Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 2. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ. МОВЛЕННЄВА ТАКТИКА. МОВНІ ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОЇ СИТУАЦІЇ. ПРИЧИНИ КОМУНІКАТИВНИХ ПОМИЛОК

Спілкування з людьми спонукає до самоспостереження.

Ф. Кафка

Буду я навчатись мови золотої

Мовленнєва тактика зумовлена намірами. Наприклад, у діловому спілкуванні виокремлюють такі мовленнєві тактики: раптовість (використання невідомої слухачам інформації); провокація (на короткий час викликається реакція незгоди з інформацією); посилання на авторитети (учених, діячів культури тощо); залучення елемента неформальності (розповідь про свої помилки і їх наслідки); гумор (парадокси, жарт для створення невимушеної атмосфери); чорне опанування (співрозмовнику ставлять кілька таких запитань, щоб на жодне з них він не відповів).

Успішність чи неуспішність комунікації, її результат залежить від багатьох умов.

Мовленнєва ситуація — це обставини, за яких відбувається спілкування: місце, час, особистість партнера (партнерів), соціальні ролі учасників. Комунікативний намір — це рух до комунікативної мети: констатувати факт, поставити запитання, звернутися з проханням та ін.

ПРИЧИНИ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ

Порушення підготовчих умов спілкування (небажання, неготовність адресанта почати спілкування)

— Ви хотіли говорити зі мною? — Ну, да! — Для чого?— Не знаю! (М. Хвильовий)

Недоречність або несвоєчасність спілкування

— Про це ми поговоримо в іншому місці (в інший час).

Створення адресантом незбалансованого спілкування (неправильно ідентифікував адресата)

— Здрастуй, Толя! — Я не Толя.— А хто ж ти тоді? — Я Сергій.

Розбіжність світоглядів

Заходжу в Лондоні до крамниці. Продавець питає: «Чи можна вам допомогти?» — «Може, й можна» — кажу. Він не розуміє (В. Бурдик).

Неврахування фізичного стану, ментальності, ерудиції, рівня обізнаності з конкретною ситуацією

— І потім він не чахне над здобиччю, як цар Кощій над золотом... — Тут не зрозумів... Який цар? — А це так, фольклор... (А. Кокотюха)

Створення адресантом дезорієнтованого комунікативного акту через непослідовність, нелогічність, неправильно обраний жанр чи мовний зворот

— Сховай, козаче, свій тютюнець, бо не буде діла.— Як саме? — А так: дочку в хату загнав, а воза в клуню закотив.—Якого воза? Що це ви кажете? (С. Васильченко)

Причиною невдач у мовленнєвому спілкуванні може бути і сам адресат, якщо він не підготувався як слід до спілкування; надто заглиблений у свої думки і неуважно слухав адресанта; вбачає натяки або іронію там, де їх немає; уживає лексику, незрозумілу адресантові; порушує нормативні правила поведінки, нехтує етикетом спілкування (За Ф. Бацевичем).

628. На вашу думку, яке поняття ширше: комунікація чи спілкування? Поміркуйте, як уникнути невдач у спілкуванні. Чи часто трапляються комунікативні невдачі у вас особисто? Проаналізуйте та виявіть їх причини.

Буду я навчатись мови золотої

Умовно ситуацію спілкування можна схарактеризувати, відповідаючи на такі питання: хто? — кому? — для чого?—чому? — про що? — як? — де? — коли?.

Усі ці компоненти не можна вважати сталими, бо на вибір їх впливають різні зовнішні й внутрішні чинники. Зміна будь-якого компонента зумовлює зміну мовленнєвої ролі учасників спілкування, вибір мовленнєвої тактики, мовних засобів, необхідних для досягнення мети й наміру спілкування.

629. Складіть текст, у якому обґрунтуйте компоненти мовленнєвої ситуації. Зазначте в тексті, як уникнути комунікативних невдач.

630. Прочитайте. Від чого залежить зворотній зв'язок у спілкуванні? уважність слухача? Назвіть причини нерозуміння повідомлення.

СЛУХАННЯ І ЙОГО РОЛЬ У КОМУНІКАЦІЇ

Елементами слухання є сприйняття слухом, уважність, розуміння, запам’ятовування.

Сприйняття слухом — це перший етап слухання, фізіологічний процес: адресат виокремлює звуки мовлення, розрізнює їх, упізнає слова, речення, значення слів і повідомлень.

Уважність — явище психологічне, відбір потрібних звукових сигналів. Складовими уважності є мінімальний поріг сприйняття (все, що людина може фізично сприйняти), рівні зацікавленості та мотивації.

Розуміння (інтерпретація) — це надання особою почутим словам, повідомленням, текстам певних значень, смислів.

Запам’ятовування — це процес зберігання інформації з метою пізнішого її використання. Запам’ятовування буває короткотривалим, коли запам’ятовуються в ході розмови попередні аргументи, цифри, факти, і довготривалим, яке сприяє збереженню в пам’яті важливих подій, вчинків.

Отже, сприйняття мовлення (слухання і розуміння) має велике значення для міжособистісного спілкування (Ф. Бацевич).

• Проведіть дослідження. Які типи слухання ви використовуєте протягом шкільного дня, якому з них надається перевага, чому?

Найбільша розкіш — це розкіш людського спілкування. (А де Сент-Екзюпері)

Ти й не помітиш, як і коли спілкування з мудрими людьми принесло тобі користь, але саму користь від цього спілкування помітиш (Платон).

Насолода спілкуванням — головна ознака дружби (Аристотель).

631. Розгляньте схему. Змоделюйте й опишіть усі можливі ситуації спілкування, під час яких мовці виконують такі мовленнєві ролі.

МОВЛЕННЄВІ РОЛІ МОВЦІВ

СПІЛКУВАННЯ

632. Запропонуйте поради тим, хто припускається помилок у спілкуванні.

633. Визначте причини комунікативних невдач у прикладах із художньої літератури.

1. — Савонаролочко! — сказала вона [Майя], і в її голосі за тремтіла непевна нотка.— Скажи по правді: ти чув, що я зараз говорила, чи ні?

— По правді, Майо, я нічого не чув!

— Не чув? — мало не скрикнула вона, і на очах її появилися сльозинки злості.

— Ну да, не чув!.. (М. Хвильовий)

Є три помилки в спілкуванні людей: перша — це бажання говорити перш, ніж потрібно; друга — сором'язливість, не говорити коли це потрібно; третя — говорити, не звертаючи уваги на вашого слухача (Конфуцій).

2. Дядя Варфоломій хвилюється:

— Софістика! Софістика!

А Христина, що випадково зайшла сюди, каже:

— А ти б чого хотів?

— Як чого?

— Якого хвістика? (М. Хвильовий)

Домашнє завдання

634. Виникають ситуації, коли ми через певні обставини опиняємося в компанії незнайомих людей. І необхідно познайомитися, установити контакт зі співрозмовниками. Запишіть мовні одиниці, використання яких допоможе відшукати той «ключик», що відкриє вам інтереси, погляди, думки людини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити