Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР

§53. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ

Буду я навчатись мови золотої

Засоби словотвору знаходять своє стилістичне застосування. Стилістичні можливості словотвору виявляються, насамперед, у синонімії словотвірних афіксів.

Суфікси вносять додаткові відтінки й надають словам емоційного характеру: рука — ручка, рученька, рученя, ручище. До суфіксів

книжного забарвлення належать ті, які утворюють загальні й абстрактні назви, назви опредметнених дій. Це віддієслівні іменники на -ння, -ття: становлення, забуття. Ці суфікси є продуктивними в офіційно-діловому, науковому та публіцистичному стилях: «збагачення незначної купки за рахунок збіднення основної маси населення».

Книжного відтінку надають словам суфікси -ізм (-изм, -їзм), -ств(о), -зтв(о), -цтв(о), -ість: історизм, натуралізм, людство, дійсність, посередництво. Вони характерні для всіх стилів. Наприклад: Для мого хазяйства це полегкість; Цей вечір повен смутку й доброти, і ніжності, й роздумливості повен (С. Тельнюк); Вражає універсальність перекладацької праці Лукаша (Г. Кочур).

Суфікси суб'єктивної оцінки (здрібнілості та збільшеності) служать у тексті засобами ліризму, інтимізації: білесенький, білісінький; тонесенький, тонісінький; ластів'ята. Наприклад: Зорять усі на бабусю, чогось сподіваються. Побідкалась старенька, стала жалкувати дітей: — Гарні і любі діточки…, а гостинчика немає, ластів'ята,— не купила (С. Васильченко).

У поетичних творах слова з пестливо-здрібнілими суфіксами сприяють передачі психологічних переживань і почуттів:

Чайки! Чайки! Ласкаві птиці…

Хоч дрібку рідної землиці

З маленьких ніжок обтрусіть (Яр Славутич).

Збірно-зневажливі суфікси -н(я), -е(я) надають словам негативного забарвлення: Поспішала на Каховку звідусіль пазуриста степова хижачня (О. Гончар).

Слова, утворені осново- і словоскладанням як стилістичний засіб найбільш поширені в офіційно-ділових, наукових і публіцистичних текстах. Виразно книжне забарвлення мають іншомовні словотвірні морфеми гідро-, гео-, -лог, -філ, -ман, псевдо- та українські само-, мало-, багато-: гідропоніка, географія, палеонтолог, слов'янофіл, меломанія. Українські варіанти складних слів більш образні, експресивні: пейзаж — краєвид, фонтан — водограй.

Повторення того самого кореня в різних словах і формах називається тавтологією: травнева гроза на початку травня.

Тавтологія переобтяжує текст, створює надлишковість, порушує його милозвучність та емоційно-експресивне сприйняття.

Однак тавтологію часто використовують письменники як стилістичний прийом підсилення значення одного слова його словотвірним варіантом: Щось шепотом шепоче, щось шумом шумить, щось плаче над вбитим селом (М. Черемшина).

У народних думах, казках, піснях, прислів'ях і приказках тавтологія може поєднуватися з іншою стилістичною фігурою — плеоназмом. Це нагромадження синонімічних слів, у тому числі спільнокореневих: квилить-проквиляє, кличе-викликає, тьма-тьмуща.

Практикум

382. Прочитайте текст. Прокоментуйте стилістичне використання засобів словотвору.

Небо ще було прозоре, але то вже стояли передостанні погожі дні. І вода у ставу щодень темнішала і крижаніла, а вранці довгі

пасма трави були геть сиві від паморозі. Але осінь закінчувалася тоді, коли на солоденькій яблуні не лишалося жодного листка — одні зеленкуваті яблука-дички. Так вона й стояла, аж поки не били сильні морози. Тоді плоди коричневіли на гілках, а все рівно не падали. Та інколи, засунувши руку у сніг, а далі у суху промерзлу травичку, вона могла ще віднайти зелене тверде яблучко, ніби щойно з гілки, солодке-пресолодке. Те, що приходить пізно, завжди найдорожче, але й сумне (Т. Крижанівська).

383. Прочитайте приказки і прислів'я. З якою метою спільнокореневі слова вжито в тому самому реченні?

1. Життя прожити — не поле перейти. 2. Вчення в щасті прикрашає, а в нещасті утішає. 3. Правда і з дна моря виринає, а неправда потопає. 4. Не хвалиться мудрий мудрістю, а сильний силою. 5. Який росток, такий паросток. 6. На безриб’ї і рак риба. 7. Недосіл на столі, а пересіл на голові.

Повтор того самого або спільнокореневих слів (тавтологія) переобтяжує текст, створює надлишковість, порушує його милозвучність, та емоційно-експресивне сприйняття. У мовлені тавтології необхідно уникати. Однак повтор часто використовують письменники в художній літературі як стилістичний прийом підсилення значення одного слова його словотвірним варіантом.

У науковому стилі повторюваність термінів є однією з його визначальних рис.

384. Прочитайте. Визначте стиль і тип мовлення тексту. Чи є в тексті повтор тих самих чи спільнокореневих слів? Спробуйте замінити повтори синонімами. Як це впливає на зміст? Чи доцільна така заміна в текстах наукового стилю?

НІЧНЕ НЕБО

Коли ти піднімаєш очі до нічного неба, то справді дивишся із Землі в глибини космосу, в безкінечний океан зірок.

Зірки — це кулі дуже гарячого газу, що своїми розмірами набагато перевищують Землю. Залежно від температури вони можуть світитися голубим, жовтим або червоним світлом. Зірки, що ніби хаотично розкидані на нічному небі, на окремих його ділянках утворюють щось подібне до візерунків, що називають групами зірок. Такі групи є частинами більших зіркових малюнків — сузір’їв. Сузір’ям дано назви різних тварин, людей і речей, але дуже рідко трапляється, що їх контури відповідають їх назвам (3 «Енциклопедії навколишнього світу»).

СПІЛКУВАННЯ

385. Обговоріть проблему «Що значить бути людиною». Розкрийте ваше ставлення до війн. Уживайте слова, різні за способом творення.

Домашнє завдання

386. Виконайте одне із завдань.

А Випишіть із текстів художнього, публіцистичного, наукового стилів 5-6 прикладів стилістичного застосування засобів словотвору. Схарактеризуйте їх усно.

Б Випишіть з українських народних дум 5-6 прикладів тавтології. Яка мета їх використання?

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які засоби словотвору найчастіше виявляють свої стилістичні можливості? Наведіть приклади.

— З якою метою письменники використовують у художніх творах тавтологію?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити