Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§34. СИНОНІМИ. АНТОНІМИ

Уміле користування синонімами — невід’ємна прикмета хорошого стилю, доконечна риса справжнього майстра.

М. Рильський

Буду я навчатись мови золотої

Синоніми (грец. synonymos — однойменний) — слова (зрідка сполучення слів), тотожні або близькі за своєю семантикою, але різні за звуковим складом.

Кілька синонімів, об'єднаних за своїм лексичним значенням в окрему групу, називають синонімічним рядом, або синонімічним гніздом: сильний — всесильний, дужий, міцний, потужний, могутній, могучий, здоровий, двожильний, стожильний, повносилий та ін. Найчастіше це слова однієї частини мови.

Безвідносні (абсолютні) синоніми лексично однозначні, але різняться стилістично: інфінітив — неозначена форма дієслова; шлях — путь — дорога; експорт — вивіз; майбутній — прийдешній.

Відносні синоніми різняться певним смисловим відтінком. У мові їх найбільше: мир, спокій, тиша, згода, злагода; дружній, дружелюбний, теплий, задушевний, сердечний.

Синтаксичні синоніми — семантично близькі синтаксичні конструкції — словосполучення й речення: високоросла людина — людина високого зросту; Я не працюю. — Мені не працюється.

Синонімія — величезне багатство мови, одне з найпотужніших джерел мовної і мовленнєвої образності. Стилістичне використання синонімів дає змогу висловлюватись одночасно і точно, і по-художньому, в багатьох випадках надає сказаному, написаному потрібного емоційного навантаження, є показником широких художньо-творчих, отже, і стилістичних можливостей.

(П. Дудик)

Практикум

239. Як співвідносяться подані слова зі словом червоний?

Багровий, багряний, буряковий, гранатовий, пурпуровий,

рубіновий, рум’яний, калиновий, вишневий.

• Навіщо така кількість слів на позначення червоного кольору?

240. Прочитайте синонімічні ряди. Визначте стилістичну належність кожного слова. Якими відтінками різняться між собою слова?

Досліджувати, вивчати, аналізувати, студіювати, розглядати, копати, розвідувати, експериментувати, обстежувати.

Думати, мислити, міркувати, роздумувати, гадати, мізкувати, метикувати, кмітувати, розмірковувати, гадкувати.

241. Запишіть текст, вибираючи з дужок потрібний за змістом і стилістичним забарвленням синонім. Свій вибір обґрунтуйте.

Перепели давали (натхненний, піднесений, захоплений, окрилений, пристрасний) вечірній концерт. Я (йшов, ступав, крокував, чимчикував, шкандибав) серед пташиних пісень, серед (замислених, задуманих) колосків жита, що (хилилися, гнулися, клонилися, никнули) з (тихим, спокійним, негучним, нечутним, беззвучним, безшумним) шепотінням і (кланялися, вклонялися, шапкували) землі, сонцю і людині. Мені не видно було кінця житнього лану, бо хліб (виріс, вимахав, піднявся, витягнувся) вище мого зросту, і я (думав, гадав, мислив, розмірковував, кумекав), що тут, серед цієї (гущавини, хащі, гущі, гущини), можна заблудитись, як у джунглях.

(За О. Копиленком)

242. Доберіть синоніми до слів іншомовного походження. Із 2-3 парами складіть речення. Зробіть висновок про стилістичне використання таких синонімів.

Фонтан, пролонгований, фальсифікація, біографія, лексичний, аграрний, індустріальний, фантазувати, транспортувати, реалізувати, ремонтувати, економія, аргумент, компенсація, ідентичний, лаконічний, реальний, бартер, ембарго, експорт, імпорт, конвенція, апеляція, ліміт, брокер, менеджер.

Буду я навчатись мови золотої

З-поміж синонімів окремо виділяють контекстуальні синоніми. Це слова, що набувають синонімічності тільки в певному контексті: Один я на світі без роду, і доля — стеблина-билина на чужому полі (Т. Шевченко). Контекстуальні синоніми творяться в процесі індивідуального мовлення та широко використовуються в художньому й публіцистичному стилях.

Евфемізм (від грецького euphemistos — добре і phemi — говорю — пом'якшений вираз) — слово або словосполучення, що вживається для пом'якшення враження від сказаного: замість вмерти — упокоїтися, спочити, скінчити життя-, замість брехати — говорити неправду, видумувати, фантазувати.

Перифраза (від грецького periphrasis — описовий вираз) — описовий зворот, за допомогою якого предмет, особу, явище називають не безпосередньо, а описово, через характерні їх риси: рейки — сталеві нитки, хутро — м'яке золото, Київ — місто каштанів, Антарктида — льодовий континент.

Практикум

243. Доберіть ряди синонімів-евфемізмів до слів старий, дурний, злодій, вкрасти, хворіти.

244. Замініть перифрази синонімами, уведіть їх у речення.

Корінь життя, країна пірамід, благородні птахи, храм науки, легені планети, чорне золото, сталеве полотно, цар звірів, нічне світило, наші молодші брати, серце України.

245. Доберіть перифрази до слів Україна, Карпати, Одеса, старшокласник, письменник і складіть з ними речення.

Буду я навчатись мови золотої

Антоніми — це слова однієї частини мови, які мають протилежне значення. Антоніми об'єднуються в пари різнокореневих і спільнокореневих слів: тепло — холод; глибокий — мілкий; надія — безнадія; правда — неправда. Багатозначні слова можуть мати антоніми як для прямих, так і для переносних значень: сухий одяг — мокрий одяг, сухий хліб — свіжий хліб, суха зустріч — тепла зустріч.

Найбільш уживані лексичні антоніми: якісні прикметники (веселий — сумний, хоробрий — боязкий), іменники (холод — спека, радість — сум), дієслова (любити — ненавидіти), прислівники (далеко — близько), займенники (усі — ніхто), прийменники (над — під).

Антитеза — це протиставлення різко контрастних понять для створення художнього образу: Ситий голодного не розуміє (Нар. творчість).

Оксюморон (від грец. oxymoron — дотепне, безглузде) — це стилістичний прийом поєднання двох антонімічних понять, що логічно виключають одне одного. Предметові при цьому дається додаткова характеристика: Гикала тиша рупором перонним (Л. Костенко); Гаряча сніжка у руках сльозинками стекла… (В. Корж).

Увага! Антонімів не мають:

1) власні назви: Суми, Марія, Дніпро; 2) слова, які називають конкретні предмети, процеси: волосся, дерево, книга; 3) числівники і більшість займенників: два, п'ятнадцять, ми, ти, вони; 4) слова-терміни: апостроф, відмінок, ом, вольт; 5) якісні прикметники, які позначають відтінки кольорів: фіалковий, рожевий.

Практикум

246. Прочитайте речення. З'ясуйте стилістичну функцію антонімів.

1. Чорні від страждання мої ночі, білі від скорботи мої дні… 2. І обнявся сміх з журбою, ненависть з любов’ю. 3. Кожна людина за довге життя знає захоплення й розчарування, радість і розраду, любов і ненависть, нещастя й щастя,— таке життя й така людина (С. Скляренко). 4. Схід сонця і захід, одвічний і щоденний пролог і епілог (І. Цюпа). 5. Зустрічі й прощання. Хіба не поміж них пролягло людське життя? (І. Цюпа)

247. Доберіть різноманітні антоніми до багатозначних слів.

1. Гарячий (сонце, повітря, людина). 2. Блідий (промінь, обличчя, колір). 3. Легкий (характер, вітерець, завдання, хода). 4. Глибокий (знання, сон, річка).

248. Визначте в прислів'ях антоніми.

1. Що легко прийде, те важко піде. 2. Широкі ворота увійти, та вузькі вийти. 3. Руки білі, а сумління чорне. 4. Ліпше своє мале, ніж чуже велике. 5. Хто високо літає, той низько сідає. 6. У короткого розуму язик довгий.

• Випишіть зі збірки українських народних дум та пісень три-чотири приклади вживання антонімів. Яка стилістична роль антонімів у фольклорі?

249. Прочитайте. Як називається такий стилістичний прийом і для чого він використовується в художній літературі? Уведіть подані словосполучення в речення й запишіть.

Дзвінка тиша. Гірка радість. Далеке близьке. Вільна неволенька. Некороновані королі. Величні нікчеми. Сухі сльози.

Усі слова — співучі струни, Коли під майстровим смичком.

(М. Рильський)

СПІЛКУВАННЯ

250. Підготуйте виступ з теми: «А кожен фініш — це, по суті, старт».

(Л. Костенко)

Домашнє завдання

251. Виконайте одне із завдань.

А Порівняйте назви будівель. Визначте, якими відтінками в значенні відрізняються ці слова. За допомогою тлумачного словника з'ясуйте значення кожного з них.

Хата, дім, кам’яниця, хатина, хмарочос, халупа, палац.

Б Складіть розповідь про еволюцію слова «житло» і його поняття в розвитку суспільства. Наприклад: «Спочатку люди жили в печерах, землянках… З часом навчилися…»

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які визначальні ознаки мають синоніми? Схарактеризуйте їх типи.

— Прокоментуйте визначення евфемізмів.

— Як мовознавці характеризують перифрази? Наведіть приклади.

— Як схарактеризовано в мовознавстві антоніми? У чому полягає їхня стилістична роль?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити