Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§33. БАГАТОЗНАЧНІ Й ОДНОЗНАЧНІ СЛОВА. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ. ОМОНІМИ. ПАРОНІМИ

Кожне слово — це ніби діамантова намистинка на величезному разку нашої пребагатої мови.

І. Цюпа

226. Усно продовжте текст, ілюструючи прикладами.

В одній із легенд говориться: «Слово, воно що яблучко: з одного боку зелене, з іншого — червоне, тільки вмій його повертати». Головна думка — в останніх словах — умій володіти словом, бо воно може мати не одне, а кілька значень…

Буду я навчатись мови золотої

Більшість слів української мови є багатозначними. Наприклад, лексема сідати означає займати місце; приступати до роботи, що виконується; бути ув'язненим; мешкати; приземлятися; спускатися за лінією обрію; обмежити себе чимось у харчуванні («сісти на дієту»). Слова, які виражають кілька значень, називаються багатозначними, або полісемантичними (від грец. poly — багато і sema — знак).

Одне зі значень виділяють як головне, його називають прямим, решта — переносні: великі очі і велика душа.

Слова, які не мають переносних (вторинних) значень, називаються однозначними (Н. Грипас).

Практикум

227. Прочитайте вірш Л. Костенко. Знайдіть у тексті слова, ужиті в переносному значенні. Поясніть їх прямі й переносні значення. На основі чого розвинулися їхні переносні значення?

Ставить осінь на землю свою золоту жирандоль*.

І, ковтаючи сльози, одягши на плечі сукману,

перемотує літо на чорні котушки тополь,

шиє голим полям нескінченну сорочку з туману.

Тихо строчать дощі… І навіщо мені ця печаль?

Що я хочу спитать у цієї сумної кравчині?

Я прощаюся з літом. І воно мені каже: «Прощай!»

І хитає над шляхом порожнії гнізда грачині.

228. Уявіть ситуацію: вам необхідно пояснити подані словосполучення гостям-іноземцям, які погано володіють українською мовою. Підготуйте інструктаж для пояснення.

Море людей, золоті руки, повітря пити можна.

229. Пригадайте, що таке загадка, які мовні засоби в ній уживаються. Назвіть характерні ознаки названих предметів, явищ; складіть про них загадки.

Книга, соняшник, цибуля, калина, зима, осінь, олівець.

230. Ознайомтеся з прикладами використання метафор у мовленні хіміків. Спробуйте визначити, як вони виникли.

Зразок: Вулканізація гуми — перенесення дії за подібністю (від імені бога вогню Вулкана) — це оброблення сіркою за високої температури.

Барієва каша, благородні метали, олов’яна чума, воднева хвороба, живе срібло, перенапруженість металів.

231. Значна кількість слів української мови має кілька пов'язаних між собою значень, що реалізуються в сполученні з іншими. Наприклад: охорона банку (дія) — охорона змінилася (ті, які виконують певну дію).

• Визначте, чому відбулося перенесення з одного явища на інше, як логічно можна схарактеризувати відношення між значеннями. Про- довжте ряд аналогічними прикладами.

Береза росте — береза гарно горить; дерев’яна ложка — додати ложку солі; кришталева склянка — випити склянку молока; авторитет учених — думка авторитетів; світла аудиторія — аудиторія слухала уважно.

Жирандоль — великий фігурний свічник для декількох свічок.

Буду я навчатись мови золотої

Розрізняють лексичні омоніми абсолютні (повні) і неповні.

Повні омоніми бувають у межах однієї частини мови. Звуковий склад їх збігається в усіх граматичних формах: термін — часовий проміжок (термін зберігання) і термін — слово (словосполучення), що визначає певне поняття в межах спеціальної галузі (мовознавчий термін).

Неповні омоніми — це слова, що збігаються за звучанням не в усіх граматичних формах. Неповні лексичні омоніми називають омоформами. Наприклад: кілька (імен.) — маленька рибка і кілька(числівн.) — неозначена кількість предметів; синів (імен.) — родовий відмінок множини іменника син і синів (дієсл.) — форма минулого часу чоловічого роду дієслова синіти.

Омоніми (від грец. homos — однаковий і опута — ім'я) — це слова, які однаково звучать, але мають різне значення.

Омографи — це орфографічний тип омонімів,— слова, однакові за написанням, але різні за звучанням (мають різний наголос) і значенням. Наприклад: води — род. відм. одн. іменника вода і води — наз. відм. мн. іменника вода (мінеральні води).

Омофони — слова, однакові за своїм звуковим складом, але різні за значенням і написанням. Наприклад: сон це (мені сниться) і Сонце (зірка).

Увага! Відрізняйте омоніми від багатозначних слів. Між значеннями багатозначного слова існують зв'язки, вони об'єднані спільним поняттям, схожою ознакою чи подібною функцією: корінь (дуба) — корінь (зуба). Коли ж окремі значення різко відділяються від основного змісту слова і втрачають з ним зв'язок, то це омоніми: ласка (пестощі) і ласка (звірок).

Міжмовними омонімами називають слова, що звучать в інших мовах так само, як і в українській, але мають інше значення. Наприклад: слово мама в сербській мові означає майка, звичне нам слово кавун у турецькій мові означає диня.

Слов'янська міжмовна омонімія дуже цікава. Так болгарське гора означає «ліс» (пор. однозвучне слово в українській та російській мовах і з таким же значенням — польське дога). Польське urok має значення «чарівність» (пор. українське урок). Чеське holka означає «дівчина» (пор. українське голка). Чеське cerstvy означає «свіжий» (пор. українське черствий), польське uroda вживається в значенні «краса» (пор. російське урод).

Практикум

232. Складіть словосполучення з поданими словами, підтверджуючи, що вони омоніми.

Захід, коса, рація, бухта, бал, тур, дорога, мати, нота.

233. Працюймо групами. Розподіліть пари слів за типами омонімів: 1) лексичні повні; 2) омоформи; 3) омографи; 4) омофони.

Замок — замок; дорога — дорога; любов — Любов; греби — гриби; дуло (вітром) — дуло (зброї); три (дні) — три (рукою); паша (корм) — паша (титул); уранці — у ранці; застав — за став; світило (у вічі) — світило (небесне); протягом (дня) — протягом (пронизало); мене — мине; боронити (друга) — боронити (землю); засипати — засипати; долі (немає) — долі (лежить).

• Запишіть складні речення з однією омонімічною парою.

234. Відомо, що омоніми, особливо омографи й омофони, використовуються для створення каламбурів* дотепів. Спробуйте створити власні каламбури з поданими омонімами. Позмагайтеся, кому це найкраще вдалося.

Зразок: У таксі спитала такса: «То яка в вас нині такса?» Підніс — під ніс; підвіз — під віз; додому — до дому; лисичка (мала лисиця) — лисичка (їстівний гриб); повік (вічно) — повік (очей).

Каламбур — стилістичний прийом, який будується на використанні омонімії або паронімії, будь-які форми полісемантичності; часто вживається в комічному та сатиричному контекстах: «Прийомний син барона був баран» (Л. Костенко).

235. Поясніть лексичне значення наведених слів, скориставшись словником іншомовних слів. Доберіть до них однозвучні українські слова. Складіть і запишіть речення, проілюструвавши омонімію.

Тур (франц.), мул (лат.), клуб (англ.), браво (італ.)

Буду я навчатись мови золотої

Пароніми — слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням: білити і біліти; сильний і силовий. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом чи закінченням. Незначна різниця у вимові часто призводить до помилок.

Стилістичні можливості паронімів ґрунтуються на їхній звуковій близькості. Пароніми використовуються для створення каламбурів у художній літературі, уснорозмовному мовленні та в публіцистиці.

Практикум

236. Поєднайте прикметники з іменниками.

Особистий / особовий: власність, господарство, майно, книжка, підпис, склад, посвідчення, назва, рахунок.

Дипломний / дипломований: проект, учасник, фахівець, робота.

Ароматичний / ароматизований: речовина, кава, яблуко, айва, олія, рослина, властивості.

Виборний / виборчий: орган, особа, посада, дільниця, голос, кампанія, комісія.

СПІЛКУВАННЯ

237. Продовжте висловлену думку.

Теплими бувають не тільки чай, рукавички, ковдра. Теплим буває все: розмови, погляди, листи, люди. Це те особливе відчуття, яке дає нам сили жити, вірити, мріяти, любити…

Домашнє завдання

238. Виконайте одне із завдань.

А Складіть речення з поданими паронімами, перевіривши їхні значення за словником.

Відповідальність, відповідність; відтинок, відтінок; громадський, громадянський; оптимістичний, оптимальний; реальний, реалістичний.

Б Доберіть 5-7 прикладів каламбуру з художніх текстів, у яких використано пароніми.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Яких слів у мові більше — однозначних чи багатозначних? Чому?

— Дайте визначення омонімів. Які ознаки притаманні кожному типу омонімів?

— Як розрізнити омоніми і багатозначні слова?

— Дайте визначення міжмовних омонімів. Наведіть приклади.

— Яку визначальну ознаку паронімів використовують зі стилістичною метою? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити