Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§62. ПОВНІ І КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ, СТЯГНЕНІ І НЕСТЯГНЕНІ ФОРМИ ПОВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів.

В. Голобородько

Буду я навчатись мови золотої

У сучасній українській мові вживаються переважно повні форми прикметників, що мають в усіх формах відмінкові закінчення: веселий, весела, веселі, веселого, веселих, веселим і т. ін. Коротких форм прикметників у сучасній мові мало: зелен, рад, ясен, славен, повен, красен тощо.

Більшість повних прикметників мають стягнені форми закінчення: добра — добре. Але в поетичній мові вживаються і повні нестягнені форми називного й знахідного відмінків однини жіночого і середнього роду та жіночого роду називного й знахідного відмінків множини: веселая, веселее, веселії, веселую.

Практикум

442. Прочитайте. Знайдіть прикметники, визначте відмінок їх. Визначте форми прикметників.

1. Як ішли ми зелен лугом к зелен гаю, солов’ї нам ткали пісню диво-дивну (Б. Олійник). 2. І шумить, і гуде, дрібен дощик іде, а хто ж мене, молодую, та й додому проведе? (Нар. творчість) 3. Літо краснеє минуло, сніг лежить на полі (Леся Українка). 4. І ти моя, єдиная, ведеш за собою літа мої молодії (Т. Шевченко).

У поетичній мові, у народній творчості та в усному літературному мовленні вживаються короткі й повні нестягнені форми прикметників: І шумить, і гуде, дрібен дощик іде (Нар. творч). Сійте в головах думи вольнії (І. Франко).

443. Прочитайте. Поміркуйте, якими смисловими, емоційно-експресивними чи функціонально-стилістичними відтінками різняться наведені словосполучення й форми ступенів порівняння прикметників. Уведіть три пари з них у речення.

Красен день — красивий день, срібен дзвін — срібний дзвін, ясен місяць — ясний місяць, славен край — славний край.

444. Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Розкажіть про особливості вживання повних і коротких форм прикметників у різних стилях мовлення.

Повні форми прикметників з неоднаковою активністю використовуються в усіх стилях мови. З-поміж них найзвичнішими і найчастотнішими є стягнені форми повних прикметників — повністю нормативні і міжстильові. Крім них, у фольклорі, в розмовно-побутовому мовленні і в деяких жанрах художніх текстів широко вживаються й нестягнені форми прикметників: зелений — зеленая — зеленеє — зеленії.

Короткими прикметниками є слова незмінні, кожне з яких має тільки одну форму. Це невелика кількість широковживаних лексем: годен, дрібен, зелен, красен, ладен, певен, славен та ін. У словниках короткі прикметники звичайно подаються разом з повними прикметниками (П. Дудик).

445. Запишіть речення. Визначте синтаксичну роль коротких форм прикметників. Чи узгоджуються вони з означуваними іменниками? Яку ще синтаксичну роль, крім означення, вони виконують?

1. Я ладен стати з козаками й битись з ворогами (І. Нечуй- Левицький). 2. Тепер, коли ти згадала Говерлу, я вже цілком певен, що той ліс був десь у Карпатах (О. Забужко). 3. Жив ув одному замку лицар красен, давніми битвами славен (І. Іваничук). 4. Ой хмариться, туманиться, дрібен дощик збирається (Нар. творчість).

• Зробіть висновок про синтаксичну роль коротких форм прикметників.

Уживання нестягнених форм прикметників у сучасному літературному мовленні стилістично обмежене, якоюсь мірою відтворює собою певну українську мовленнєву минувшину, національно забарвлену й оригінальну, самобутню: Гори мої високії! Простіть, високії, мені! Високії і голубії! Найкращі в світі й найсвятії! (Т. Шевченко)

СПІЛКУВАННЯ

446. Прокоментуйте думку видатного українського педагога В. Сухомлинського: «Сім'я — це те первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро».

Домашнє завдання

447. Випишіть із творів художньої літератури 5-6 речень із повними й короткими формами прикметників. Визначте їхню стилістичну функцію.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які форми прикметників називають повними, а які — короткими?

— Чим відрізняються стягнена і нестягнена форми повних прикметників?

— У яких стилях мовлення і з якою метою використовують нестягнені форми прикметників?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити