Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ

Мовне портфоліо

• Упродовж опанування розділу підготуйте мультимедійну презентацію «Словники — музеї слів».

§47. СЛОВНИКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ОСНОВНІ ТИПИ СЛОВНИКІВ

Словник — це цілий світ в алфавітному порядку.

А. Франс

Буду я навчатись мови золотої

Лексикографія — це окрема галузь мовознавчої науки, яка розробляє теорію і практику укладання словників. Вона покликана задовольняти практичні потреби суспільства в словниках різного типу й різноманітного призначення.

Словники — це зібрання слів, розташованих в алфавітному, гніздовому, тематичному чи іншому порядку, із зумовленою типом словника інформацією про кожну одиницю, залучену до його реєстру*. Словники використовуються як довідники, призначені для з'ясування значень описуваних одиниць чи їх перекладу іншою мовою, для наукового або науково-популярного викладу відомостей про предмети, явища, події. Уміщуючи різноманітну інформацію, що віддзеркалює рівень знань, якими володіє суспільство в певну епоху, словники відіграють надважливу роль у духовній культурі народу (В. Русанівський).

Реєстр — упорядкована інформаційна система або спеціалізована база даних.

Практикум

325. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте тип і стиль мовлення.

Словники бувають перекладними й одномовними.

В одномовних словниках у певному аспекті розкриваються особливості слів, що вживаються в одній, певній мові. Залежно від аспекту з’ясування слова та призначення словника розрізняють одномовні словники таких типів: тлумачні, історичні, орфоепічні, орфографічні, етимологічні, термінологічні, словники іншомовних слів та ін.

Тлумачний словник — це словник, у якому засобами рідної мови розкривається значення слова, зазначаються граматичні й стилістичні особливості його, наводяться зразки вживання слова в кожному з наведених значень.

Словники, у яких узагальнено життєвий досвід, думки, почуття, передано духовний космос людей, називають скарбницею мовного багатства народу. Отримуючи словники як неоціненний скарб від своїх попередників, кожне наступне покоління збагачує їх і передає нащадкам.

Словники іншомовних слів фіксують слова, засвоєні рідною мовою з інших мов, зазначають, з якої мови, з якого слова та його форми засвоєне кожне з них, розкривають його значення. Отже, ці словники поєднують особливості етимологічних і тлумачних словників.

Окремі розряди лексики описано в інших словниках: «Словник паронімів», «Словник антонімів», «Словник синонімів», «Словник омонімів», «Словник епітетів» та ін.

Термінологічні словники — це словники, у яких зібрано, систематизовано терміни, уживані в певній галузі науки, розтлумачено їх значення, названо походження. Такі словники можуть бути одномовними і двомовними (перекладними).

• Випишіть із тексту ключові слова і словосполучення.

• Продовжте текст розповіддю про фразеологічний, орфоепічний, словотвірний і перекладний словники.

• Складіть алгоритм користування словником.

326. Прочитайте тексти. Якими словниками ви скористалися б для кращого розуміння прочитаного? Чому?

1. Ніч срібна, найсрібніша. Небо — гей на морі піна. А з тої піни срібна роса паде на ліси, на гори.

А з того неба Купало любість* по землі сіє… Бере та й сонцем зарінки* сушить. Лісами холоди віником вимітає, у деревині соки переварює, запахами в перекотах дише.

Муху роями на сонце випускає, маржину* у зелену ліщину загонить, бджілку на солодкі меди веде.

Птахам яєчка у гніздах вигріває, дівчатам ягоди у кошелі* мече, дітвору грибами в росу гулить, зіллю силу дає, папоротин цвіт збирає. Барабульку* та й кукурудзку з землі за чівку* на сонце витягає (Марко Черемшина).

2. Коли Сагайдачний з гетьманською булавою* в руці в супроводі старшини ступив на берег під неймовірний гуркіт мушкетних і гарматних пострілів з усіх чайок*, до гетьмана підвели чудового, білої масті, арабського скакуна під розкішним чапраком*. Сагайдачний спритно всунув ногу в сап’яновому* чоботі в позолочене стремено і в одну мить опинився в сідлі, наче вріс у свого коня. За ним виступили хорунжі* з військовими стягами* й турецькими і татарськими бунчуками*, захопленими під час походу. Козаки вишикувались у ряди куренями* і йшли на гору за гетьманом (За Д. Мордовцем).

• Замініть незрозумілі вам слова відповідниками. У якому з текстів можна зробити заміну, а в якому — ні?

327. Прочитайте словникові статті. Визначте типи словників, з яких їх узято. Складіть речення із цими словами.

Баланс, -у, ж. [від фр. balance — терези, від латин, bilanx — той, що має дві вагові чаші]. 1. Рівновага, урівноважування. 2. Система показників, які характеризують співвідношення елементів у будь-якому явищі, що постійно змінюється. 3. Колоди, що використовуються як сировина для виробництва паперу та целюлози (балансова деревина). 4. У бухгалтерії — співвідношення прибутку і видатку.

Вільнодумність, -ності, ор. -ністю.

Любість — любов.

Зарінок — необроблена смуга землі над річкою.

Маржина — худоба.

Кошіль — кошик.

Барабуля — картопля.

Чівка — волоття в кукурудзи.

Булава — символ влади в козаків.

Чайка — безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків.

Чапрак — суконна, килимова, хутряна підстилка під кінське сідло, поверх пітника. Сап'яновий — зроблений із сап'яну, фарбованої тонкої м'якої шкіри.

Хорунжий — особа, що зберігала й носила прапор у війську.

Стяг — бойовий прапор.

Бунчук — булава з металевою кулькою на кінці й прикрасою- китицею з кінського волосу.

Курінь — військово-адміністративна одиниця Запорізької Січі, що складалася з кількасот козаків.

Контурний, -а, -е. Прикм. до контур. 1. Який має вигляд контура. Контурний малюнок. ** Контурна карта — географічна карта, на якій зроблено обрис суходолу та водойм без зазначення їхніх назв. Контурна лінія — переривчаста, із крапок лінія.

Ефемерний книжн. эфемерный; -ість, -ності эфемерность; -о нар. эфемерно.

328. Розгляньте будову тлумачного словника української мови, підготуйте лінгвістичну довідку про особливості його будови, призначення та сфери використання. Складіть словникові статті до поданих слів.

Спілкування, знання, берегиня, добро.

329. Розгляньте одне з видань орфографічного словника, проаналізуйте будову статей. За зразком складіть словникові статті до поданих слів.

Дуплекс, коворкінг, таунхаус.

330. За зразком словникової статті будь-якого енциклопедичного словника побудуйте статті до поданих слів.

Графіті, Великдень, свято, побажання.

331. Прочитайте текст. Поясніть, яким словником ви скористаєтесь, аналізуючи виділені слова за такими ознаками: 1) вимова; 2) написання; 3) лексичне значення; 4) походження; 5) добір синонімів, антонімів, омонімів до них.

Уже виросло покоління, яке народилося в цифрову епоху. Воно так і називається — «покоління Гугл». Приходиш до кав’ярі, а там підлітки за круглим столом. Вони один з одним розмовляють? Ні, кожен у своєму телефоні. Можливо, вони в цей час якраз і спілкуються, посилаючи повідомлення дівчині, яка сидить поруч, через Гаваї.

Унаслідок у них немає навичок комунікації, соціального спілкування, адже як вони спілкуються в комп’ютері? «Ти мені набрид. Я тебе вимикаю». А потім вмикаю… Нікого не хочу лякати, але незрозуміло, що з цим робити. І це не майбутнє, а справжнє (За Т. Чернігівською).

Залежно від лексичного матеріалу, способу його опрацювання й призначення розрізняють енциклопедичні й загально- мовні (лінгвістичні) словники. Енциклопедичні словники тлумачать не слова, а поняття, містять відомості про історичних осіб, діячів науки, культури, пояснюють факти, явища з найрізноманітніших галузей життя. До енциклопедичних словників належать усі термінологічні словники.

Лексичні словники пояснюють слова як лексичні одиниці (значення, походження, написання, вимову тощо).

СПІЛКУВАННЯ

332. Висловіть власні міркування з приводу порушеної в тексті попередньої вправи проблеми.

Домашнє завдання

333. Укладіть бібліографію словників, необхідних сучасному старшокласникові. Дайте стислу загальну характеристику 3-4 лексикографічних праць.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які завдання лексикографії як розділу мовознавчої науки?

— Які вам відомі основні типи словників?

— Якими словниками ви користуєтеся найчастіше? Чому?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити