Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ

§25. 3 ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ Й ОРФОГРАФІЇ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

Правопис — це одяг писемної форми. В усі часи він має бути зручним і ошатним.

М. Русанівський

Буду я навчатись мови золотої

Орфографія (грец. orthographio — orthos — правильний і grapho — пишу) — історично сформована, уніфікована система правил, що визначають написання слів згідно з усталеними нормами. Основним поняттям правопису є орфограма — це правильне написання, яке потрібно вибрати із ряду можливих (За Н. Тоцькою).

Орфографічним називається правило, яке необхідно застосувати до тієї чи тієї орфограми на основі її відмінних ознак.

(Н. Грипас)

Орфографія — система правил про способи передачі на письмі звукового складу слів, написання їх разом, окремо і через дефіс, уживання великої літери, правильне перенесення частин слова з рядка в рядок.

ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

Назва принципу

Суть принципу

Приклади

Максимально повна відповідність між звуками

1) ліцей, канікули, урок, друг, мати;

Основні

Фонологічний

та їх позначенням — літерами:

2) гора — гір, села — сіл, спека — спе-

1) пишемо, як чуємо;

чений, горох — горошок, — (у) горосі;

2) історичні чергування;

3) пізно, чесний;

3) спрощення в групах приголосних;

4) материнка — яблунька, галка —

4) сполуки нк/ньк, лк/льк, ск/ськ, зк/зьк і под.

Галька, ряска — моська, казка — кузька

Фонетичний

Слова і частини слів пишуться так, як звучать:

1) капусняк, рілля, навмання-,

1) зі спрощенням, подовженням, асиміляцією

2) сказати, спитати, стерти, сфото-

звуків тощо;

графувати, схиляти;

2) префікс з-(с-) перед к, п, т, ф, х;

3) Аристотель, авіатор

3) слова іншомовного походження

Значущі частини споріднених слів (морфеми)

1) весна, степи;

Основні

пишуться однаково:

2) просьба, молотьба, нігті, дьогтю;

Морфологічний

1) є та и на позначення ненаголошених [е], [и];

3) зсадити, зцілити, зшити;

2) літери, що позначають глухі перед дзвінки-

4) розжувати, безчестя, безшовний;

ми та [г] перед глухими;

5) намагаються, вагаєшся

3) префікс з-(с-) перед глухими (крім к, п, т,

ф, х);

4) префікси роз-, без- перед будь-якими шиплячими;

5) дієслівні форми на -ться, -шся

Історичний (або традиційний)

Написання за традицією:

1) ягода, в'юнок, єдиний, солові;

1) літери я, ю, є, ї, що позначають дві фонеми;

2) бджола, дзвоник;

2) [дж], [дз] на позначення однієї фонеми;

3) леміш, левада, келих, лиман

3) слова з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом

Смисловий

Написання слова залежить від його лексичного значення:

1) швець — Швець;

2) апельсин — «Апельсин» (назва магазину);

1) професія — прізвище;

2) предмет — власна назва;

3) напам'ять — на пам'ять;

3) прислівник — іменник з прийменником;

4) сполучник — займенник з прийменником

4) проте — про те

Буквені орфограми:

— вибір потрібної літери: ряска — разка (намиста);

— наявність/відсутність літери: облич — обличчя.

Небуквені орфограми:

— написання разом, окремо, через дефіс: вгору, мовби; за те, знав би; будь-що, віч-на-віч, із-за;

— перенос слів: хо-джу, од-но-скла-до-ве;

— уживання апострофа: пів'яблука, В'ячеслав, миш'як.

Практикум

Майоліка — різновид кераміки, що виготовляється з випаленої глини з використанням розписної глазурі.

Обротька — вуздечка без вудил для прив'язування коня.

177. Знайдіть у словах орфограми. Визначте, за яким орфографічним принципом написані слова.

Пан’європейський, майоліка*, червоний, ясність, загадка, сміються, усміхаєшся, шістнадцять, студентський, яблуня, гриб, виноград, мрії, життєдайний, з жартами, безчестя, безжурно, принісши, живеться, книжці, заквітчаний, уславлений, із шостої, ганьба, квітка, обротька*, товариський, березень, березове, Березове.

• З'ясуйте значення виділених слів.

178. Прочитайте текст. Визначте, чи всі слова потребують правил для того, щоб їх правильно написати. У яких словах є розбіжності між вимовою й написанням?

Важливо підтримувати порядок на робочому столі, аби ви могли працювати, не шукаючи постійно покладені куди трапиться книжки або зошити. Це так само стосується і комп’ютера — своєчасно звільняйте робочий стіл від непотрібних файлів і ярликів! (За А. Барнс)

179. Продовжте класифікаційну таблицю основних (буквених і небуквених) орфограм української мови. Зверніться до «Українського правопису».

Орфограма

Приклади

Велика літера у власних назвах

Різдво, Кобзар, Львів, Президент України

Написання слів разом, окремо та через дефіс

східнослов’янський, українсько-англійський, темно-синій

ПИШІТЬ ПРАВИЛЬНО!

у Голосієві

У Києві

180. Спишіть. Підкресліть слова, які відповідно до смислового принципу можуть писатися інакше. Складіть речення, щоб ці слова вживалися в іншому значенні.

1. Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя (Сенека). 2. Михайло Стельмах — один із найяскравіших знавців багатств української мови. 3. Стояла нерушна тиша, а згори валило й валило; інколи здавалося, що сніг летить не згори на землю, а навпаки (В. Шевчук).

СПІЛКУВАННЯ

181 Чи погоджуєтеся ви з автором? Висловте власні міркування з порушеної проблеми.

Освіта — це вид гігієни. Писати з помилками — то як невимиті руки чи зуби (В. Стус).

Домашнє завдання

182. Спишіть, орфографічно й пунктуаційно оформивши текст, ураховуючи чергування у-е, і-й.

Ми люди звикли думати що (у,в)се (у,в) природі відбувається само по собі під дією отої п..р..можної потреби жити рухатись цвісти співати залишати нащадків... Але чи замислюється кожний із нас над тим що природа незалежна торжествуюча (і,й) (у,в)семогутня також потр..бує нашої доброти? Чи розуміємо що беручи ми люди мусимо (і,й) віддавати коли не хочемо жити в убогому світі позбавленому звуків (і,й) барв?

(В. Маняк)

• Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією.

ГОВОРІТЬ ПРАВИЛЬНО!

Насправді так, насправді не так (а не відповідає, не відповідає дійсності)

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— У чому полягає значення орфографії?

— Назвіть принципи української орфографії.

— Як лінгвісти тлумачать поняття «орфограма»?

— Назвіть типи орфограм в українській мові. Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити