Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ

Мовне портфоліо

• Упродовж опанування розділу підготуйте проект «Орфографія в таблицях, схемах, малюнках». Використовуйте інтернетні джерела, фонди бібліотек.

§24. УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА

Досконалість графічної системи визначається тим, наскільки точно літери письма відповідають звукам (фонемам) мови.

Г. Півторак

171. Розгляньте малюнки. Що означають зображені символи?

• Які ще графічні способи передачі інформації ви знаєте?

Буду я навчатись мови золотої

Українська графіка (грец. graphike, від grapho — пишу, креслю, малюю): 1) сукупність знаків, уживаних для писемного відтворення мовлення; 2) система співвідношень і зв'язків між одиницями звукової будови української мови і знаками їх писемної передачі.

Основа графіки української мови — літери, або букви.

Сукупність літер — алфавіт (грец. alphabetos, від назв двох перших літер алфавіту — альфа, бета); азбука (<старосл. азъбоукы, від назв двох перших літер — азъ, букы); абетка (укр. слово, утворене за назвою двох перших літер алфавіту [а], [бе]).

Практикум

172. Прочитайте. Чому автор вважає літеру ї ключем для пояснення терміна «Україна»? Поясніть значення вислову «йотована природа літер».

З усіх літер української абетки найдивовижніша історія випала на долю «ї».

Унаслідок пильного палеографічно-філологічного аналізу цього дивовижного знаку в різних давніх джерелах виявилося, що йотоване «ї» завжди існувало в українській мові на тих же місцях, де й сьогодні. Ось часто вживані приклади з літопису Самовидця: їх, которії, канцелярії, компанії, Стації, всякої, своїми, краї, вспокоїли, Україна, український та багато інших. Водночас вживали таку ж літеру на означення «ї» і в інших літописних працях, документах архівного фонду Генеральної військової канцелярії, ділових документах Лівобережної та Правобережної України. До речі, вживав «ї» і Григорій Сковорода.

Загалом літеру «ї» в давнину використовували частіше, ніж сьогодні, бо в тодішній літературній мові існували нестягнені форми прикметників, займенників, числівників, дієприкметників (карії, синії, благословеннії, українськії, всякії).

Літера «ї» є ключем для пояснення терміна «Україна» (також «український»), що походить від «країна», «земля», а не «окраїна» (За Я. Дзирою).

173. Прочитайте вірш Л. Костенко мовчки. Як треба читати «П», «Р», «С» та ін.: як звуки чи як букви? Чому? Удруге прочитайте вірш уголос.

Приміром, так. Беру я те перо.

І той папір. Писати хочу слово.

А буква «П», печальна, як П’єро,

— Пробачте,— каже,— я тут випадково.

Примхливе «Р», перлина парижан,

зробило враз акробатичний номер.

Кружляло «Ж», жахливе, мов кажан,

а «Ц» і «Ч» присіли, наче гноми.

Сичало «С», мов кобра на хвості.

Шкварчало «ПІ», і «Ф» взялося в боки.

І вірне «К» уперше у житті

Зробило вбік категоричні кроки...

• Який прийом використала поетеса, щоб наповнити літери змістом?

Спробуйте написати свій вірш, обравши інші букви.

174. Запишіть подані слова в алфавітному порядку. Слова, що мають графічний знак, який служить для роздільної вимови звуків, але не є буквою, запишіть фонетичною транскрипцією.

Джерело, гуцул, м’яч, антропологія, березіль, саджанець, надвечір’я, бузок, водойма, жовтожар, Вінниччина, годжі, джинси, призьба, дозвілля, есе, добродій, Європа, живиця, небосхил, краков’як, гостинець, ожеледь, паморозь, солодощі, таїнство, бурштин, Черкащина, під’їзд.

СПІЛКУВАННЯ

175. Висловте власні міркування з порушеної проблеми.

Радість з кимось — подвоєна, а горе з кимось — поділене (Нар. творчість).

Домашнє завдання

176. Прочитайте текст.

Натхнення живе поза часом. Воно просто існує. Завжди. Лише ми іноді надто глухі, щоби почути його. Улітку воно

пурхає веселковими метеликами, жменькою сонячних веснянок усміхається. Чи бачимо? Восени стукає краплями дощу у вікно, важким вогким туманом ранковим огортає, свіжою прохолодою дихає, теплі історії нам на вухо нашіптує. Чи дослухаємося?.. Шум великого міста часто стирає зайві звуки. Натхнення. Воно — усередині нас. Завжди так було.

(Слава Світова)

• Доберіть із тексту слова, що ілюструють такі приклади: 1) одна й та сама літера позначає різні звуки; 2) одна літера передає поєднання звуків; 3) один звук передається поєднанням літер; 4) буква не позначає звука.

• Продовжте текст власними міркуваннями з порушеної проблеми.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Як у лінгвістиці тлумачиться поняття «графіка»?

— Скільки літер в українському алфавіті?

— Чому не можна говорити «голосна, приголосна буква»?

— Який графічний знак, що служить для роздільної вимови звуків, не є буквою?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити