Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР

Мовне портфоліо

• Упродовж опанування розділу підготуйте проект «Новітні запозичення та їхні українські відповід

ники». Результати виконання проекту подайте як короткий тлумачний словник.

§49. МОРФЕМНА І СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА СЛОВА. ОСНОВА ПОХІДНА І НЕПОХІДНА. ТВІРНА ОСНОВА

Морфеми — це атоми семантичної структури, тоді як слова — молекули.

В. Русанівський

Буду я навчатись мови золотої

Морфеміка — учення про значущі частини слова (морфеми). Морфеміка обслуговує дві дисципліни: словотвір і морфологію, адже морфеми виконують як словотвірні, так і словозмінні функції.

Морфема — це найменша неподільна значуща частина слова.

За значенням і функцією в структурі слова морфеми поділяються на кореневі і службові (афіксальні).

Корені бувають незв'язані і зв'язані. Незв'язаний (вільний) корінь може існувати як самостійне слово: ліс, лісок, узлісся. Зв'язаний корінь у сучасній мові може виявити себе лише в поєднанні зі службовими морфемами (префіксами, суфіксами): корінь -н- (відняти, підняти, розняти) самостійно існувати не може, виступає лише в похідних словах.

Непохідна основа — це основа, у складі якої не можна виділити словотвірні афікси і яка не мотивується через зв'язки зі спільнокореневими словами: сонце, білий, сніг.

Похідна основа — це основа, у складі якої, крім кореня, є ще словітвірні афікси і яка мотивується через зв'язки зі спільнокореневими словами: морозиво ← мороз, правдивий ←правда.

Афікс (від лат. affixus — прикріплений) є носієм словотвірного та граматичного значень слова і служить засобом творення похідних слів і форм того ж слова.

Словотвір — розділ науки про мову, що вивчає будову слів та способи їх творення.

Формотвірні афікси беруть участь у творенні форм того самого слова: 1) суфікс -ти- в дієсловах утворює форму інфінітива (читати); суфікс -в- (-л-) — форми минулого часу (писав, писали); 2) суфікси -ш-, -іш- служать для утворення вищого ступеня порівняння прикметників і прислівників (довгий — довший, довго — довше) та ін.

До словозмінних афіксів належить закінчення (флексія) (бігаю, бігаєш, бігає, бігаємо).

Практикум

341. Графічно визначте будову слова. Дайте характеристику кожної частини слова.

Музикант, прочитали, промова, прекрасний, хлопченя, прискорювати, задерев’янілий, по-нашому, недокінчений, безжурно, примирення, захист, гідність, заморський, розпалив.

342. Завдання за вибором. Запишіть спільнокореневі слова в одну колонку, а форми слів — у другу.

А Блакить, блакитноока, блакитної, блакитніє, блакиті, поблакитнішати, блакитніша, блакиттю, блакитні, блакитнуваті, блакитною.

Б Вовк, вовчок, вовка, вовчик, вовки, вовчище, вовкулака, вовчисько, вовками, вовків, вовченьку.

343 Прочитайте. Визначте основу і закінчення виділених слів. Це спільнокореневі слова чи форми слова?

1. Воскову кульку опускаю в нірку, щоб вивудити звідти павучка. І він вчепився, той дурний павук, той хрестовик, страхітний павучисько (В. Бровченко). 2. В землю ввігнали за мить єдину зеренце, зерно, хлібну зернину (А. Малишко).

344. Завдання за вибором. Запишіть слова у дві колонки: 1) з граматичними афіксами, 2) зі словотвірними афіксами.

А Мудрий, мудрагель, мудрація, мудрець, мудрість, мудріти, мудрішати, мудрований, мудрощі, мудрування, мудрувати, мудро, помудрішаю.

Б Веселий, веселик, весело, веселіш, веселенько, веселиця, веселісінький, веселість, веселіти, веселішати, веселощі, веселун, веселуха, весельчак, звеселився, повеселішав.

• Визначте морфемну будову 3-4 слів (за вибором).

345. Прочитайте уривок з вірша О. Тебешевської. Знайдіть слова зі словотвірними афіксами.

Немилосердно час біжить,

Зливаються вселенські ріки,

Дороги сходяться на мить

І розминаються навіки.

• Напишіть есе, продовживши тему поезії.

346. Утворіть спільнокореневі слова від поданих так, щоб це були інші частини мови.

Білий, п’ять, свіжий, лід, комп’ютер, мрія, чайка, читати.

У давнину префікси були повнозначними словами, які поступово перетворилися на прийменники або частки, а далі частина їх перейшла в префікси. У наш час також відбувається перехід повнозначних слів у словотворчі морфеми. Особливо помітне це явище в словах-інтернаціоналізмах, які приєднуються до кореня перед ним і виконують роль префікса: авіа-, авто-, агро-, кіно-, мото- (авіамотор, автоколона, агротехніка, кінотеатр, мотогонки). Кінцеві елементи складних слів виконують роль суфіксів: -бокий, -думець, -знавець, -лов, -люб (однобокий, однодумець, шевченкознавець, риболов, книголюб).

СПІЛКУВАННЯ

347. Обґрунтуйте висловлення Артура Кларка: «Єдиний спосіб розширити межі можливого — зробити крок у неможливе».

Домашнє завдання

348. Відредагуйте речення, замінивши спільнокореневі слова синонімами.

1. Батьки нас вчать любити Батьківщину. 2. Тільки нероба нічого не робить. 3. Хороший брат буде завжди брататися. 4. Народний артист — улюбленець народу. 5. Гріє молоді душі молодий запал.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Який зв’язок простежується між морфемікою, словотвором і морфологією?

— Яка різниця між формотвірними і словотвірними афіксами? Проілюструйте відповідь прикладами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити