Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ. УКРАЇНСЬКА МОВА В УКРАЇНІ

§2. ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. «МОВНИЙ СУРЖИК». УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ОДНА З ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ. ОЗНАКИ САМОБУТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Початок XXI ст. увійшов в історію як епоха вивчення різноманітних екологічних проблем, які суспільство ставить перед собою, переосмислює в перспективі розвитку.

М. Мірченко

8. Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему й основну думку.

Мова — це щось далеко більше за механічний зв’язок між людьми, це — відбиток свідомості людини, це — прояв її. З того, як говорить та чи та людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту й культурний рівень.

Мова — тонкий інструмент. В одних устах вона звучить із такою силою, що, кажучи словами І. Франка, «мов трубою, міліони зве з собою», в інших — тільки ріже слух, вона — мов те лушпиння без животворного зерна... (Б. Антоненко-Давидович)

• Чому автор називає мову тонким інструментом?

• 3 якою метою Б. Антоненко-Давидович цитує І. Франка?

9. Опрацюйте уривок зі статті сучасного мовознавця Олександри Сербенської. Сформулюйте основну думку тексту. Проведіть спостереження за мовленням однокласників, запишіть приклади вживання «суржику». Доберіть правильні варіанти.

ЗВІДКИ МОВНИЙ «СУРЖИК»?

Сотні невольничих літ, упродовж яких жорстоко знищували культуру українського народу, десятиліття панування тоталітарної системи, коли все робилося для того, щоб «злилися нації», щоб витворилася якась «універсальна» мова, спричинили деформацію всіх сфер життя українського народу.

Поступово мова втрачала природну якість, натомість витворювався своєрідний різновид мови, який дістав назву «суржик». Довільно змішуючи слова української та російської мов, відмінюючи слова і сполучаючи їх за зразком російської, творячи фрази всупереч моделям рідної мови, її носій мимоволі стає «напівмовним», приймає мовний покруч. Мішаниною двох мов — української та російської — говорить частина громадян України, хоч загальновизнано, що скалічена мова отуплює людину, зводить її до примітиву. Адже мова виражає не тільки думку. Слово стимулює свідомість, підпорядковує її собі, формує.

«Суржик» в Україні є небезпечним і шкідливим, бо паразитує на мові, що формувалася тисячоліттями, загрожує змінити мову, яку возвеличив Тарас Шевченко, показав світові її красу й силу, плекали Іван Франко, Леся Українка, Панас Мирний, Михайло Коцюбинський, записуючи її «нестертий слід... самостійно між культурні мови».

• Як уникати суржику в мовленні? Запропонуйте рекомендації.

Суржик (у питомому значенні — «суміш різних зерен з житом») — елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови.

10. Ознайомтеся з роздумами Юрія Шевчука, викладача української мови в Колумбійському та Єльському університетах. Висловте власне ставлення до порушеної проблеми.

Поєднання двох мов відбувається в одному місці і в один час упродовж короткого часу,— це може бути формат телевізійної програми, випуску новин, аналітичної передачі, популярних передач на кшталт «Україна має талант», «Голос країни», «Свобода слова», «Вечірній Київ» тощо. Так само це поєднання може бути в радіопередачах, у мережевих публікаціях. Дедалі більше я бачу елементи цього поєднання в друкованих виданнях.

• Які рекомендації ви запропонували б теле- й радіоведучим?

11. Прочитайте текст. Яке явище в ньому описане?

— А якою мовою ви говорите з хазяями цього дому?

— Переважно мовою національного спілкування. З українськими інкрустаціями.

— А з матір’ю? Чоловіком? Сином?

— Із свекрухою,— в тон йому продовжила вона,— я общаюсь суржиком. Так вона мене лучче понімає і передає восени картоплю (Є. Кононенко).

• 3 якою метою літературні персонажі використовують у мовленні суржик? Чи згодні ви з їхньою точкою зору?

12. Ознайомтеся з текстом. На яких рівнях мовної системи можна виокремити самобутність української мови?

Українська мова виділяється і лексичним багатством, і особливою милозвучністю. Вона має специфічні риси, притаманні тільки їй.

1. Фонетично-орфоепічні особливості:

— чітка вимова ненаголошених голосних о, у, а, і: дорога, голова, сухий, літати;

— широке вживання і: літо, кінь, піч-,

— початкові і та о зникають у деяких словах: грати — играть, Гнат — Игнат, город — огород;

— тверда вимова приголосних перед е, и: небо, синій, нива;

— кінцеві дзвінкі приголосні не оглушуються: зуб, лід, ніж;

— перед початковими голосними у словах використовуються приставні в і г: вус, вогонь, горіх, гострий;

— уживання звука [и] відповідно до давніх [ы], [и]: дим, нива (порівняйте: рос. — дым, нива; білор. — дым, ніва);

— ствердіння приголосних перед [е]: теплий, клен, день;

— збереження м’якості у вимові [ц]: місяць, швець;

— дзвінка вимова приголосних перед глухими у кінці складу: кладка, ложка.

2. У лексичному складі української мови наявні слова багаття, баритися, гарний, мрія, лелека, міркувати, цап та інші, яких немає в інших мовах. Деякі спільні для східнослов’янських мов слова мають різне значення. Наприклад: чоловік, лічити, неділя та інші.

3. Морфологічні особливості:

— іменники II відміни у родовому, давальному та місцевому відмінках мають паралельні закінчення -а ( у); -у (-ові); -і ( еві): робітника, робітнику, робітникові;

Без мови немає народу,

Як сонця без сяйва й тепла...

(С. Шелухін)

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Вибачаюся чи вибачтєі Частка -ся означає «себе», отже, виходить, що людина вибачає саму себе, тому вибачаюся говорити не можна. Треба говорити: вибачте мені, пробачте мені, даруйте мені, прошу вибачення, я перепрошую.

— збереглася IV відміна іменників: теля, ягня, орля;

— зберігся кличний відмінок: Михаиле, земле, Україно;

— лише в українській мові закінчення орудного відмінка іменників -ою, -ею не має паралельної форми -ой, -ей: з рідною сестрою, своєю землею;

— уживаються інфінітиви на -ти після основи на голосний: робити, діяти, спати та після основи з кінцевим [г], [к]: могти, пекти (рос. — мочь, печь; білор. — магчы, пячы);

— з праслов’янської мови збереглося дієслівне закінчення -мо в першій особі множини: беремо, робимо, берімо, робімо;

— тільки в українській мові вживаються прикметникові суфікси -ськ, -зьк, -цьк з м’якими зубними приголосними: сільський, запорізький, козацький (За М. Жовтобрюхом).

13. Відредагуйте словосполучення.

Не мішай мені, учбовий відділ, надворі прохладно, вулиці пересікаються, опасний поворот, бумажні салфетки, повістка дня слідуюча, слідуюче питання, більша половина врожаю, прибори не працюють, з матеріалу заказника, нажми на тормоз, дякувати батьків, відповідно з постановою, підписка на газети, здати екзамени, прийняти заходи, приймати участь, зараз без десяти дев’ять, відігравати значення.

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Початкуючий чи початківець? Слово початкуючий — це калька від російського начинающий. Треба говорити: початківець; початківець-художник; у цій справі я початківець.

Домашнє завдання

14. Напишіть есе «Екологія української мови».

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Схарактеризуйте мовну ситуацію в державі.

— Що таке екологія мови?

— Назвіть причини виникнення «мовного суржику».

— Схарактеризуйте ознаки самобутності української мови, наведіть приклади спільного і відмінного в українській та інших мовах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити