Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§78. ДІЄПРИСЛІВНИК

Мова — найважливіший національний ідентифікатор, завдяки якому кожна нація вирізняється з-поміж інших, усвідомлюючи себе самодостатнім та самочинним суб’єктом історії.

О. Федик

Буду я навчатись мови золотої

Дієприслівник — особлива форма дієслова, що означає додаткову дію або стан і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?

ОЗНАКИ ДІЄПРИСЛІВНИКА

дієслова

прислівника

вид (доконаний/недоконаний), перехідність/неперехідність, час (теперішній, минулий), може мати залежні слова

незмінюваний, виконує роль обставини

Практикум

554. Прочитайте. Випишіть дієприслівники, визначте їх час і вид, поясніть спосіб творення.

Прикладом мудреця, який долав розбіжність у поглядах, не доводячи процес пошуку істини до конфлікту, є знаменитий філософ Сократ. Він не вдавався до конфліктогенів, а, з’ясувавши позицію співрозмовника в чітко сформульованій ним тезі, низкою послідовно поставлених запитань змушував його сформулювати антитезу, що суперечила б попередній тезі, і в такий спосіб самому переконатися, що він помилявся (3 інтернетних джерел).

• Розкажіть, як ви розв'язуєте конфлікти. У розповіді використовуйте дієприслівники.

555. Розгляньте таблицю, доповніть її власними прикладами.

ТВОРЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

Спосіб творення

Приклади

Недоконаний вид

Теперішній час: основа тепер, часу + -учи(-ючи) (дієслова І дієвідміни)

основа тепер, часу + -ачи(-ячи) (дієслова II дієвідміни)

Минулий час: основа інфінітива + -вши, -ши

Доконаний вид

Минулий час: основа інфінітива + -вши, -ши

556. Утворіть від поданих дієслів дієприслівники.

Перевірити, перевіряти, згадати, згадувати, читати, чути, почути, підняти, підіймати, штовхати, штовхнути.

557. Працюймо парами. Випишіть окремо дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Виділіть у них твірну основу й суфікс.

Зразок: прикрасивши; моделюючи.

Асоціюючись, систематизуючи, вирядивши, символізуючи, пробігши, виконавши, проаналізувавши, стосуючись, дивлячись, принісши, створивши, розгорнувши.

Буду я навчатись мови золотої

Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот, який у реченні відокремлюється комами.

Дієприслівники завжди пов'язуються з тим іменником (займенником), що й дієслово-присудок: Читаючи роман, захоплююсь фантазією автора.

Окремі дієприслівники можуть переходити у прислівники: Раділи люди встаючи (Т. Шевченко); Люблю читати лежачи.

Практикум

558. Спишіть. Уставте пропущені літери й розділові знаки. Сформулюйте правила відокремлення дієприслівникових зворотів та одиничних дієприслівників.

1. Світить річка блукаючи заплавами зникаючи у мар..вах небосхилу (О. Гончар). 2. Квіти стуливши барвисті пелюстки заснули. Задзижчала оста..я бджілка поспішаючи на пасіку (А. М’ястківський). 3. Дитячий щебет наповнюючи хату робить її по-справжньому щасливою (Н. Зубицька). 4. І тремтить схвильоване коло..я прихилившись до мого плеча (О. Теліга). 5. Життя — така в..лика ковзаниця. Кому вдалось не падавши пройти? (Л. Костенко)

• Підкресліть дієприслівники і дієприслівникові звороти. Зробіть висновок про їхню стилістичну роль.

559. Доберіть з дужок правильний варіант продовження речення. Свій вибір обґрунтуйте. Проаналізуйте склад дієприслівникового звороту за синтаксичними зв'язками. Поясніть уживання розділових знаків. Виконайте морфологічний розбір дієприслівників.

1. Працюючи наполегливо, … (робота була закінчена раніше; він закінчив роботу раніше). 2. Проходячи недалеко від будинку, … (блиснуло світло; ми помітили відблиски світла). 3. Сівши за книжку, … (йому нічого не було чути; він уже не чув нічого). 4. Проходячи мимо книгозбірні, … (їй впали в око нові книги на вітрині; вона затрималась перед вітриною, щоб переглянути нові книги). 5. Наблизившись до берега, … (йому почувся плескіт хвиль; він почув плескіт хвиль).

560. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання частки не з дієприслівниками.

1. Важко кидати землю, (не)залишивши на ній доброго сліду (І. Цюпа). 2. У своїй кузні кує новорічне сонце, кує, (не) докладаючи рук (М. Стельмах). 3. (Не)подумавши, кілочка (не)застружеш (Нар. творчість). 4. (Не)доспавши, (не)доївши часто, ми (не)втомними вертались додому, ми сідали за столи, і ще більше нам хотілось пізнати мудрість книг (К. Герасименко). 5. І спустився, (не)знаючи того, що журавлі, яких він хотів наздогнати, полетіли (не)зупиняючись на південь своїм великим шляхом перелітних птахів… (О. Іваненко)

У складі фразеологізму дієприслівниковий зворот комою не виділяється: сидіти склавши руки.

561. Відредагуйте речення. Поясніть можливість помилок, пов'язаних з уживанням дієприслівників.

1. Не засвоївши добре правила вживання апострофа, мені знову довелося звернутися до «Українського правопису». 2. Згадуючи своє дитинство, мені так хотілося знову побувати в ньому. 3. Супроводжуючи гостей, нас приємно вразило їхнє бажання якнайбільше дізнатися про наш край. 4. Прослухавши передачу по радіо про Василя Симоненка, у мене з’явилося бажання глибше ознайомитися з його творчістю. 5. Побувавши у фольклорній експедиції, нами було записано багато красивих пісень. 6. Викликаючи таксі економ-класу, воно обійдеться вам дешевше, ніж на стоянці.

Виконайте тестові завдання online

СПІЛКУВАННЯ

562. Академік М. Амосов у книзі «Роздуми про здоров'я» пише: «У більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а сама людина. Частіше вона хворіє від ліні, жадібності, а іноді й від нерозуміння ціни здоров'я». Складіть усний виступ «Ціна здоров'я», використовуючи дієприслівники.

Домашнє завдання

563. Доберіть кілька прикладів неправильного вживання дієприслівників у рекламних оголошеннях. Запишіть, виправляючи помилки.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які ознаки дієприслівника уподібнюють його до прислівника? до дієслова? Відповідь проілюструйте прикладами.

— Які синтаксичні функції виконує дієприслівник?

— Що називається дієприслівниковим зворотом? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити