Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§71. ДВІ ОСНОВИ ДІЄСЛОВА. ПОДІЛ ДІЄСЛІВ НА ДІЄВІДМІНИ. СЛОВОЗМІНА ДІЄСЛІВ І ТА II ДІЄВІДМІНИ

Ну а візьмімо назву дієслово, сама підказує, що діє слово.

Д. Білоус

Буду я навчатись мови золотої

Дієслівні форми творяться від двох основ: основи інфінітива і основи теперішнього часу.

Основа інфінітива виділяється в неозначеній формі дієслова після відкидання -ти: пек-тu, вози-ти.

Основа теперішнього часу виділяється у формі 3-ї особи множини теперішнього (або майбутнього) часу після відкидання закінчення: бач-ать, воз-ять, пиш-уть, шука[й-у]ть.

Практикум

507. Спишіть текст. Розставте пропущені розділові знаки.

Знання з економіки потрібні людині не менше ніж знання з хімії фізики географії та біології. Людина як відомо живе у світі економічних явищ вона купує і продає отримує доходи сплачує податки наймається на роботу навіть розпочинає свою справу. Зрозуміло що краще коли людина чинить ці дії свідомо розумно використовуючи свої сили та інші ресурси (3 інтер- нетних джерел).

• Визначте основу дієслівних форм у тексті.

Буду я навчатись мови золотої

Дієвідмінювання — це зміна дієслів за часами (у дійсному способі), особами й числами.

Розрізнити дієвідміну дієслів можна за формою інфінітива.

І дієвідміна

Особові закінчення: -у(-ю), -еш(-єш), -е(-є), -емо(-ємо), -ете(-єте), -уть(-ють): печу, печеш, пече, печемо, печете, печуть

В основі інфінітива наявні суфікси -а-, -і- (що не випадають в особових формах) та -ува-, -ну-

співати, біліти, будувати, кинути

В основі інфінітива наявні звукосполучення -оро-, -оло-

боротися, колоти

Односкладова основа на голосний

пити, лити

Односкладова основа на приголосний

нести, могти

Окремі дієслова

хотіти, гудіти, сопіти, ревіти, іржати

II дієвідміна

Особові закінчення: -у (-ю), -иш (-їш), -ить, -іть (-їть), -имо, -імо (їмо), -ите (-їте), -ать (-ять): спішу, спішиш, спішить, спішимо, спішите, спішать

В основі наявні суфікси -а-, -и-, -і-(-ї-) (що випадають в особових формах)

писати (пишу), любити (люблю), горіти (гориш)

В основі наявний суфікс -а- після шиплячих та й (що в особових формах випадає)

мовчати — мовчиш, деренчати — деренчить

Окремі дієслова

бігти, боятися, спати, стояти

Практикум

508. Визначте дієвідміну дієслів за основою інфінітива, знайдіть дієслова, у яких основа теперішнього часу збігається з основою інфінітива.

Летіти, співати, мерзнути, хотіти, тривожитися, шуміти, ловити, виховувати, бажати, кричати, доїти, стояти, стуконути, стугоніти, плакати, нести, дати, жати, лити, мести, везти,

умирати, ігнорувати, сміятися, полоти, молоти, розв’язувати, взяти, бігти, трясти, жбурляти, пробиватися.

509. Запишіть дієслова у 2-й особі однини теперішнього часу. Доберіть до них дієслова-антоніми в тій же формі.

Мирюся, обвинувачую, будую, ходжу, обідаю, люблю, їжджу, реву.

510. Запишіть прислів'я, додаючи особові закінчення дієслів.

1. Не той господар землі, що по ній брод.., а той, хто по ній плугом ход.. . 2. Як буд.. робити, то буд.. й родити. 3. Хліборобська нива люб., вчасні жнива. 4. Як хоч.. багато жати, то треба мало спати. 5. Зима спита.., де літував. 6. Зга.. на жнивах хвилину, втрат., не одну зернину. 7. Добрі жорна все перемел…

• Визначте вид складнопідрядних речень.

Буду я навчатись мови золотої

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ В ОСОБОВИХ ФОРМАХ ДІЄСЛІВ ТЕПЕРІШНЬОГО І МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ

Чергування

Приклади

Чергування

Приклади

г/ж

стерегти — стережу

зд/ждж

їздити — їжджу

з/ж

різати — ріжу

д/дж

ходити — ходжу

х/ш

колихати — колишу

п/пл

топити — топлю

с/ш

просити — прошу

в/вл

ловити — ловлю

т/ч

крутити — кручу

б/бл

любити — люблю

ст/щ

мостити — мощу

ф/фл

графити — графлю

к/ч

пекти — печу

м/мл

ломити — ломлю

Практикум

511. Поставте дієслова в 1-й особі однини теперішнього часу. Підкресліть приголосні, що чергуються, і прокоментуйте.

Скакати, смикати, голубити, косити, пестити, полоскати, ненавидіти, тесати, молоти, просити, хрестити, кликати, бігти, мазати, реготати, губити, водити, чистити, топити, брести, бродити, чесати, кресати, стерегти, ходити, летіте.

• Складіть 2-3 речення з будь-якими з поданих дієслів.

СПІЛКУВАННЯ

512. Прочитайте виразно вірш І. Низового. Яку проблему порушив автор? Висловте власне ставлення до проблеми.

Святая правда! Мова золота,—

Ми нею всі, дасть Бог, оволодіємо,—

До Києва дороги не пита:

Сама її знаходить! З нею дійдемо

Куди завгодно, будь-коли!

Вона — така ясна,

А всі слова — промовисті.

Вона синів і дочок об’єдна

В єдине ціле на засадах совісті!

Домашнє завдання

513. Складіть словниковий диктант (20 слів) з вивченої теми, намагаючись не повторювати дієслова із вправ, виконаних на уроці.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які дієслова належать до І дієвідміни? Наведіть приклади.

— Які дієслова належать до II дієвідміни? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити