Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 6. КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КОМУНІКАТИВНУ ДОЦІЛЬНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ, ЯСНІСТЬ, ПРАВИЛЬНІСТЬ, ЧИСТОТУ, ЛОГІКУ, ПОСЛІДОВНІСТЬ, ОБРАЗНІСТЬ, ВИРАЗНІСТЬ, ЕСТЕТИЧНІСТЬ МОВИ

Культура мовлення — це культура мислення і культура суспільних (соціальних) і духовних стосунків людини.

Н. Бабич

Буду я навчатись мови золотої

Мова регулює стосунки між людьми, впливає на них. Це виявляється в мовленні, коли виникають певні обставини спілкування. Щоб мовці розуміли одне одного, їхнє мовлення повинно бути якісним.

ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Комунікативні ознаки мовлення

Правила мовлення

Правильність і чистота

Дотримувати норм літературної мови: орфоепічних, лексичних, фразеологічних, словотвірних, граматичних, стилістичних і правописних

Точність

Добирати слова й будувати речення так, щоб зрозуміло, найточніше передати зміст висловлення

Логічна послідовність

Говорити й писати послідовно, виділяючи мікротеми та встановлюючи зв'язок між ними; забезпечувати смислові зв'язки між словами й реченнями в тексті, уникати логічних помилок

Комунікативні ознаки мовлення

Правила мовлення

Багатство (різноманітність)

Використовувати різноманітні мовні засоби, уникати невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій речень

Доцільність

Ураховувати, кому адресоване висловлювання, як воно буде сприйняте, за яких обставин відбувається спілкування

Виразність і образність

Добирати слова й будувати речення так, щоб якнайкраще, найточніше передати думку, бути оригінальним у висловлюванні та впливати на адресата мовлення

Ясність

Вимовляти слова чітко, дотримуючись норм літературної вимови, правильно інтонуючи речення; логічно розгортати думку, членувати текст на абзаци відповідно до тем, підтем і сегментів думки

Естетичність

Уживати слова і словосполучення відповідно до орфоепічних норм, використовувати образні засоби, засоби милозвучності, а також стилістичні фігури

Основними комунікативними ознаками культури мовлення є правильність, логічність, багатство (різноманітність), чистота, доречність, ясність, виразність, емоційність. Усі ці ознаки підпорядковуються одній глобальній — правильності, бо залежать від того, порушені чи не порушені у мовленні (не в загальнонародному, а в індивідуальному) правила організації мовної системи, логіки чи психології, естетики чи етики (Н. Бабич).

649. Складіть текст на актуальну серед підлітків тему. Поясніть взаємозв'язок і взаємозалежність усіх комунікативних ознак мовлення у вашому тексті.

650. Прочитайте тексти. Визначте стиль мовлення. Завдяки яким засобам в них досягнуто точність?

1. Щоб гарно висловлюватися, треба, по-перше, досконало знати те, про що говорите, по-друге, знати мовні багатства і досконало володіти ними, по-третє, знати й уміти конструювати тексти різних типів. Доцільно відзначити, що вихована людина взагалі нічого не буде говорити про те, чого вона достеменно не знає, а послухає, що кажуть інші. Тому, коли вам запропонують висловити думку про маловідомі для вас речі, то краще зразу від цього відмовитися. Втім, все життя відмовлятися не будете, отже, треба поповнювати свої знання (За П. Білоусенком).

2. Сімейне життя не буває і не може бути суцільним святом. Дуже часто воно нагадує бурхливу ріку, яка несе свої води з першоджерельного верхів’я до гирла, і на тій течії є тихі плеса й чорториї. Треба вміти триматися на річці свого життя й стійко переносити не лише радість, а й горе й біду, випливати з круговерті на тихі сонячні плеса, сушити весла на зеленому березі й знову в путь… У цьому мудрість сімейного життя (За І. Цюпою).

651. Доведіть думку Я. Мацько: «У науковому та офіційно-діловому стилях точність досягається через систему термінів, а в художньому — через систему образних засобів мови».

652. У науковій літературі висловлено думку, що точність мовлення створюється за таких умов: 1) знання предмета мовлення; 2) знання мови; 3) володіння мовленнєвими навичками говорити про щось, використовуючи багатство мови. Поміркуйте, чи може недотримання однієї з цих умов спричинити порушення точності мовлення.

653. Прочитайте текст.

Логічність мовлення характеризує зміст висловлювання й забезпечує його смислову послідовність.

Для логічно правильної побудови тексту важливе значення мають синоніми, займенники, повторення окремих слів, простих і складних речень, виділення абзаців.

У мовленні часто трапляються логічні помилки. Це невиправдані повторення спільнокореневих слів (тавтологія), уживання зайвих слів (плеоназм). Наприклад: Ліна Костенко зобразила образ Марусі Чурай (треба змалювала); місяць листопад (треба листопад); моя автобіографія (треба автобіографія). Логічними помилками вважаються неправильна побудова речень з однорідними членами, дієприслівниковими зворотами, порушення структури складних речень тощо.

Логічність властива текстам усіх типів мовлення, насамперед наукового (За М. Пентилюк).

• Що спільного між логічністю й точністю мовлення? Чи можна вважати тотожними поняття «логічність мовлення» і «логіка мовлення»?

654. Прочитайте виразно уривок з вірша І. Цілик. Якими засобами досягнуто емоційність і образність?

В моєму волоссі заплетена осінь.

В моєму волоссі її монологи

Розсипались просом.

Легкі монологи, вогкі і блакитні.

Важкі монологи, незвичні, несхожі

На приспіви літні.

655. Уявіть себе письменником. Спишіть текст, обираючи з дужок найбільш точне, на вашу думку, слово. Мотивуйте всій вибір.

Мене (дивує, вражає, приголомшує) не те, що буває людина знівечена, викривлена, збита з ніг, а інше: як, незважаючи ні на що, всупереч всьому тому, людина (зрештою, нарешті, все ж таки) знаходить в собі сили знову (піднятись, підвестися, зрушитися), видобутись з-під тих жорен, зводиться, випростується душею й тілом і знову (припадає, падає, поприпадає) до того (істинного, дійсного, єдиного) джерела, чистого й світлого, яке (тільки, лише, лиш) й робить її людиною… (За О. Гончаром)

• Звірте ваш варіант з оригіналом — уривком із твору О. Гончара «Твоя зоря». Проаналізуйте обидва тексти.

656. Доберіть текст у художньому стилі. Визначте його тему й основну думку. Якими мовними засобами досягнуто виразності, образності й естетичності?

Найголовніші умови логічності:

1. Сполучаючись, слова повинні утворювати смислову єдність: дуже приємний (а не страшенно приємний).

2. Правильний порядок слів і речень, тобто послідовне розташування «даного» й «нового» в тексті: 3 розтопленої штучної смоли («дане») одержують нитку («нове»). Ці нитки («дане») називають синтетичним волокном («нове»). Багато таких волокон («дане») міцніші від сталі («нове»).

3. Логічно правильна побудова тексту (вживання службових, вставних слів як засобів зв'язку речень у тексті).

Домашнє завдання

657. Відредагуйте речення й запишіть.

1. Кожний персонаж поеми має свої індивідуальні риси характеру. 2. Мій товариш уживає в мовленні місцеві слова і діалектизми. 3. Необхідно вивчати народний фольклор рідного краю. 4. Головним лейтмотивом оповідання є віра в самого себе. 5. З екскурсії ми привезли пам’ятні сувеніри. 6. Вибір майбутньої професії — моя особиста справа. 7. Це здібний і перспективний на майбутнє спортсмен. 8. У січні місяці багато релігійних свят. 9. Ми радіємо і гордимося успіхами наших волейболістів. 10. Погода була сіра, холодна і похмура.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити