Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ

§23. ІНТОНАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ. НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Правильність наголошування є однією з ознак культури мовлення.

О. Пономарів

Буду я навчатись мови золотої

Інтонація — специфічна категорія в системі мовлення, яка надбудовується над лексичними та граматичними засобами і не дорівнює їм. Основне її завдання — підсилити й зміцнити стилістичні якості мовлення.

Логічна інтонація передає особливості оформлення типу речення — розповідного, питального, спонукального, окличного.

Граматична інтонація — це передача інтонації на письмі графічними засобами: курсив, напівжирний шрифт, розділові знаки.

Емоційно-експресивна інтонація передає додатковий ефект евфонічних засобів, які надає їй норма: це фонетичні варіанти слів (втікач — утікач), паралельні форми часток (би — б, же — ж), дієслівні суфікси (-ти, -ть; -ся, -сь), звукопис.

Ритм забезпечується повторами, паралелізмом конструкцій (речень), виголошенням речень з однаковими однорідними рядами: Я — сонцепоклонник. Я — словопоклонник (М. Руденко).

Практикум

161. Прочитайте тексти, застосовуючи по черзі різні види інтонації. Якому тексту який вид інтонації більше підходить? Визначте його стиль.

1. Художник Віктор Ковтун — один із кращих майстрів сучасного неореалізму. Численні виставки його робіт у Харкові, Києві, Львові свідчать про постійний інтерес до його творчості.

Примітною ознакою його стилю є синтез реалістичних рис і декоративності народного мистецтва. Його картини «В батьківській хаті», «Полудень», «Земля мезинська», «Мамина світлиця», «Самотність» говорять про велику любов до тих, «на кому земля тримається», сільських трударів, рідних і близьких йому людей (В. Немцова).

2. Поле честі — то поле роботи,

І тому добротворне воно.

Там виходиш ти грозам супроти —

І плекаєш, мов душу, зерно.

Поле честі — то поле врожаю,

Що посіяно — все для життя,

Щоб у наспівах рідного краю

Усміхнулись і мати, й дитя.

(М. Сингаївський)

3. Палаталізація — додаткове підняття передньої й середньої частини спинки язика до твердого піднебіння, унаслідок чого приголосний звук пом’якшується («Словник лінгвістичних термінів»).

Буду я навчатись мови золотої

В українській мові наголос вільний (різномісний), бо він позиційно не закріплюється за певним складом: добре, один, боротьба. Динамічним (силовим) наголос є тому, що наголошений звук вимовляється з більшою напруженістю артикуляції та більшим напором видихуваного повітря. Рухливим наголос називається тому, що в різних формах одного слова він може змінювати своє місце: губа — губи, школяр — школяра.

Деякі слова мають два наголоси: помилка — помилка, усмішка — усмішка. А окремі, крім головного, мають ще побічний наголос: сільськогосподарський.

Слова, у яких зміна форми не веде до зміни наголосу, називаються словами з постійним наголосом: відмова, відмови, відмов.

Порушення місця наголосу може спричинити зміни лексичного: коса (ім., знаряддя) — коса (яка? прикм.), гори (ім.) — гори (дієсл. наказ, сп.), плакати (дієсл.) — плакати (ім.) чи граматичного значення: забігати (що робити? — недок. вид) — забігати (що зробити? док. вид), гаряче (як? присл.) — гаряче (яке? прикм.).

Логічний наголос — це виділення за смисловим значенням якогось слова або словосполучення в реченні. Логічно наголошувати слово можна високим або низьким тоном, повільним або пришвидшеним темпом, більшою силою голосу, тривалішою паузою перед важливим словом.

Іноді про наголос говорять, що це паспорт слова. Справді. За допомогою наголосу можна розрізняти слова, що складаються з однакових звуків (замок і замок). Словесний наголос називають «биттям серця» в слові. Погодимося із таким порівнянням: наголос обумовлює звукове обличчя слова (В. Русанівський).

Практикум

162. Прочитайте слова вголос. З'ясуйте їх значення. Яку функцію виконує наголос? Складіть словосполучення із цими словами.

Хара́ктерний — характе́рний, дереви́на — деревина́, біли́зна — білизна́, на́званий — назва́ний, ві́домість — відо́мість, за́пал — запа́л, ні́звідки — нізві́дки, шко́да — шкода́, ви́года — виго́да, консерва́торський — консервато́рський, о́рган — орга́н, те́рен — тере́н.

163. Прочитайте дієслова з наголосом на різних складах. Яка роль наголосу? Складіть із ними речення за темою «Народні прикмети».

Розси́пати — розсипа́ти; наси́пати — насипа́ти; відрі́зати — відріза́ти; розки́дати — розкида́ти.

164. Виправте помилки в наголошуванні слів.

Слаби́й, стари́й, че́ркати, че́рствий, сі́мдесят, пурха́ти, серди́ти, кропи́ва, ко́трий, куря́тина, ку́хонний, товпи́тися, коле́со, ко́валь, кида́ти, о́бруч, пара́ліч, щипці́.

165. Спишіть слова, згрупувавши їх за правилами наголошування. Алфавіт, договір, зокрема, мабуть, також, ясний, весняний, байдуже, первісний, догмат, кидати, випадок, разом, розвідка, вірші, віршів, олень, спина, царина, феномен, везла, генезис, завдання, абиде, адже, абиколи, аніж, рондо (шрифт), рукопис, правопис, перебіг (подій), пізнання, новий, щавель, бородавка, вимога, вітчим, граблі, розв’язання, господарський, сторінки, одинадцять, кілометр, ідемо, беремо, ідете, асиметрія, псевдонім.

НАГОЛОШУЙТЕ ТАК!

Ідемо́, беремо́, біжимо́, чорно́зем, чорно́слив, глинозе́м, йогу́рт, кажу́ — ка́же, ношу́, ши́ли, пили́, вимо́ва, принесемо́, ви́года — виго́ди, печемо́, розповісти́, дро́ва, ви́пиши, ревете́, ви́летімо, вести́, пекти́, принести́, бі́гти, пи́ти, дру́жимо

166. Прочитайте виразно текст, дотримуючись правильної інтонації. Поставте логічний наголос.

ПРИСВЯТА

Він був сином мужика, і став володарем у царстві духа.

Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури.

Він був самоуком, і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду… Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу славу і все- розквітаючу радість, яку в мільйоні людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.

Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко (І. Франко).

НАГОЛОШУЙТЕ ТАК!

Тайго́вий

Товсти́й

То́новий

Фахови́й

Фено́мен

Фо́рзац

Автори́

Збі́рники

Про́сти́й

До́гові́р

Завжди́

Зокрема́

СПІЛКУВАННЯ

167. Більшість із нас користується електронною поштою. І зазвичай надіслані листи (і це в найкращому випадку) завершуються так: 3 повагою Андрій. Чекаю відповіді Лариса. Бувай! Спишемося!

А чи знаєте ви, як завершували свої листи українські письменники, наприклад, Леся Українка: «Я дуже рада нагоді виразити свою симпатію до Вас, дорога пані, і прошу й надалі не забувати мене. З правдивою пошаною і симпатією. Л. Українка»; «Пиши мені, Гусінько, а я буду відповідати завжди. Цілую міцно твою білу голову, а ти всіх поцілуй. Твоя Леся».

• Запишіть 5-6 речень, якими ви завершили б власні листи.

Буду я навчатись мови золотої

Орфоепічний словник є довідником правильної нормативної вимови й нормативного наголосу. У цьому словнику слова або їх частини, вимова яких не збігається з написанням, подаються в транскрипції: граєшся [гра́йес':а].

Однією з умов створення милозвучності української мови є усунення орфоепічних (фонетичних та фонологічних) помилок.

ОРФОЕПІЧНІ ПОМИЛКИ

Види помилок

Чим зумовлені

Як виявляються

Приклади

Фонологічні

незнання фонемного складу сучасної української літературної мови

заміна однієї фонеми іншою

[з] на [с]: казка — каска, газ — гас;

[д] на [т]: гадка — гатка, привід — привіт

[о] на [а]: полити — палити, мостити — мастити

Фонетичні

вимовні недогляди

вимова різних варіантів фонеми (діалектні впливи; вплив російської мови)

[гру́ш'а], [меиж'а́];

тіло [т'ц'і́ло],

тікати [т'ц'ікатие]

Практикум

168. Користуючись орфоепічним словником, прочитайте вголос слова, правильно їх наголошуючи. Поясніть значення виділених слів.

Абихто, абичий, абияк, адже, адрес, адреса, адресат, атлас, акомпанемент, аґрус, аґукати, атракціон, аутсайдер, афіксальний, африканець, афористичний, очей, аякже, завдання, прохання, читання, сімдесят, одинадцять, чотирнадцятий, рукопис, курятина, бородавка.

НАГОЛОШУЙТЕ ТАК!

Одина́дцять

Чотирна́дцять

Сімсо́т

Вісімдеся́т

Сімдеся́т

169. Прочитайте. Зверніть увагу на вимову [й], [р] та шиплячих.

…Плекаймо в серці ватру мрій!

Нехай вона горить, не гасне.

Є у житті велике щастя —

Згоряти в полум’ї надій,

Надій і віри у прекрасне…

(Г. Коваль)

• Випишіть з улюблених поезій приклади вживання слів із шиплячими й свистячими приголосними, зробіть висновки.

Домашнє завдання

170. Спишіть. Поставте в поданих словах наголос. З виділеними словами складіть речення.

Визначення, діалог, договір, квартал, завдання, загадка, спина, джерело, олень, чотирнадцять, український, документ, експерт, завжди, запитання, пізнання, каталог, жалюзі, позика, помилка, приятель, простий, водночас, рукопис, вісімдесят, дрова, мережа.

Виконайте тестові завдання online

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Яка роль наголосу в розрізненні слів та їх форм?

— Як лінгвісти тлумачать поняття «логічний наголос»? Наведіть приклад.

— Які є види орфоепічних помилок? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити