Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§61. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Варто лише уважніше, прискіпливіше ставитися до того, як ми говоримо, щоб висловлюватися дедалі правильніше, щонайчіткіше, найбільш доступно, точно і змістовно.

Г. Сюта

Буду я навчатись мови золотої

Деякі відносно-якісні прикметники можуть утворювати ступені порівняння або синтаксично виражатися кількісними словами: творчий — більш творчий, найбільш творчий, винятково творчий; діловий — більш діловий, найбільш діловий, дуже діловий.

Вищий ступінь порівняння вказує, що в одному предметі ознака виявляється більшою мірою, ніж в іншому. Найвищий ступінь порівняння вказує, що ознака виявляється найбільшою мірою.

ТВОРЕННЯ ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Вищий ступінь

Проста форма

Складна форма

основа прикметника + -іш-, -ш- веселий → веселіший, довгий→ довший тонкий→ тонший, важкий → важчий

більш (менш) + початкова форма прикметника вагомий → більш вагомий, вдалий → меншвдалий

Найвищий ступінь

най- + форма вищого ступеня прикметника

спритніший → найспритніший,

вагоміший → найвагоміший

найбільш (найменш) + початкова форма прикметника складний → найбільш складний

прикметник вищого ступеня + від усіх, над усе дорожчий → дорожчий над усе

Деякі якісні прикметники не утворюють ступенів порівняння:

назви кольорів, що перейшли з розряду відносних

кремовий, шоколадний, волошковий, брунатний, лимонний, вишневий, бузковий, каштановий

назви масті коней

вороний, буланий, карий

назви ознак абсолютного порогу інтенсивності

сліпий, босий, мертвий, німий, голий

назви складних ознак

чорнобокий, блідо-рожевий

назви ознак, що виражають міру ознаки суфіксом, префіксом, складанням основ чи синтаксично

низенький, вузюсінький, страшенний, злющий, препоганий, надзвичайний, ультрамодний, густо-синій, білосніжний, надто хитрий

прикметники, що мають безвідносний вияв ознаки

голубуватий, білястий

Прикметники у формі вищого ступеня в сталих словосполученнях, що стали термінами, утратили значення вищої міри: старша медсестра, нижчий клас ссавців.

Відрізняються стилістичним уживанням синонімічні за значенням форми:

— проста форма найвищого ступеня (найвищі гори) уживається в усіх стилях;

— складена форма найвищого ступеня (найбільш високі гори, вищі над усі гори) — у науковому й діловому;

— проста форма вищого ступеня з прийменниковою формою займенника все (вище за всіх), яка виражає найвищу міру вияву ознаки.

Практикум

436. Утворіть ступені порівняння якісних прикметників. Випишіть окремо ті, що не утворюють ступенів порівняння.

Свіжий, малиновий, чалий, добрий, лисий, жонатий, жовтогарячий, бордовий, премудрий, вишневий, молодий, веселий, порожній, русий, синюватий, зеленавий, старший викладач, молодший науковий співробітник, білявий.

437. Прочитайте речення. Визначте стилістичну роль прикметників найвищого ступеня порівняння.

Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста.

(Б. Симоненко)

438. Прочитайте текст. Знайдіть якісні прикметники, визначте ступінь порівняння, прокоментуйте способи творення їх.

ЯК ПРИВЕРНУТИ УВАГУ СЛУХАЧІВ

Уміння привертати й утримувати увагу слухачів має велике значення в будь-якій розмові. Один із найважливіших способів — вдалий вибір теми розмови. Не менше значення має також добір слів, використання наочності. Усі люди прагнуть дістати найсвіжіші відомості протягом якнайкоротшого часу. Отже, увагу можна привернути, розповідаючи щось надзвичайне, таке, що викликає подив. Привертає увагу слухачів і гарний стиль висловлення. Речення короткі й прості набагато зрозуміліші, ніж довгі й складні, перенасичені іншомовними словами. Велике значення має тон і сила голосу, темп мови, смислові паузи, доречні жести (За І. Томаном).

439. Відредагуйте речення.

1. Комп’ютеризація — найбільш характерніша ознака нашого часу. 2. Ця зустріч з актрисою була самою найкращою у моєму житті. 3. Вона розумніше своєї сестри. 4. Самі передові фермерські господарства одержали високий урожай зернових.

СПІЛКУВАННЯ

440. Б. Антоненко-Давидович стверджував, що «хоч ці форми ступенювання прикметників — проста й складена — є ніби паралельні, проте українська художня література й жива народна мова віддавали перевагу, за окремими винятками, простій». Чи спостерігаємо нині в усному мовленні таку тенденцію в уживанні ступенів порівняння прикметників?

Домашнє завдання

441. Випишіть із довідкової літератури й інтернетних джерел 5-6 речень із прикметниками вищого та найвищого ступенів порівняння про досягнення українців.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які форми ступенів порівняння прикметників поширені в усному мовленні?

— Як утворюється вищий та найвищий ступінь порівняння прикметників?

— Від яких прикметників не можна утворити ступені порівняння?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити