Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§82. ПРИЙМЕННИК

У вигляді мови природою дано людині великий скарб.

О. Гончар

Буду я навчатись мови золотої

Прийменник — службова частина мови, яка об'єднує слова, які разом із формами непрямих відмінків виражають відношення між предметами, відношення дії чи стану до предмета.

Разом із відмінковими формами іменників, числівників, займенників прийменники можуть виражати простір, час, причину, мету, спосіб дії, порівняння, відношення до матеріалу, а також указувати на предмет, на який спрямована дія: приїхати до Києва, десять хвилин до п'ятої години, за турботами не міг спочивати.

Практикум

587. Допишіть словосполучення. Визначте, з яким відмінком уживається прийменник.

Приїхали з живу з відпочивав за йшли попід зустрічався з кликав до ліки від працювати для сорочка з братися за росли навколо далекі від стомлений від лист до вниз по праворуч від виконав згідно з … .

588. Складіть речення зі словами коло, кінець, круг, край, під, протягом так, щоб вони виступали як прийменники і як іменники.

589. Складіть речення зі словами посеред, неподалік, поруч, близько, уздовж, поверх, мимо, збоку, навколо так, щоб вони виступали як прислівники і як прийменники.

ЯК ПРАВИЛЬНО?

В українській мові досить поширені конструкції іменника в орудному відмінку з прийменником за, що вказують на обставинні відношення, спосіб дії: за наказом, за планом, за прикладом, за звичаєм, за знаком і т. ін. Але ці самі відношення виражаються й за допомогою інших конструкцій. У багатьох газетах, радіо- й телепередачах помилкові з погляду синтаксичних норм вислови на зразок за пропозицією, за нашою думкою майже витіснили нормативні відповідники на пропозицію, на нашу думку.

Вислови на адресу і за адресою мають різне значення. Перший означає напрямок дії: Листи надсилайте на адресу… Другий указує місце, де відбувається дія: Консультаційний пункт міститься (або розташований, але не знаходиться) за адресою…

(О. Пономарів)

590. Доберіть синоніми до прийменників для, біля, крім, серед, мимо, навколо, позаду.

591. Складіть речення, уживаючи прийменниково-відмінкові форми іменників. Проаналізуйте їх за будовою.

З огляду на; на відміну від; по відношенню до; у напрямку; відповідно до; у зв’язку з; згідно з; з метою.

592. Спишіть, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте вибір прийменника, пригадавши засоби милозвучності української мови.

1. Стрункі сосни велично впираються вершинами (у,в) небо (Ю. Збанацький). 2. Високо над шосе стоїть, як (у, в) пісні, дівчина (у,в) рясній яскравій спідниці (О. Гончар). 3. (Над, наді) мною ясні зорі в Десну кинули вінки, і купальська синь прозора їх несе, немов роки (М. Стельмах). 4. Слово — це наш Бог, і жити воно має вічно, бо родом (з, зі, із) тих країв, де вересневі ночі у молодих симфоніях бредуть… (А. Малишко). 5. Гримлять (над,наді) світом луни реактивні, вогненно (у,в) небі кресляться путі (П. Перебийніс).

593. Спишіть, розкриваючи дужки й уставляючи пропущені літери. Поясніть написання прийменників разом, окремо та через дефіс.

1. …Слова можуть мати подвійне значення, залежно від того, як їх спрямувати, (в)наслідок чого слова наб..рають у фразі позитивного, (не)гативного чи нейтрального знач..ння (Б. Антоненко-Давидович). 2. Надходив в..сняний, запашний вечір (на)передодні храмового свята (С. Васильченко). 3. Теплий погляд в..сни зуп..нився найперше на снігах — і осіли сніги. (На)впроти сонця вдень засокотіли (з)під них золоті струмки (М. Вінграновський). 4. Вранці парить, а (по)серед дня м..готять звідусіль блискавиці, ллє рясний дощ, а то й град випаде (А. Давидов). 5. Надворі видно, неначе удень, повний в..селий місяць світив (з)понад дерев, з бл..скучого Чумацького Шляху сіялася розсипана н..бесними чумаками сіль. Іванову сорочку розпирали яблука, він ішов (у)подовж колод і кожну дівчину нагороджував яблуком (За Ю. Мушкетиком). 6. Є така народна прикмета: якщо павуки пл..туть павутину (під)час дощу — буде прояснення (М. Слабошпицький).

• Підготуйте лінгвістичне повідомлення з теми «Правопис прийменників».

594. Прочитайте текст. Виконайте повний морфологічний розбір виділених прийменників.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС

Петриківський розпис (назва походить від села Петриківка, що в Царичанському районі на Дніпропетровщині), можливо, найнатуралістичніший з-поміж багатьох осередків декоративного малювання в Україні. Від покоління до покоління передавалася любов до природної форми, до природних кольорів, а головне — до відтворення дрібних деталей. Кожен майстер вкладав у розпис фантастичне бачення квітів. Згідно з традицією художники деталізували стебла, листя, плоди, але уникали надто різких ліній. Усе це свідчить про тонке відчуття природи, вміння схопити миттєві зміни і передати перехід від одного стану до іншого (За Д. Степовиком).

СПІЛКУВАННЯ

595. Як ви думаєте, чи можна вважати справжнім мистецтвом уміння сміятися із себе? Свою відповідь аргументуйте.

Домашнє завдання

596. Прочитайте текст. Випишіть із творів художньої літератури приклади часових конструкцій, про які йдеться в тексті.

Часові конструкції (а відповідно й уживані в них прийменники) можуть означати: момент виконання (о), майбутність призначеної дії (на), обмеженість тривалості дії (до, за, без, через), наступність певного відтінку часу після дії (на, по). Для вираження приблизного часу уживається прийменник близько і його розмовні синоніми коло, біля, які в позиції перед числівником на означення години мають відносно-кількісну часооз- начальну функцію (Л. Чередниченко).

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Яка частина мови називається прийменником?

— З якими частинами мови прийменники поєднуються, а з якими ні й чому?

— З якими відмінками вживаються прийменники? Наведіть приклади.

— На які групи поділяються прийменники за походженням?

— Які є види прийменників за походженням і будовою?

— У чому полягають особливості правопису прийменників?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити