Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 5. ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ ЯК ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТЕКСТОУТВОРЮВАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОБУДОВИ ТЕКСТУ

Текст живе лише стикаючись з іншими текстами…

М. Бахтін

Буду я навчатись мови золотої

Текст (від латин, textum — тканина, зв'язок, побудова) — це об'єднана змістовим зв'язком послідовність мовних одиниць, основними властивостями якої є зв'язність і цілісність.

Ознаки тексту:

1. Цілісність, яка розуміється як єдність змісту (ідеї, теми), комунікативної цілісності (мети, намірів спілкування) та структурної й граматичної цілісності (мовленнєвих жанрів, узгодженість форм). Змістова цілісність тексту забезпечується лексичним рівнем мови, структурно-граматична — системою узгодженості граматичних форм і зв'язків, а комунікативна — єдністю викладу намірів, організації мовного матеріалу.

2. Зв'язність буває лінійна (послідовна) і вертикальна, забезпечується поєднанням горизонтального і вертикального контекстів за допомогою «даного» і «нового». «Дане» служить для зв'язку речень, а «нове» містить основне повідомлення і виділяється логічним наголосом.

Логічна зв'язність забезпечується причиново-наслідковими відношеннями між елементами тексту.

На асоціативну зв'язність указують тема, мікротеми, ключові слова, метафоричні тропи, риторичні фігури тощо.

Образна зв'язність тексту забезпечується системою образів (головних і другорядних) і наскрізними образами-символами.

Композиційно-структурна зв'язність виявляється в будові тексту, розташуванні його частин, залежності композиційних елементів.

Стилістична зв'язність виявляється через доцільність стилістично маркованих одиниць, їх органічний зв'язок із нейтральною лексикою.

3. Членованість тексту — поділ тексту на абзаци, ССЦ, параграфи, розділи тощо.

4. Лінійність тексту — організація мовних одиниць у послідовність мовного викладу подій, процесів, фактів, явищ, ідей, які розгортаються в просторі й часі.

5. Інформаційність тексту полягає в наповненні його інформацією — здобутими людським розумом і досвідом знаннями.

6. Завершеність тексту полягає в наповненні конкретним змістом з визначеними межами.

До структурних одиниць тексту належать речення, складне синтаксичне ціле, абзац. Складний за змістом текст поділяється на абзаци (мікротеми), між ними існує певний змістовий зв'язок.

Структурна організація тексту залежить від типу мовлення, стилістичних завдань і жанру. Та сама інформація може бути передана в науковому і художньому стилі, у жанрі наукової статті й оповідання. Наприклад: 1. Вода — речовина, хімічна формула якої Н2О.

Текстоутворювальні засоби, властивості (ознаки) — це чітке членування матеріалу повідомлення (вступ, основна частина, заключна частина (висновки) та відступи (за потреби)), розташування матеріалу відповідно до композиції; організація конкретного мовного матеріалу, словесна орнаментика (від латин, ornamentum — оздоба, прикраса).

Текст характеризується композиційно-тематичним членуванням. У ньому виділяють зачин (початок думки, теми), який, як правило, зосереджується в першому реченні, що може навіть виділятися в окремий абзац, основну частину (розвиток і виклад теми) і кінцівку, у якій робиться підсумок усього висловлення (теми) з погляду як змісту, так і синтаксичної структури.

Густина води більша за густину повітря в 770 разів. Серед речовин, що входять до складу тіла тварин і людини, а також рослин, воді належить перше місце (З підручника «Природознавство»), 2. Воду, що пити можна, на сході «солодкою» звуть. У цій назві щось ніжне й тривожне,— «Солодка» — не смак, а суть (П. Воронько).

643. Складіть за прочитаним теоретичним матеріалом план лінгвістичного повідомлення. Випишіть ключові слова.

• Чи доводилося вам створювати текст на комп'ютері? Якщо так, розкажіть про особливості цього процесу. Яку роль виконує комп'ютерний редактор? Які його можливості?

644. Прочитайте виразно. Доведіть, що це текст. Визначте його тему й основну думку.

Що перше спадає вам на думку, коли йдеться про речі, які потребують сили волі? Для більшості з нас це протистояння спокусі… Коли ми говоримо «в мене немає сили волі», то маємо на увазі «Я не можу сказати “ні”, коли мій рот, шлунок, серце чи… хочуть сказати “так”». Вважайте це вмінням сказати «не буду».

Але навчитися говорити «ні» — це лише один важливий складник сили волі, без якого вона неможлива. Зрештою, «просто скажи “ні”» — це найулюбленіші три слова серед тих, хто схильний постійно зволікати та відлежувати боки на дивані. Часом важливіше сказати «так». Сила волі допоможе вам скласти список справ на сьогодні, які ви відкладаєте на завтра (чи назавжди), навіть якщо знервованість, відволікальні чинники чи телевізійні реаліті-шоу раз у раз стають вам на заваді. Вважайте це вмінням сказати «я буду», здатністю робити те, що потрібно, навіть якщо якась частина вас цього не хоче.

Для того, щоб сказати «ні», коли доцільно відмовитися, і «так», коли варто погодитися, потрібна третя сила — здатність пам’ятати про те, чого ви насправді хочете. …Щоб досягти самоконтролю, вам слід віднайти свою мотивацію тоді, коли вона потрібна. Це і є сила «я хочу».

Сила волі — це здатність опановувати три вміння: «я буду», «я не буду» та «я хочу» — вони й допомагають вам досягти мети.

(За К. Макґоніґал)

• Визначте, яким способом пов'язані речення в тексті — послідовним (ланцюговим) чи паралельним.

• Які ключові слова визначають тему тексту?

• А як ви формуєте силу волі? Що ще, крім сили волі, допомагає в досягненні мети?

645. Доберіть із художньої літератури уривок тексту про цікаву особистість. Визначте тему й мікротеми, стиль мовлення тексту. Знайдіть засоби зв'язку речень у тексті (синоніми, займенники, повторювані слова, сполучники тощо). Схарактеризуйте текст за його ознаками.

Вивчальне читання називають ще поглибленим, аналітичним, критичним, творчим. Під час такого читання людина не просто сприймає інформацію, а з'ясовує незрозуміле, дає власне (перефразоване) трактування поданих положень і висновків, ставлячись до прочитаного творчо і критично. Це сприяє ефективному запам'ятовуванню прочитаного. До цього читання слід вдаватися, опрацьовуючи новий матеріал.

Буду я навчатись мови золотої

Текст утворюється з одного речення або певної кількості пов'язаних між собою речень.

Прикладом текстів, що складаються з одного речення, можуть бути гасла, заклики: Користуйтеся підземними переходами!; прислів'я: Щоб рибку змісти, треба у воду лізти; крилаті вислови- афоризми: Де нема святої волі, не буде там добра ніколи (Т. Шевченко). Утворювати текст з одного речення можуть коломийки, загадки, ліричні чи сатиричні вірші-мініатюри.

Переважно текст складається з певної кількості узгоджених між собою за змістом речень. Усередині нього виділяються групи речень, пов'язаних між собою логічно і синтаксично. їх називають складним синтаксичним цілим (ССЦ). Відносно самостійні речення (автосемантичні) несуть у собі головну інформацію групи речень, а в єдності становлять мікротему (3 посібника).

Ідіома — притаманний тільки даній мові стійкий зворот, що виражає єдине поняття.

Нюанс — тонке розрізнення в чому-небудь; ледве помітний відтінок.

Обертон — додатковий, більш високий тон, що супроводжує основний і надає йому особливого відтінку, тембру; призвук. Конотація — додаткові семантичні та стилістичні відтінки, що накладаються на основне значення слова в процесі комунікації й надають вислову експресивного забарвлення, певного тону, колориту.

646. Прочитайте. Визначте тему й мікротеми тексту. Знайдіть у тексті складне синтаксичне ціле, виділіть у ньому автосемантичне речення й ті, що уточнюють, поглиблюють, конкретизують його зміст. Схарактеризуйте текст за його ознаками.

Мова — не лише засіб формування нашої думки й спілкування, а й реальна зовнішня форма, яка представляє нашу думку. А форма її зумовлена внутрішнім станом оповідача, його жестом, емоціями, за якими йде вибір слова, фрази, ідіоми*. Словесні засоби бувають актуальними й застарілими, частотними й рідковживаними, нейтральними й експресивно забарвленими, фамільярними, іронічними, зневажливими й урочистими. У них розкривається побутове й етнолінгвістичне світобачення народу.

Одночасно кожному слову й виразу властиві, крім значення, численні смислові й стилістичні обертони, які й «роблять погоду» в акті комунікації. Одним миром мазані — схожі у виявленнях характеру, у вчинках, у поглядах на життя. Проте частіше фразеологізм уживається для позначення подібності негативних якостей, властивостей. Синонімічне й одного поля ягоди; однак уживається вже схожа фразема нерідко з відтінком іронії. Чекати біля моря погоди — не діяти, чекаючи на зміну різних обставин. Але тут помітимо й нюанс*: передбачається, що така зміна маловірогідна. Нюанси (обертони*, конотація*) й диктують вибір потрібної мовної одиниці. Зашифрований у них образ спричинює емоційне забарвлення слова-вислову, передаючи одночасно захоплення чи відразу, радість чи печаль, відчай чи оптимізм. Мову пронизують такі оцінні категорії, як «добро — зло», «гарно — погано», «світло — темрява», «своє — чуже». Усі вони представлені мовними одиницями, які й складають картину світу (За В. Ужченком).

647. Прочитайте виразно вірш В. Симоненка.

Я не бував за дальніми морями,

Чужих доріг ніколи не топтав —

В своїм краю під буйними вітрами

Щасливим я і вільним виростав.

Мене ліси здоров’ям напували,

Коли бродив у їхній гущині,

Мені поля задумливо шептали

Свої ніким не співані пісні.

Коли не вмів ще й букваря читати,

Ходив, як кажуть, пішки під столом,

Любить людей мене навчила мати

І рідну землю, що б там не було.

Чужих країв ніколи я не бачив,

Принад не знаю їхніх і окрас,

Та вірю серцем щирим і гарячим:

Нема землі такої, як у нас.

• Визначте тему й основну думку.

• Якими засобами забезпечується зв'язність і цілісність тексту?

• Які ще ознаки тексту можна виявити у вірші? Аргументуйте свої міркування.

Домашнє завдання

648. Побудуйте висловлення з теми «Таке буденне і складне слово людяність». Як сюжетну канву використайте висловлювання видатних людей.

1. Любов і робота є наріжними каменями нашої людяності (3. Фрейд).

2. Що може бути шкідливіше за людину, котра володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця (Г. Сковорода).

3. Усе можна виправдати високою метою, та тільки не порожнечу душі (П. Тичина).

4. Шукаймо в людях хороше, мов скарби, що давно забуті (М. Сингаївський).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити