Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§70. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА. ЗМІНИ ЗВУКІВ В ОСОБОВИХ ФОРМАХ ДІЄСЛІВ. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

Дієслово — частина мови, що надає тексту сили.

Е. Слободянюк

Буду я навчатись мови золотої

Дієслово — самостійна частина мови, яка означає дію або стан предмета, відповідає на питання що робити? що зробити? і в реченні найчастіше буває присудком.

Лексичне значення дієслова широке:

— реальна фізична дія особи: іти, малювати;

— абстрактна дія: знати, визначити;

— стан особи чи предмета: виблискувати, нездужати;

— стан природи: дощити, світати;

— ставлення особи до кого-небудь, чого-небудь: любити, шанувати;

— волевиявлення: хотіти, бажати;

— зміни: потемніти, затвердіти;

— динаміку, рух: іти, летіти.

Дієслово може бути будь-яким членом речення, але найчастіше виступає в ролі присудка.

Практикум

499. Прочитайте. Випишіть усі дієслівні форми, назвіть їх основні граматичні ознаки, визначте синтаксичну роль у реченні.

Дієслово справді відзначається великою силою. Здатне тримати на своїх раменах багато іменників. Та й не тільки їх. Через те його можна порівняти з Гераклом — героєм давньогрецької міфології, у якого була неймовірна фізична сила. Дужість дієслова забезпечує добрий лад у реченнях. Але найбільше приятелюють дієслова з іменниками. Вони разом відіграють у мові вирішальну роль (І. Вихованець).

• Про які подвиги Геракла вам відомо? Назвіть фразеологізми, пов'язані з давньогрецькою міфологією.

• Працюймо парами. Використовуючи подані слова, складіть словосполучення, потім обміняйтеся зошитами для взаємоперевірки:

1) «дієслово + іменник»: галерея, театр, однокласники;

2) «дієслово + прислівник»: сумно, успішно, уважно, увечері.

Дієслова із суфіксом -ся(-сь), які виражають зворотну дію, називаються зворотними: навчатися, закохатися.

Сучасний дієслівний суфікс -ся(-сь) — це давня коротка форма зворотного займенника себе в Зн. в. однини: Я не боюся. — Я ся не бою (діал.).

Уживається -ся(-сь) після інфінітивного суфікса -ти(-ть) або закінчення в особових формах дієслова: вмивати — вмиватися, взувати — взуватися.

500. Спишіть, підкресліть дієслова. Визначте, у якій формі їх ужито. По-старому височать на землі великі пам’ятники духу — собори, обрамлені витягнутими вгору спорудами нового типу. По-старому неспокійна людина хапається клаптика теплої землі й високого неба, щоб відчути точку опори, щоб знайти на мить саму себе та спробувати щось у собі осягнути.

Але землю вкриває асфальт і бетон, небо затягується димами й ревом моторів, і кудись шалено, у метушливій тривозі летить життя, засмоктує й не залишає тієї чистої години для душі, коли можна замислитись над собою й подумати про головне.

Куди ж іде життя? Чи ми ведемо життя, чи життя веде нас, кинувши нам для забави дешеві замінники слова — телевізор, футбол, алкоголь?

Щоб залишитись людиною, вона сама мусить важити хоча б стільки… Але для цього їй потрібні найвищі зусилля розуму й духу. Вона мусить відродитись, щоб зрозуміти, що на ній, особисто на ній лежить і спадщина предків, і доля землі — вітчизни людей (Є. Сверстюк).

• З'ясуйте за словником значення виділеного слова.

• Поміркуйте над запитанням: «Чи ми ведемо життя, чи життя веде нас?» Висловте власну думку.

501. Використовуючи лише дієслова, можна багато розповісти. За поданим зразком розкажіть про свій день.

Зустрілися — загорілися. Загорілися — одружилися. Одружилися — роздивилися. Роздивилися — посварилися. Посварилися — помирилися…

502. Замініть словосполучення інфінітивом. Позначте графічно основу дієслова.

1. Вручити нагороду. 2. Зробити операцію. 3. Пити чай. 4. Накласти штраф. 5. Подзвонити по телефону. 6. Обробляти поле боронами. 7. Класти солому в скирти. 8. Дати гарантію. 9. Обмінюватися листами.

• Розкажіть про морфологічні ознаки інфінітива.

Буду я навчатись мови золотої

Особливою формою дієслова є безособові дієслова, що означають дію без відношення до будь-якої особи: світає, темніє, морозить, дихається, думається, дніє, вечоріє тощо. Вони означають явища природи, фізичний або психічний стан людини.

У дійсному способі безособові дієслова мають одну форму 3-ї особи однини теперішнього (світає) і майбутнього часу (світатиме, буде світати), форму середнього роду минулого часу (світало). В умовному способі мають форму середнього роду (таланило б).

Безособові дієслова виконують роль головного члена в односкладних безособових реченнях: За вікном поволі світає (За В. Кучер).

Значення безособовості можуть набувати особові дієслова: за допомогою постфікса -ся: співати — не співається.

Практикум

503. Прочитайте текст. Випишіть дієслова, що означають дію безвідносно до особи. Порівняйте такі дієслова з особовими формами.

Вечоріє. Надворі все впорано, січки на цілий тиждень нарізано, дров цілий стос наколено, води повну діжку наношено. У хаті також усе напечене та наварене, і такі тут пахощі, що хоч би й святим був, не втримаєшся — згрішиш і покуштуєш чогось смачного… (У. Самчук)

• Що означають у тексті безособові дієслова?

504. Працюймо групами. Складіть текст за картиною О. Шупляка «До рідних гнізд», використовуючи безособові дієслова, а також особові в значенні безособових.

СПІЛКУВАННЯ

505. Прокоментуйте думку Юрія Іллєнка: «Дієслів є рівно стільки, скільки потрібно людині, щоб народитися, полюбити і вмерти. Оце фактично й усі потрібні людині дієслова: народитися, любити, вмерти. Та й ота трійка зводиться до одного-єдиного дієслова — бути».

Домашнє завдання

506. Український мовознавець В. Русанівський зазначає, що кількість дієслів у поетичних текстах набагато менша, ніж у прозі та драматургії. Науковець пояснює це тим, що поезія менше схильна до компресії, опису дій, ніж проза. Проаналізуйте вживання дієслів (разом із дієприкметниками та дієприслівниками) на 500 словоформах у художній літературі (окремо в прозі, поезії та драматургії), у мові науково-технічних книжок і публіцистики, складіть діаграму.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які лексичні та морфологічні ознаки має дієслово? Наведіть приклади.

— Які синтаксичні функції виконує дієслово?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити