Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР

§50. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ. ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ В МОРФЕМНОМУ СКЛАДІ СЛОВА. ЕТИМОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СЛІВ

Вічним двигуном у мові є словотвір. Механізм словотвору діє без перепочинку, виготовляючи потрібні для людини слова.

І. Вихованець

Буду я навчатись мови золотої

Словотвір — це розділ мовознавства, який вивчає структуру слова за способом творення його.

НЕМОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ СЛІВ

Морфолого-синтаксичний

творення похідних унаслідок переходу слів з однієї частини мови в іншу

Поранений тихо стогнав.

Лексико-синтаксичний

творення нового слова внаслідок поступового злиття (зрощення) словосполучення в одне слово

одинадцять, сімсот, обидва, сьогодні, горілиць, утридорога, чимдуж

Лексико-семантичний

творення нового слова внаслідок зміни значення, що призводить до омонімії

Дніпро (річка) → «Дніпро» (готель), супутник (людина) → супутник(літальний апарат)

Практикум

349. Прочитайте. Випишіть виділені слова й утворіть від них усі можливі похідні.

Корені можна характеризувати так, як і учнів у класі. Одні з них трудівники. Інші живуть собі тихо, не втручаються в усі сфери життя. Серед 12 тисяч коренів виділяється активне ядро з трьох сотень, навколо якого групується 20 тисяч слів. Твірними в таких гніздах є слова, що виражають життєво важливі для людини поняття: бути, мати, нести, ходити, робити, земля, хліб, сіль, білий (Н. Клименко).

• Позначте схематично словотвірні засоби (префікси, суфікси); визначте, до яких частин мови належать утворені слова.

350. Прочитайте текст. Складіть запитання до статті. Наведіть власні приклади.

ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ В МОРФЕМНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА

У процесі історичного розвитку мови первинний морфемний склад слова може зазнавати змін.

Спрощення — це такий процес, коли членована на морфеми основа перетворюється на нечленовану: вікно — в минулому в основі виділявся корінь -ок- і суфікс -н-; у словах пир, жир, шило, мило, знак суфікси -р-, -л-, -к- зрослися з коренями.

Перерозклад — це переміщення від однієї морфеми до сусідньої, в результаті чого кількість морфем залишається такою ж, але співвідношення між ними змінюється.

У словах руками, межами у праслов’янський період -а- належало до основи, а закінчення було -ми. У такий спосіб виникають так звані складні суфікси -анин-, -чанин-, -івськ-, -анськ-, -ність-: полтавчанин, батьківський. Зрідка це явище трапляється і серед префіксів: знедолити, обезболити.

Ускладненням називається такий процес, унаслідок якого в межах морфемно нечленованих слів починають виділятися ті або інші морфеми. У словах ґанок, ранок виділяється суфікс -ок- за аналогією до слів свідок, випадок (М. Плющ).

У словотворі важливо визначити, чи є слово похідним, від якого твірного слова воно утворене, за допомогою яких словотвірних засобів, тобто визначити спосіб його творення. Наприклад: весело ← веселий.

Словотвірна мотивація і виявлення словотвірного значення похідного слова здійснюється на основі врахування того, яке зі слів первинне, а яке — вторинне, які їх основи. До розділу «словотвір» входить також учення про будову слова.

351. Спишіть текст. У виділених словах визначте морфемну структуру. З'ясуйте словотвірне значення, аргументовано доведіть належність до виділеного вами словотвірного типу.

Дню мій стоболісний,

дню чорногрекий

Надзір — правдивий,

від правди — далекий,

Буйний, громохкий, підступний, солодкий,

Предовгий для марень, для дій — закороткий.

(І. Драч)

352. Завдання за вибором. Визначте в словах твірну основу й словотвірні афікси. Позначте схематично словотвірні засоби.

А Море, моряк, морський, приморський, заморський, морячка, морячок.

Б Читати, читання, читанка, перечитувати, читач, зачитатися, читальня.

1. Суфіксально-префіксальний спосіб полягає в одночасному приєднанні до твірної основи суфікса та префікса:

стіна→ про-стін-ок;

без атома → без-атом-н-ий;

народ→ об-народ-ува-ти;

вовк → по-вовч-и.

2. Безсуфіксний спосіб полягає втому, що від слова, яке є твірною основою, відкидається закінчення або одночасно із закінченням і словотвірний суфікс:

син-ій → синь;

відвар-и-ти → відвар.

3. Основоскладання полягає в утворенні складного слова шляхом поєднання основ двох або більше слів: босі ноги → босоніж.

4. Складання скорочених слів:

Київпастранс, НАТО, КВК.

353. Визначте, яка основа є твірною для поданих слів.

Прибігти (бігти, біганина, біг). Навпростець (простувати, простак, простий). Медичний (медик, медицина, медикаменти). Мудрець (мудрощі, мудрий, мудрість). Багатий (багатство, багач, багато). Веселий (веселка, веселість, веселити). Гайочок (гай, гайок, гайовий). Привести (водити, вести, приведений).

354. Знайдіть помилки у визначенні твірної основи.

Посміх ← посміхатися. Вимисел ← вимислити. Відлітати ← відліт. Переходити ← перехід. Вирізати ← виріз. Забіг ← забігати. Підхід ← підходити. Наділяти ← наділ.

355. Утворіть префіксальним способом спільнокореневі слова. Якого значення словам надають префікси? Як можна назвати однакові префікси, що утворюють різні частини мови?

Спів, звук, смак, свист; гадати, мити, рости, сипати; високий, широкий, гострий, чистий, великий, корисливий, системний, художній, хитрий, рідний.

• Поясніть правопис префіксів.

356. Випишіть у дві колонки слова: 1) з новим лексичним значенням; 2) з новими відтінками в значенні. Визначте спосіб творення графічно.

Іскрина, іскристий, іскрити, іскряний, іскринка, іскровий; кавунець, кавунисько, кавуняччя, кавунище, кавуновий, кавунчик; квіточка, квітник, квітникар, квітничок, квітонька, квітникарство, квітнути, квітнення.

357. Поясніть, чи можна на підставі того, що слово має префікс і суфікс, вважати, що воно утворене суфіксально-префіксальним способом. Виконайте словотвірний розбір слів.

Уболівальник, звільнений, підпорядкований, прикордонник, зварник, обхідник, заклопотаність, співдружність, схвалений, оповідач, надкласовий, безгрішний, підфарник.

358. Прочитайте текст. Що нового ви дізналися з нього? У чому полягає роль етимології?

Етимологія — розділ мовознавства, що вивчає походження слів. Термін уживається також у значенні «походження слова».

Завдання й основна мета етимології — знайти й пояснити давні (первинні) значення та форми слів. Важливим поняттям етимології є внутрішня форма, тобто спосіб мотивації слова, семантична й структурна співвіднесеність морфем, з яких воно складається, з іншими морфемами.

Вибір ознаки, що лежить в основі називання, тобто є внутрішньою формою, не завжди визначається її важливістю. Нею може бути одна з багатьох ознак, яка випадково привернула увагу. Це є причиною того, що в різних мовах один і той самий предмет називається на основі різних ознак. Пор.: укр. швець — «той, що шиє», рос. сапожник — «той, хто робить чоботи (рос. сапоги)», болг. обущар — «той, хто робить взуття», нім. Schuhmacher — «той, хто робить черевики»; укр. пролісок — «такий, що росте на узліссі», рос. подснежник — «такий, що цвіте під снігом», нім. Schneeglockchen — «сніжний дзвіночок», англ, snowdrop — «сніжна крапля» (За М. Кочерганом).

359. Прочитайте уривок з роману Є. Гуцала «Позичений чоловік». Поясніть, як автор робить цікаві спроби етимологізації української мови.

Кожна людина схожа на щось чи на когось, і, видно, непросто народ колись давав, нагороджував, ліпив саме такі прізвища, а не інші. Коли чоловік нині в паспорті пишеться Вовк, то, либонь, його пращур своєю поведінкою чи подобою нагадував хижого сіроманця; а коли тепер чоловік знаний як Пшеничний, то в давнину безпремінно був не тільки хліборобом-селянином, а й полюбляв пшеницю-пашницю.

360. Виконайте етимологічний розбір слів, використовуючи тлумачні, етимологічні словники.

Знак, знамено, стяг, батько, віра, держава, правда.

СПІЛКУВАННЯ

361. Чи погоджуєтеся ви з думкою: «Для того, щоб змінити світ, треба спочатку змінити себе»?

Домашнє завдання

362. Підготуйте лінгвістичне повідомлення на одну з тем: «Роль префіксів у збагаченні словника рідної мови», «Роль суфіксів у словотворенні».

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які є способи словотвору в українській мові?

— Які з них найбільш продуктивні?

— Про що можна дізнатися з етимологічного словника, крім походження слова?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити