Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§39. НАУКОВА ЛЕКСИКА. ФІЛОЛОГІЧНІ, ЛІНГВІСТИЧНІ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ТЕРМІНИ. КАНЦЕЛЯРИЗМИ. ШТАМПИ

Мовознавці занепокоєні впливами шаблону й штампу на живе народне слово.

Б. Рогоза

Буду я навчатись мови золотої

Наукова лексика — це особливий шар мови, що обслуговує галузь науки і професійно-виробничої діяльності.

Термін — спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання. Загальновживані терміни використовуються в усіх галузях науки: система, функція, точка, значення, елемент, процес, частина, час, речовина, величина, площина, визначати та ін., вузькоспеціальні — тільки в певній галузі: префікс, деривація, семантика — у мовознавстві; аероби, амітоз, інфузорія — у біології тощо.

Одним із джерел забруднення літературної мови є словесні штампи — слова й вирази, часто й одноманітно повторювані без урахування контексту, які збіднюють, знеособлюють мову. Унаслідок частого вживання вони втратили свою оригінальність: висвітлити цілий комплекс проблем, набула гостроти ситуація. Стандартизовано звучать вислови з книжними прийменниками з метою, у відповідності до, у справі, зважаючи на і под.

Практикум

280. Прочитайте виразно уривки з поезій Л. Костенко. Знайдіть у них терміни. Поміркуйте, з якою метою їх використовує поетеса.

1. Краплини перші вдарили об шибку.

Кардіограма блиснула крива.

Вітри з розгону поламали скрипку,

Гуде у сосен буйна голова…

2. Плюс мінус життя.

Таблиця розмноження.

Квадратний корінь із мрій романтика.

Два пишем, три помічаєм.

Розношена

щоденна

проста

математика.

281. Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Складіть за текстом 5-6 запитань для однокласників.

Значні здобутки мають українські вчені-мовознавці в ділянці орієнталістики (сходознавства). Щоправда, імен тут не густо, але чого варте одне-єдине ім’я Агатангела Юхимовича Кримського. Він знав понад 60 мов, залишив близько 1000 наукових праць, а ще літературні твори: вірші, великий роман, переклади з інших мов. Учений об’єднував у собі сходознавця, славіста, письменника і перекладача (За А. Матвієнко).

• Випишіть з тексту терміни. Поясніть значення їх.

282. Прочитайте, правильно ставлячи наголос. Перевірте за потреби за словником. Випишіть філологічні терміни. Поясніть їх значення.

Абетковий, агрономія, аналог, есе, асиметрія, багатоскладовий, бесіда, біржовий, видання, вимова, виразний, витрата, метафора, романтизм, епілог, евфонія, завдання, каталог, надбання, лексикографія, акцентологія, пекарський, постмодернізм, риторика, дискурс, сенсорний, типовий, факсиміле, фаховий,читання, шлунковий,ядерний.

283. Прочитайте текст. Чому автор вважає штампи лютим злом мови? Які слова ви додали б до наведеного переліку?

Ще Борис Антоненко-Давидович писав, що всі оті рішення, присвоєння, виконання, кредити довір’я й ліміти часу, які заполонили мовну ниву, мають одне спільне невичерпне джерело — канцелярію.

Ось і з метою обернули в прикрий канцеляризм. Такого вислову можна уникнути, замінивши його прийменником для, або перетворивши речення з простого на складнопідрядне, до якого ввійшов би сполучник щоб: з метою вивчення проблеми; для вивчення проблеми; щоб вивчити проблему (За Б. Рогозою).

• Сформулюйте рекомендації «Як уникати штампів у мовленні?»

МІРКУЄМО РАЗОМ ПРО ІСТИНУ!

З видимого пізнавай невидиме. (Г. Сковорода)

Кожна частина Землі є центром Землі (Л. Силенко).

Все те, що буде зроблене проти, на твою ж таки голову і впаде. (Б. Хмельницький)

СПІЛКУВАННЯ

284. Працюймо групами. Складіть сенкан до слова штамп або термін. Будується він за такими правилами:

• перший рядок — один іменник (стартове слово);

• другий рядок — два прикметники, що характеризують слово;

• третій рядок — три дієслова;

• четвертий рядок — чотири будь-яких слова;

• п’ятий рядок — один іменник, що резюмує все вищесказане. Службові слова можна не враховувати.

Домашнє завдання

285. Знайдіть у текстах ЗМІ 3-4 речення зі штампами й перебудуйте їх, щоб цих штампів уникнути.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Як в мовознавстві тлумачиться зміст поняття «термін»?

— Які слова називаються канцеляризмами?

— Як лінгвісти характеризують словесні штампи?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити