Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§60. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта.

О. Гончар

Буду я навчатись мови золотої

Прикметники — це слова, що вказують на ознаку предмета й змінюються за родами, числами та відмінками. Прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

ОЗНАКИ ПРИКМЕТНИКА

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Відмінювані слова, змінюються за родами, числами й відмінками. Початкова форма: називний відмінок однини чоловічого роду. Можуть мати форму ступеня порівняння (якісні прикметники). За лексичними й морфологічними ознаками поділяють на якісні, відносні та присвійні

Основна: узгоджене означення.

Неосновна: іменна частина складеного присудка

РОЗРЯДИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Якісні

виражають безпосередньо виявлені ознаки предмета, без відношення до іншого предмета

гучна слава, теплий день, сміливий юнак

Відносні

виражають ознаку предмета опосередковано — через відношення до іншого предмета, явища, дії або стану

дерев'яний стіл, сонячний день, зелене листя, працьовита дівчина

Присвійні

виражають належність предмета певній людині або тварині

батькова шапка, орлине крило

Якісні прикметники відрізняються від відносних і присвійних за певними ознаками:

утворюють ступені порівняння

теплий — тепліший — найтепліший

від них творяться похідні прикметники за допомогою суфіксів зменшеності і збільшеності та префікса пре-

гарний — гарненький — прегарний

вступають в антонімічні відношення

повний — худий, високий — малий

можуть приєднувати прислівник трохи, мало, дуже, надто та под. зі значенням міри або ступеня вияву ознаки

відомий — мало відомий, дуже відомий

можуть утворювати якісно-означальні прислівники або іменники з узагальненим значенням прикмети

смачний — смачно, холодний — холодне

можуть мати коротку форму

дрібен, певен, повен, ясен, весел.

Відносні прикметники можуть переходити в розряд якісних на основі переносних значень: вишневий сік (відн.) — вишнева хустка (якісн.); срібна ложка (відн.) — срібна голова (якісн.). Такі прикметники називаються відносно-якісними.

Присвійні прикметники можуть утрачати свою конкретну предметну ознаку та набувати загальної родової віднесеності чи властивості, тоді вони переходять до розряду присвійно-відносних або присвійно-якісних прикметників: ведмежа голова (присв., голова ведмедя); ведмежа шуба (відн., шуба з хутра ведмедя); ведмежа послуга (якісн., погана послуга).

Не виражають значення присвійності ті прикметники, що входять до складу фразеологічних зворотів і термінологічних назв: да- моклів меч, гордіїв вузол, Петрові батоги (назва трави, ботанічний термін), та власні назви, що походять від присвійних прикметників: Київ, Харків, Шевченкове.

Практикум

429. Прочитайте текст. Випишіть прикметники й укажіть розряди їх за значенням. Визначте стиль тексту. З'ясуйте роль прикметників у текстах художнього та публіцистичного стилів.

ЩО ТАКЕ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ?

Більшість людей усе частіше помічають, що завантаження особистими справами і роботою настільки велике, що вони просто не знають, як усе встигнути. Від такого завантаження з’являється поганий настрій, млявість, дискомфорт і відсутність бажання що-небудь робити. Щоб цього не сталося, потрібно зайнятися тайм-менеджментом, тобто навчитися грамотно планувати свій час.

А щоб розвинути в собі цю звичку, варто знати основні правила тайм-менеджменту.

Робота в певні години. У кожної людини є особисті біоритми. У час, на який припадає пік активності, і потрібно працювати з повного ефективністю.

Пріоритетність. Важливий крок у тайм-менеджменті — це розставити пріоритети у справах за ступенем важливості.

Фільтрування інформації. Фільтрувати інформацію потрібно для того, щоб не перевантажувати свій мозок непотрібними відомостями і не витрачати на них свій час. Для цього варто навчитися вивчати тексти, вибираючи тільки необхідне.

Концентрування на одному завданні. Візьміть собі за правило не розпочинати виконувати нове завдання, якщо ще не закінчили попереднє.

Спочатку найважче. Спочатку доцільно виконувати найскладніші справи. Адже якщо ви будете постійно відкладати важку справу на потім, ризикуєте її ніколи не зробити.

Плануйте справи заздалегідь. Якщо ви спочатку витратите як мінімум 10 % часу на планування справ до реалізації їх, це заощадить 90 % часу в період виконання. Планувати свої справи потрібно, починаючи від вагоміших, і переходити від довгострокових до короткострокових (3 інтернетних ресурсів).

• Доберіть і запишіть якісні, відносні й присвійні прикметники до слів інформація, час, справи. З трьома словосполученнями складіть речення.

• Поясніть орфограми у виділених словах.

Усе частіше трапляються в мові прикметникові означення типу курортне літо; спортивний літопис; фестивальний графік; кавунний сезон; сімейний ансамбль та ін. Чим пояснити це? Справа втому, що відносні прикметники мають низку особливостей, які надають їм переваги при виборі кількох можливих форм вираження тієї самої думки. Як зрозуміти вислів кавунний сезоні Це оновлена форма добре відомого виразу сезон кавунів. Прикметники, співвідносні за значенням з іменниковими словоформами, помітно активізувались у сучасній українській мові: новини футболу і футбольні новини; матч на кубок і кубковий матч; розмова по телефону і телефонна розмова. Характеристика предмета-іменника за допомогою іншого іменника передає тимчасовий, випадковий зв'язок між названими поняттями. Формою прикметника підкреслюється постійність і типовість ознаки поняття, названого іменником.

(За Н .Дзюбишиною-Мельник)

Буду я навчатись мови золотої

УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У РІЗНИХ СТИЛЯХ МОВЛЕННЯ

У художньому та розмовному стилях уживаються прикметники

з префіксом пре-;

з суфіксами -езн-, -елезн-, -енн-, -ісіньк-;

вищого і найвищого ступенів порівняння;

короткі й повні нестягнені форми; складні прикметники, утворені повторенням основ

прекрасний, прездоровий;

величезний, довжелезний, здоровенний, тонісінький;

надзвичайний, добріший, найрозумніший; певен, рад, срібнії, вірная;

мудрий-премудрий, добрий-добрий

У діловому й публіцистичному стилях уживаються прикметники

з префіксами ультра-, архі-, над-, гіпер-, транс-

трансконтинентальний, архіважливий

У науковому стилі прикметники набувають

термінологізованого значення

ультрафіолетові промені, гіпертрофічний стан

Практикум

430. Прочитайте. Назвіть характерні ознаки стилю кожного тексту. З'ясуйте стилістичну роль прикметників. Визначте розряди прийменників за їх значенням.

1. Вчилися ми в Коцюбинського любити і цінувати українську народну пісню, фольклор, думи і мудрість народну. Народ наш — найталановитіший, найдотепніший мовотворець і піснетворець. Ми ж, його співці і піснярі, чуйно прислухаємося до свого народу, до чудесної мови його працелюбних дочок і синів та, вловивши якесь щонайвлучніше слово, швиденько, як найбільшу нашу радість, як справжнє відкриття, дбайливо вставляємо та приладжуємо у свій твір (П. Тичина).

2. Акція — цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним. Акція дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна за умови ліквідації акціонерного товариства (Із кн. «Мова ділових паперів»).

3. І сплеск весла, і місяць уповні, і ніч пливе на золотім човні в зірчастий луг ромашкового неба, і шепчеш ти, що кращого не треба на світі щастя і тобі, й мені (Г. Коваль).

4. Рідна мова моя, материнська, чудова, на далекі зірки у піснях полетить (С. Литвин).

• З'ясуйте за словником значення виділених слів.

431. Поясніть значення фразеологізмів. Яка роль у них прикметників? До якої групи за значенням вони належать?

Мокрим рядном накрити; у баранячий ріг скрутити; всипати березової каші; гніздо осине; зачароване коло; за широкою спиною.

432. Доберіть до поданих прикметників іменники. Уведіть кілька словосполучень у складні речення (на вибір). До якого стилю належить ця лексика? Значення незрозумілих слів з'ясуйте за словником.

Комерційний, дипломатичний, страховий, торговельний, банківський, бюджетний, інвестиційний, кредитний, кошторисний, безвідсотковий, майновий, цінний, пільговий, дріб- нооптовий, номінальний, оптимальний, орендний, підзвітний, рентабельний, приватний, позичковий, валовий.

433. Уставте замість крапок пропущені прикметники-епітети. Схарактеризуйте стилістичну роль прикметників у тексті.

Весна була (яка?) …, … . Сніг запав, зарябів (якими?) … латками таловин. По низинах і шляхах стояли (які?) калюжі.

Удень відбивалися в них (які?) … хмари, а вночі — (які?) … зорі і (який?) … серп (якого?) … місяця. (Який?) … вітер з’їдав сніги, але на ранок підмерзали шляхи, (яка?) … вода в коліях бралася (якою?) … плівкою, а (яка?) … паморозь укривала наче сіллю, (яку?) … землю (3. Тулуб).

• Порівняйте ваш текст з авторським. Зробіть висновок про доцільність використання художніх засобів у тексті.

Не виражають значення присвійності прикметники, що входять до складу фразеологічних словосполучень і термінологічних назв: ахіллесова п'ята, дамоклів меч, адамове яблуко, петрів батіг (бот.), воловий язик (діал., назва росл.). Не мають присвійного значення і прикметники, що стали географічними назвами або прізвищами: Шевченкове, Романишин.

СПІЛКУВАННЯ

434. Висловіть власні міркування з проблеми «Ікари з-поміж нас».

Домашнє завдання

435. Напишіть невеликий твір (10-12 речень) з теми «Стояла я і слухала весну…»

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— За яких умов відносні прикметники функціонують у мовленні як якісні, а присвійні — як відносні та якісні?

— У чому полягають особливості функціонування в мовленні прикметників різних лексико-граматичних розрядів?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити