Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§46. ФРАЗЕОЛОГІЯ НАУКОВА, ПУБЛІЦИСТИЧНА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ

Опанувати фразеологізми — означає сягнути втаємничених надр мови.

І. Фаріон

Буду я навчатись мови золотої

Стильове використання фразеологізму залежить насамперед від наявності чи відсутності емоційного забарвлення в ньому.

Нейтральні (міжстильові) фразеологічні звороти вживаються в усіх стилях мовлення: вогнище культури, посіяти іскру.

Емоційно забарвлені фразеологізми використовуються в художньому, розмовному та публіцистичному стилях: мокра курка (безвільна людина); важка артилерія (незаперечні аргументи).

За джерелами походження фразеологізми поділяються на розмовно-побутові, народно-поетичні та книжні.

Розмовно-побутові фразеологічні звороти використовують насамперед у розмовному й художньому стилях, рідше — у публіцистичному. Вони мають емоційно-експресивне забарвлення і є засобом підсилення, увиразнення думки: голодній курці просо на думці; утерти носа; без задніх ніг.

Книжні фразеологізми — це сталі словесні формули ділових документів: договірні сторони, доповідна записка; крилаті вислови й афоризми: олімпійський спокій, лебедина пісня, «Очі дружби рідко помиляються» (Вольтер); термінологічні словосполучення: адамове яблуко, північне сяйво, неповне речення, юридична особа.

У публіцистичних і художніх текстах фразеологізми іноді видозмінюються (трансформуються), що служить засобом експресії, створення каламбурів тощо: Як бути — ось у чім питання.

Практикум

319. Прочитайте. До яких стилів мовлення можна віднести подані звороти? Визначте галузі науки, до яких належать термінологічні фразеологізми (складені терміни).

Зробити аналіз, з оригіналом згідно, відкрите питання, питома вага, покласти обов’язки, глухі приголосні, скласти бібліографію, привести до одного знаменника, антонів вогонь, річ у собі і річ для себе, короткі прикметники, скласти технічний мінімум, розгорнути дискусію, накласти резолюцію, поставити експеримент, непряма мова, художній образ, зняти питання з порядку денного, добування кореня, мати місце.

320. Поясніть значення фразеологізмів. Визначте, з мовлення представників яких професій вони потрапили до загального вживання.

Куди голка, туди й нитка; де не посій, там і вродиться; битися як риба в сітях; закидати вудку; спускати на гальмах; грати першу скрипку; де тонко, там і рветься; співати стару пісню; закручувати гайки; заварити кашу; чекати біля моря погоди; схрестити мечі; ламати списи; тримати курс; зводити рахунки; коронний номер; брати на приціл; з голочки; як рукою зняло; брати в лещата; стригти всіх під одну гребінку.

321. Відредагуйте подані речення.

1. Ці слова врізались у думку всіх присутніх. 2. Коротше кажучи, пора від слів перейти до діла. 3. Треба присікати порушення трудової дисципліни. 4. Йому прийшло в голову переглянути старі конспекти. 5. Марійка приймає участь у роботі хорового гуртка. 6. Це може привести до плачевного кінця.

Стійкі словосполучення поділяють на термінологічні і фразеологічні.

Термінологічні словосполучення — це назви та вислови різних понять із певної галузі науки: дієприслівниковий зворот — мовознавчий термін; сила тяжіння — фізичний.

Деякі сталі вислови із часом набувають метафоричного значення: закласти фундамент, підкласти міну, знімати стружку.

322. Прочитайте текст. З'ясуйте його стиль. Проаналізуйте роль фразеологізмів у текстах ЗМІ. Запишіть 8-10 прикладів їх використання.

У мові сучасних ЗМІ фразеологізми задля посилення виразності й емоційного впливу можуть піддаватися різного роду трансформаціям. У результаті авторської інтерпретації виникають нові трактування вже відомих фразеологічних сполучень. А новаторська обробка надає їм нового експресивного забарвлення, посилюючи виразність їх: «поле жатви», «хто з м’ячем прийде» («Місто», 12.04.2016). Антитеза — дієвий прийом уведення фразеологізмів у текст — тобто використання фразеологізмів у антонімічному ряді, наприклад: «від слова до діла, як від землі до неба» (33 канал, 18.04.2015). Використання антонімів-протиставлень — популярний прийом: «…треба було розкрити їм очі на цей світ, щоб потім примусити жити із зав’язаними очима» («Місто», 21.11.15) (О. Абрамчук).

Виконайте тестові завдання online

СПІЛКУВАННЯ

323. Уявіть себе диктором телебачення. Доберіть назву своєї передачі. Підготуйте виступ, у якому були б наявні фразеологізми.

Домашнє завдання

324. Підготуйте усне лінгвістичне повідомлення з теми «Фразеологізми в різних стилях мовлення», використовуючи різні джерела.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які фразеологізми називають книжними? Наведіть прикладами.

— Які фразеологізми найчастіше вживають у науковому стилі? Відповідь ілюструйте прикладами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити