Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

Мовне портфоліо

• Упродовж опанування розділу підготуйте проект «Хрестоматія лінгвістичних мініатюр», що складатиметься зі стислих образних текстів про частини

мови. Запропонуйте лінгвістичні мініатюри, складені мовознавцями, письменниками, а також вами.

§54. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ, ЗНАЧЕННЯ І ФОРМИ. ОСНОВНІ СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ

Досконале засвоєння граматики — це насамперед творчість, творення мовлення, вияв свого «я».

І. Вихованець

Буду я навчатись мови золотої

Основними поняттями морфології є граматичне значення, граматична форма, словоформа та частини мови.

Словоформа — це конкретна граматична форма слова: моя школа (Н. в.), іду до школи (Р. в.), дізнався в школі (Д. в.).

Граматичне значення об'єднує граматично цілі групи або й класи слів. Наприклад, іменники герой, солдат, будинок, сад мають однакові граматичні значення називного відмінка, числа однини, виражають належність до чоловічого роду, мають загальне значення предметності. Неповнозначні слова не є носіями граматичних значень.

Граматичне значення може виражатися закінченням (хата — Н. в., хати — Р. в.); афіксами (виступати — недок. вид, виступити — докон. вид); перенесенням наголосу (весни — Р. в. одн., весни — Н. в. мн.); службовим словом (співала б, на землі, хай будує).

Граматична форма — це сукупність граматичних значень і відповідних засобів вираження їх у конкретному випадку вживання слова. Наприклад, у слові гарний закінчення -ий виражає значення роду (чоловічий), числа (однина), відмінка (називний).

Вибір варіантів граматичних форм регулюються граматичними нормами.

Граматична категорія (від грец. kategoria — судження) є тим загальним (родовим), що знаходить свій вияв у частковому (видовому) — у граматичному значенні, у конкретних граматичних формах. Наприклад, у категорії відмінка іменників узагальнюється вся різноманітність семи відмінків і система відмінкових форм, дієслівна категорія особи об'єднує граматичні значення 1-ї, 2-ї і 3-ї особи, що виявляються у відповідних граматичних формах.

Парадигма — сукупність усіх граматичних форм слова, що використовуються для вираження відповідних граматичних значень. Парадигму мають тільки змінювані слова.

Океан слів — це безмежжя, незліченність, схильність до необмеженого поповнення. Граматика ж — мудрий господар, володар цього океану. На противагу безмежжю слів граматика — стислість, суворі правила, які легко застосувати (І. Вихованець).

Граматика — це розділ мовознавства, що вивчає закономірності будови слів, а також словосполучення й речення.

Морфологія — розділ граматики, що вивчає структуру слова, форми словозміни, способи вираження граматичних значень; учення про частини мови і притаманні їм способи словотворення.

Практикум

387. Прочитайте. Визначте граматичні значення змінюваних слів. З'ясуйте, якими частинами мови вони виражаються.

Минуло ще кілька сонцеворотів. Щоразу вічне світило у розповні літа щедро обдаровувало землю теплом, а людські серця — добротою. Одначе не з усякого насіння проростала доброта. Із білого — росло біле. Із чорного — чорне: злоба і мста.

Тож люди, допоки жили, доти й протиборствували. Життя від того ставало суворішим, жорстокішим, ущерть виповнювалось безкінечною несамовитістю. Тож мудрі й почали говорити: життя — це боротьба! (Р. Іваничук)

• Поясніть уживання розділових знаків у тексті.

388. Прочитайте. Усно з'ясуйте роль прийменників у вираженні граматичних значень. Поясніть орфограми та пунктограми. Визначте відмінок іменників, що вживаються з прийменниками.

1. На світі можна жить без еталонів, по-різному дивитися на світ: широкими очима, з-під долоні, крізь пальці, у кватирку, з-за воріт (Л. Костенко). 2. Вже в небі зорі висіяли мак. Дорога спить над ставом очеретяним (Л. Костенко). З Хто із миром — із хлібом стрінуть, на добро — і добром в одвіт. Хто з мечем — від меча загине,— бумерангом летить цей світ (М. Жайворон).

389. Спишіть. Підкресліть дієслова. З'ясуйте, які граматичні значення вони виражають.

Життя — це картина. Батьки дають полотно, доля — рамку, оточення — фарби. А малювати доведеться самому.

• Проаналізуйте речення за структурою.

Видозміни слова, що служать для вираження його синтаксичних властивостей (відношень між словами), у мовознавстві називають словозміною. Система форм (окремо взята форма конкретного слова), співвідносних із певною системою синтаксичних граматичних значень, називається його парадигмою. Своєрідність видозмінити слів, що належать до іменних частин мови, віддзеркалена в термінах відмінювання і дієвідмінювання (для дієслів).

СПІЛКУВАННЯ

390. Чи згодні ви з висловленою думкою: «Тільки від нас залежить — іти чи стояти. Це наш вибір. Але тільки рухаючись уперед, можна дійти до зірок» (І. Мацко)? Відповідь обґрунтуйте.

Домашнє завдання

391. Спишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. З'ясуйте, які слова в тексті мають лексичні й граматичні значення. Визначте способи вираження граматичного значення.

Життя вельми пришвидшилося в наш час ми встигаємо зробити купу справ про які в минулому навіть не можна було й мріяти. Ми постійно поспішаємо біжимо й не встигаємо вчасно подякувати де треба усміхнутися сказати добре слово або просто не бовкнути щось коли можна було й промовчати якби був час подумати (Ніка Нікалео).

• Продовжте текст розповіддю про те, як ви організовуєте свій час.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Що вивчає граматика?

— Що вивчає морфологія?

— Назвіть основні способи вираження граматичних значень.

— Які визначальні ознаки має граматична форма?

— Що вирізняє граматичну категорію?

— Які визначальні ознаки має парадигма?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити