значення незрозумілих для вас слів.

1. Охороняй честь своєї рідної мови, як свою власну, більше того — як честь своєї нації. Хто не береже честі своєї рідної мови, той підкопує основи своєї нації.

2. Розмовляй у родині своїй тільки рідною мовою. Це принесе тобі правдиву насолоду шляхетного почуття сповнення найбільшого обов’язку щодо свого народу.

3. Бережи своє особове ім’я й родове прізвище в повній національній формі і ніколи не змінюй їх на чужі.

4. Кожний, хто вважає себе свідомим членом свого народу, мусить пильно навчатися своєї соборної літературної мови.

5. Кожний свідомий член свого народу мусить завжди допомагати всіма приступними йому способами розвиткові культури своєї літературної мови.

6. Кожний свідомий член народу мусить добре розуміти й ширити головне рідномовне гасло «Для одного народу — одна літературна мова й вимова, один правопис».

7. Де б ти не жив, скрізь завжди мусиш уживати тільки однієї соборної літературної мови й вимови, тільки одного спільного правопису.

8. Кожний громадянин мусить добре пам’ятати й дітей своїх того навчати, що наймиліша мова в цілому світі — то мова рідна.

• Чи дотримуєтеся ви цих порад?

• Що ви знаєте про Івана Огієнка? Ознайомтеся з відомостями про цю унікальну особистість, звернувшись до інтернетних джерел.

Сегмент (лат. segmentum — відрізок, смуга) — лінгв. частина складної мовної одиниці.

Фонема — найменша звукова одиниця мови, здатна розрізняти слова і морфеми.

Морфема — найменша значуща частина слова (префікс, корінь, суфікс, флексія), що складається з однієї або кількох фонем.

Слово (лексема) — це основна функціонально-структурна й семантична одиниця мови, що дає найменування предметам і явищам об'єктивного світу; матеріальну оболонку слова становить звук або комплекс звуків і, характеризуючись самостійністю та відтворюваністю, є будівельним матеріалом для словосполучення і речення.

Речення — мінімально інтонаційно та граматично оформлена одиниця мовного спілкування, що формує й виражає окрему, відносно закінчену думку і відношення змісту цієї думки до дійсності.

Іван Огієнко

4. Прочитайте виразно уривок із вірша Віктора Баранова «До українців». Які проблеми в ньому порушено? Що можуть зробити громадяни країни для того, щоб подолати порушену проблему? Що можеш зробити ти?

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,

Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці —

Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день,

Коли ми перестали гордиться, що ми — українці?

І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот,

І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в’ється,

І що ми на Вкраїні — таки український народ,

А не просто населення, як це у звітах дається.

5. Прочитайте висловлення про роль мови у формуванні й самовираженні особистості. Визначте тему й основну думку. Випишіть із тексту основну інформацію та продовжте його.

Мова підносить людину над світом природи, виділяє людину як інтелектуальний феномен, здатний пізнавати, освоювати і творити світ. Мова дає можливість людині зреалізувати себе як духовну особистість, ідентифікуватися* з власним «я», з колективом, суспільством, нацією. Вона моделює вчинки людини. Знецінення мови знецінює її носіїв — мовців, знецінює націю і її духовну культуру (Л. Мацько).

• Зробіть висновок, чи впливає знання мови на професійне становлення людини.

Ідентифікація (лат. identifcare — ототожнювати) — ототожнення, уподібнення за певними ознаками.

СПІЛКУВАННЯ

6. Побудуйте усне міркування «Мова — найдорожчий скарб народу».

Домашнє завдання

7. Створіть мультимедійну презентацію на одну з тем: «Мовний портрет сучасного старшокласника», «Мовне обличчя мого міста (села)».

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Як законодавчо закріплено статус української мови як державної?

— Чому державну мову треба знати досконало?

— Назвіть основні мовні обов’язки громадян.

— Доведіть залежність розвитку й функціонування мови від стану розвитку й функціонування суспільства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити