Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

19. ОСНОВНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ У-В, 1-Й, 3-13-31 (30). МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ. ЗВУКОПИС

Мова — одна з основних ознак нації. Мова — фундамент культури. Рідна мова — найдорожчий скарб народу. Рідна мова — підвалина інтелекту, рідна мова — основа патріотизму. Рідну мову повинна берегти, розвивати кожна людина.

О. Тихий

Буду я навчатись мови золотої

Для усунення збігів голосних і приголосних наша мова має спеціальні фонетичні засоби. В українській мові чергуються прийменники у, в і префікси у-, в-

Пишемо у

Пишемо в

1. Між приголосними: був у жовтні.

2. На початку речення перед приголосними: У Карпатах випало багато снігу.

3. Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, льв, св, те, хв і под.:; книга у Федора, жити у Львові.

4. Після паузи, що на письмі позначається розділовими знаками, перед приголосними: сад, у якому безліч квітів

1. Між голосними: успіхи в економіці.

2. На початку речення перед голосними: В Одесі тепло.

3. Після голосного перед приголосними, крім в, ф, льв, св, те, хв

і под.: вишні в саду; дорога повилася вгору

У-в не чергуються

У власних назвах

Угорщина, Вдовенко

У словах іншомовного походження

увертюра, утопія

У словах, де зміна початкового [у] чи [в] веде до зміни значення слова

вправа і управа, вдача і удача

[І] з [й] чергуються у тих самих випадках, що й [у] з [в].

1-й не чергуються

При зіставленні понять

минуле і сучасне, чорне і біле

У словах іншомовного походження

до інституту

Варіанти прийменника з-із-зі(зо) чергуються на такій же підставі, що й е-у, і-й.

Він іде в Будинок учителя.

Вона йде від Будинка вчителя.

Практикум

130. Спишіть, правильно дібравши форму прийменника.

(З,із) року (в,у) рік; (в,у) своєму творі; (в,у)заємна допомога; от тобі (і,й) маєш; (з, зо, зі) Львова; (з, із, зо, зі) два.

• Уведіть три словосполучення в складене речення.

131. Працюймо парами. Випишіть слова: 1) [у] з [в] чергуються, 2) чергування немає.

Україна, урок, узбережжя, влада, вправа, вклад, урожай, удача, вчителька, враження, указ, умова, взимку, увечері, вранці, влітку, ударник, ударити, упав, вплив, указка, вступ, уже, все, Улас, учень.

132. Прочитайте. Обґрунтуйте чергування [і] з [й].

1. Спів прилине і відлине, дзвін озветься й згине десь (О. Лупій). 2. Вже травень засвітив свічки каштанів білі, і йде в квітках весна у рідному краю (В. Сосюра). 3. Сама бджола нам догуде в світлицю, світлиння повну квіткового та пахощу — й завіє білолицю, й тебе, й мене, як день живу (В. Барка).

133. Спишіть, розкриваючи дужки. Свій вибір обґрунтуйте.

Ступаю (в,у) спогади, як (у,в) глибінь віків…

Обабіч чорною стіною виструнчились сосни (і,й) шепочуться між собою. Холодний вітер знаходить тебе, (у,в) який би бік не повернувся… Відлунюється (у,в) принишклому лісі дзвін колісних шин, чути бадьоре кінське пирхання, ходором ходить з боку на бік віз, (й,і) здається, зорі на небі не стоять на одному місці, а хитаються, так хитаються, що аж (у,в) зуби заходить оскома (За Ю. Збанацьким).

• Накресліть схему останнього речення.

Буду я навчатись мови золотої

Милозвучність (або евфонічність) — якість усного мовлення, яка проявляється в його мелодійності, інтонаційній виразності, у відсутності звукосполучень, які були б неприємні для слуху.

У фонетичному арсеналі кожної мови є свої засоби евфонічності. В українській мові це спрощення в групах приголосних (честь — чесний, бризкати — бризнути), наявність слів із приставним приголосним і без нього, що дає змогу вибору (вогонь — огонь, вуста — уста), варіанти префіксів під- — піді-, з- — зі- — із-, від- — віді- — од- — оді (підняти — підіймати, зробити — зіставити, відробити — відібрати), варіанти дієслівних суфіксів -ти і -ть, -ся і -сь (вчитися — учитись).

Художня мова використовує фонетичні засоби усного мовлення і прагне видобути додатковий експресивний ефект навіть з тих евфонічних засобів, які надає їй норма:

рівнозначні за смислом варіанти слів

вольний — вільний, одна — єдина

паралельні форми часток

би—б, же—ж

звукопис — передані фонетичними засобами мови звуки природи чи навколишньої дійсності

Золоті вулкани лип (1. Драч). Ш-ш-ш, — зашепотів очерет.

уживання певних звуків із художньою метою (наприклад, плавних л, м, н для створення враження м'якості, ніжності)

Неначе ляля в льолі білій… (Т. Шевченко)

повтор однієї приголосної фонеми — алітерація

Гуртуються вітри в степу… (В. Земляк)

повтор голосних фонем — асонанс

Ідіть із ночі в сяйво дня… (Олександр Олесь)

ритм — рівномірне чергування співмірних елементів;

пауза — засіб розкриття психологічного стану мовця

Практикум

134. Прочитайте. Визначте, які фонетичні засоби та з якою метою використав М. Вінграновський.

У синьому небі я висіяв ліс,

У синьому небі, любов моя люба,

Я висіяв ліс із дубів та беріз,

У синьому небі з берези і дуба.

У синьому морі я висіяв сни,

У синьому морі на синьому глеї

Я висіяв сни із твоєї весни,

У синьому морі з весни із твоєї.

• Яка основна думка вірша?

• Запишіть чотири рядки вірша фонетичною транскрипцією.

• Схарактеризуйте приголосні звуки першого рядка за участю голосу й шуму, за твердістю і м'якістю.

135. Повторення приголосного [р] створює враження твердості, різкості, гуркоту, грому, битви, чіткого ритму. Доведіть це на прикладах із вірша Є. Маланюка.

Знов Захід буряний. Недобрий.

Знов пророкує кров’ю літер,

Що ми загинем, яко обри,

Що буде степ, руїна й вітер.

• Спробуйте самостійно дібрати слова, у яких звукове оформлення увиразнює лексичне значення слова.

• Опишіть початок і завершення бурі на морі, використовуючи повторення приголосного [р] або [л].

У нас усе гаразд,

зо два, зо три

з Ольгою, із Зіною

Правда і кривда.

Оце й усе.

136. Завдяки великій кількості голосних і сонорних приголосних [л], [н], [м] мовлення стає мелодійним, пісенним. Чим досягається відчуття ніжності, лагідності у вірші М. Сингаївського?

ЕТЮД ЛІТНЬОГО ВЕЧОРА

Літній вечір на Україні лугом-полем туман стеле,

Кладуть хлібороби натомлені руки на косогори.

А з ними відпочиваєш ти, моя матінко-земле,

І селянки — смагляві дівчата ловлять у ріках зорі.

Сизо-синьо-вечірньо в садах дозрівають сливи,

Заснули в колисках діти, мов лебедята малі.

Я на добраніч кажу їм: «Люди, будьте щасливі!»

Часто ми забуваєм, що не вічні на цій землі.

• Уживаючи слова з повторюваними плавними приголосними, опишіть місячну ніч на озері або літній ранок.

137. Прочитайте вірші. Визначте, які звуки повторюються. Якого настрою надають текстові алітерація й асонанс?

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад,

Срібно стеляться сніжинки —

Спить самотній сад.

(В. Кобилянський)

Цвіте акація, акація —

на хмарі біла аплікація —

і просто так — цвіте акація!

(Л. Костенко)

• Складіть власну строфу з алітерацією й асонансом.

СПІЛКУВАННЯ

138. Учені шляхом анкетування виявили, яке враження справляє на людей кожен звук мови. Наприклад, більшість опитаних сказало, що звук [а] справляє враження чогось приємного, світлого, великого, гладенького. А ось звук [ф] — чогось пасивного, темного, сумного. Зробіть аудіозапис власного мовлення й проаналізуйте його. Які ваші враження від звуків [і], [д], [а], [м], [л], [о], [р], [ф]?

Домашнє завдання

139. Спишіть, уставляючи пропущені літери й розкриваючи дужки.

Я тільки тепер побачив с..ло. Його обняли (й,і) здушили з..лені руки, що простяглися під самі хати. Воно заплуталось (у,в) ниві, як (у,в) павутинні мушка. Навіть сліди людини затерті (й,і) закриті: поле сховало стежки (й,і) дороги. Воно лиш котить та (й,і) котить з..лені хвилі (й,і) хлюпає ними аж (у,в) краї неба. Над (у,в)сім панує тільки р..тмічний, стриманий шум, спокійний, певний (у,в) собі, як живчик вічності.

(За М. Коцюбинським)

• Підкресліть у тексті слова, у яких наявні або можливі чергування голосних і приголосних звуків.

Виконайте тестові завдання online

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які ви знаєте засоби досягнення милозвучності?

— Коли відбувається чергування у-в, і-й, з-зі-зо?

— Назвіть стилістичні засоби фонетики.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити