Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ

§22. СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИМОВУ ЛЮДИНИ. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НОРМАТИВНОГО МОВЛЕННЯ. МОВА МАСМЕДІА. СЦЕНІЧНА МОВА

Правильно й чисто говорити своєю мовою може кожний, аби тільки було бажання.

Б. Антоненко-Давидович

Буду я навчатись мови золотої

На вимову людини часто впливають соціолінгвістичні чинники: діалектне оточення, мовлення соціальних груп, мовлення вчителів, дикторів радіо й телебачення, акторів театрів та артистів естради. Але трапляються мовні недоладності: із телеекрана чуєш замість Азербайджан — Азейбарджан, замість балет — балет та ін.

У діалектному середовищі спостерігається заміна наголошеного [е] голосним [и]: пішов стижкою понад гричкою і поніс гличик миду (с. Байбузи на Черкащині), у південно-західних говорах нечітко вимовляється наголошений [и]: [столиеі], [тйеіхо]. Діалектна вимова є порушенням норми української літературної мови.

Практикум

Бо ж наша мова — як чарівна пісня, що вміщує в собі і палку любов до Вітчизни, і ярий гнів до ворогів, і волелюбні думи народнії, і ніжні запахи рідно землі. А пісня — це найдобірніша, найвиразніша мова.

(П. Тичина)

153. Прочитайте текст. Поясніть значення понять «мовні традиції», «мовний смак», «мовна стійкість». Поміркуйте, які чинники впливають на формування мовного смаку особистості. Продовжте текст відповідями на запитання, сформульовані в останньому абзаці.

Борис Антоненко-Давидович писав: «Боротьба за чистоту й високу мовну культуру — це боротьба за культуру взагалі. Дбати за очищення мови від усякого засмічення й за дальше піднесення її культурного рівня — це обов’язок усього українського суспільства, не кажучи вже про тих людей, що безпосередньо працюють над мовою — вчених-мовознавців, письменників, журналістів, дикторів, працівників редакцій і видавництв, викладачів рідної мови». Отже, на формування усного мовлення особистості впливає багато чинників: засвоєні мовні традиції і сформовані мовні смаки, мовлення майстрів слова — письменників і педагогів, мовлення людей, з якими ми щодня спілкуємося. Не останню роль відіграє і мовлення засобів масової інформації.

Але завжди перед нами постає складне питання: як убезпечити себе від впливу суржикового мовлення, як не напозичатися помилок, як сформувати мовну стійкість?

154. Проведіть власне дослідження. «Прислухайтеся» до мовлення своїх товаришів і власного упродовж тижня. Які орфоепічні відхилення ви помітили? Із чим пов'язане виникнення їх? Сформулюйте поради, як позбутися орфоепічних помилок у мовленні.

155. Прочитайте текст. Як ви думаєте, кого автор вважає елітою, яка виробляє норми? Чому й зараз більшість мовців не сприймає мовлення дикторів як зразкове? Мовлення кого з ведучих українського телебачення ви вважаєте взірцевим?

Взорувати — осявати життя, мову, культуру; бути величним, осяяним блиском слави; вказувати правильний шлях у житті.

Взоруватися — тут: мати за взірець.

Негативно сприймаючи суржик, ми не завжди усвідомлюємо, що цей ганебний спадок минулого закорінився не лише серед малоосвічених верств населення, але й з-поміж найелітарніших українських мовців.

Аби переконатися, що це так, налаштовую приймач на радіо «Київ» і прислухаюсь до лексики радіомовців. Нехтую мовою дикторів, які не творять мовних стандартів, і прислухаюсь до мови метрів, ерудитів. Взоруватися* на еліту буде не одне майбутнє покоління. І це покладає на неї велику відповідальність в усіх сферах, отже і у сфері мовній (С. Караванський).

Буду я навчатись мови золотої

Дослідники називають такі орфоепічні помилки в мовленні теле- і радіоведучих:

— неправильне наголошування: в інфінітивних дієсловах (піднести, розповісти, довести замість піднести, розповісти, довести); у прикметникових суфіксах (багаторазовий, податковий замість багаторазовий, податковий); у віддієслівних іменниках (вигнання, подання, читання замість вигнання, подання, читання); у прислівниках (босоніж, віддалеки замість босоніж, віддалеки); у власних назвах (Дебрецен, Балатон замість Дебрецен, Балатон);

— оглушення дзвінких звуків: перемі[х], голо[т];

— заміна сонорного звука [в] на звук [ф]: кілометрі[ф], чоловікі[ф], сказа[ф];

— пом'якшення твердих шиплячих: стрі[ч']ка, [шч']ове[ч']оря.

Практикум

156. Прочитайте текст. Сформулюйте особливості сценічного мовлення.

СЛОВО В ТЕАТРІ

Як же вимовляють, як несуть слово, а значить, і думку наші актори?

Насамперед треба відзначити, що не всі наші театри дотримуються єдиних художньо-мовних принципів, які визначають загальний рівень і критерії високої культури сценічної мови. Часом строкатість, безбарвність, невиразність акторського слова, діалектизми, неправильні наголоси, взагалі порушення вимови звуків справляють враження, так би мовити, мовної еклектики.

Сценічне мовлення — це не спонтанне, а, навпаки,— підготовлене мовлення. Живим словом актор створює мовну характеристику персонажа, передає його почуття, внутрішній стан. На сцені природно співіснують різні функціональні стилі усної мови — діловий, художній і розмовний.

Природно розвиваючись у загальному руслі тенденцій літературної мови, сценічна мова має свої особливості, що пов’язані з передачею усної традиції, впливом особистості художника в орфоепічній і особливо інтонаційній сфері мови.

Проте усталені орфоепічні норми сучасної української літературної мови мають бути тією основою, без якої актор не може виходити сьогодні на сцену. Вони повинні бути підсвідомими, доведеними до автоматизму, що надасть змогу акторові думати не про вимову, а про донесення авторської думки.

(За А. Гладишевою)

157. Виправте помилки у вимові окремих носіїв мови (записано в театрі). Поясніть, які це помилки (фонологічні чи фонетичні), з'ясуйте причини їх. Правильну вимову слів запишіть фонетичною транскрипцією.

«Танцую», «гець», «чюю», «двенадцять», «дзякую», «до- сиць», «біжиць», «кабінет», «рідна страна», «Бацьківщина», «чяй», «чяс», «чясто», «виручяю», «цівілізоване суспільство», «митрополіт», «афорізм», «кроф», «любоф», «діфка», «Боровік», «він правильно робит», «сьвато», «треба перевірати», «техничні можливості», «пісьня», «смішат», «делегуют», «робе», «осьвячений», «базарь», «кобзарь», «роблю», «було», «пишу», «буде», «спасіба».

158. Прочитайте уривок з вірша Б.-І. Антонича так, ніби ви — відомий актор або актриса, що бере участь у зустрічі з учнями й учителями школи, у якій колись навчався (навчалася).

Розгорнулась земля, наче книжка

(дороги, дороги, дороги).

Зашуміла трава і принишкла,

простелилась нам юним під ноги.

Залізиста вода із криниці

(дороги, дороги, дороги).

О, відкрий нам свої таємниці,

дивний місяцю мідянорогий!

Бо в дорогах звабливая врода

(о зелень! о юність! о мріє!).

Наша молодість, наче природа,

колосистим ще літом доспіє.

СПІЛКУВАННЯ

159. В. Сухомлинський зазначав: «Умій пробудити в собі гнів на себе, злість до себе, якщо тобі чогось не хочеться. Не хочеться — це небезпечний ворог. З не хочеться, якщо воно вийшло переможцем над треба, повинен, починаються нікчемність і безвілля. Той, хто не зумів перемогти не хочеться, стає рабом лінощів». Розкажіть, як ви тренуєте силу волі.

Домашнє завдання

160. Які відхилення від орфоепічних норм трапляються при вимові поданих нижче слів? Запишіть їх фонетичною транскрипцією відповідно до норм літературної мови.

Порядок, узгір’я, звірячий, чого, щирий, чудо, відщипнути, дощ, лікар, Харків, з жалем, на дошці, стараєшся, двадцять, на сорочці, шістсот, отже, радься, безжурний.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які соціолінгвістичні чинники впливають на вимову людини?

— Назвіть основні джерела нормативного мовлення.

— Яких помилок у вимові найчастіше припускаються телеведучі?

— Назвіть особливості сценічної мови.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити