Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 9. НАУКОВИЙ СТИЛЬ, СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ НАУКОВОГО СТИЛЮ. НАУКОВА МЕТАФОРИКА

Мистецтво — це «я», наука — це «ми».

К. Бернар

Буду я навчатись мови золотої

Науковий стиль — функціональний стиль сучасної української літературної мови, який обслуговує науку, техніку, виробництво. Він поділяється на такі підстилі: власне науковий, науково- популярний, науково-навчальний, науково-публіцистичний.

Усі різновиди наукового стилю об'єднує основна функція їх — інформативна, основне завдання — передача наукової інформації.

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Об'єктивність

не особиста манера викладу («я» майже відсутнє, «ми» має узагальнений, часом умовний характер

Точність

використання термінів, номенклатурних назв, символів, таблиць, схем, графіків та ін.

Інформативна насиченість

спеціальні синтаксичні структури (небагатослівні, компактні, стандартизовані)

Логічність

поділ тексту на частини, розділи, параграфи; вставні слова (речення), підрядкові примітки тощо

Лексика

широке використання термінів; перевага іменників (абстраговані, узагальнені поняття) над дієсловами; прикметники як означення для типізації та узагальнення; дієслова вказують на чинність понять, а не на конкретні дії та ін.

Композиційно-архітектонічні особливості

документація тверджень (цитати, посилання); огляд досягнутого (з посиланням); висновки й практичні рекомендації в кінці тексту

670. Прочитайте. Доведіть, що текст наукового стилю. З'ясуйте його мовні особливості.

САМОВИХОВАННЯ — ЗАПОРУКА УСПІХУ

Самовиховання — це свідома вольова діяльність.

Серед прийомів самовиховання виділяють такі: самонаказ, самопримус, самопідбадьорювання, самосуд, самопокарання.

Самонаказ застосовується тоді, коли треба примусити себе щось зробити, незважаючи на те, що це дуже важко або страшно. При цьому треба психологічно підготувати себе до подолання перешкод.

Самопримус застосовують тоді, коли треба виконати потрібну, але нецікаву чи брудну роботу. Самопримус виражається у словесній формі і практичній діяльності: «Працюй! Ти все можеш!»

Людині, яка з дитинства привчила себе робити те, що потрібно, буде легко в подальшому житті (За Г. Ситіним).

• Поясніть розділові знаки.

• Визначте типи присудків.

• Поміркуйте, чому в текстах наукового стилю майже відсутнє авторське «я».

671. Прочитайте. Визначте аргументовано стиль і підстиль текстів. У яких сферах використовується кожен текст? Поясніть, у чому та як виявляються особливості наукового стилю. Проілюструйте свою відповідь переконливими прикладами.

1. Атоми, сполучаючись між собою, можуть утворювати молекули. Молекули — це найменша частинка речовини, що має її властивості. Багато речовин складаються саме з молекул, наприклад вода, азот, кисень. Молекули перебувають у безперервному русі. Хаотично рухаючись, молекули однієї речовини заповнюють проміжки між найменшими складовими частинами іншої речовини. Це явище дістало назву дифузії (3 підручника).

2. Вернісаж (франц. vernissage — лакування) — урочисте відкриття художньої виставки в присутності спеціально запрошених осіб. Первісно — день лакування картин перед відкриттям виставки (Словник іншомовних слів).

3. Мовленнєвий етикет — це система стандартних, стереотипних словесних формул, уживаних у ситуаціях, що повторюються повсякденно: вітання, вибачення, запрошення, прощання тощо (Ф. Бацевич).

672. До головних ознак наукового стилю зараховують інформативність, понятійність і предметність, об'єктивність, логічну послідовність, узагальненість, однозначність, точність, лаконічність, доказовість, переконливість, аналіз, синтез, аргументацію, пояснення причинно-наслідкових відношень, висновки. Доведіть це на прикладі поданого тексту.

Суто науковий текст містить інформацію, призначену для фахівців певної галузі знань; науково-навчальним стилем подають лекційний матеріал, готують підручники, навчальні посібники, довідники та іншу літературу, призначену для закладів освіти; науково-популярний стиль представлений у наукових статтях, брошурах, мета яких — зацікавити новою науковою інформацією широке коло читачів незалежно від їх фахової підготовки; науково-публіцистичний стиль широко репрезентований у газетах і журналах, де наукова проблема висвітлюється з погляду публіциста і з метою активізації інтелекту читачів та формування масової свідомості при обговоренні нових досягнень науки й техніки або гострих, дискусійних проблем (Г. Онуфрієнко).

Пам'ятай: читання — одне з найважливіших занять у самоосвіті. Урізноманітнюй прийоми і способи читання. Читаючи, вдумуйся у зміст, логіку книги, шукай головне, найістотніше. Добивайся, щоб кожен термін і фраза були зрозумілі. Читаючи, обов'язково роби помітки, а потім законспектуй найголовніше. Прочитавши, обдумай, чого навчила тебе книга. Прочитане обов'язково пов'язуй із раніше вивченим, із практикою. Коли щось незрозуміле, намагайся розібратися самостійно, повертайся до змісту роботи. Щоб навчитися критично оцінювати прочитане, обов'язково ознайомся після опрацювання книги з рецензіями на неї (І. Науменко).

У широкому розумінні епітет — це будь-яке означення, що вживається для вирізнення предмета думки, для називання ознаки — чи то постійної, узвичаєної, що часто повторюється і відома мовцям, чи то особливої, оригінальної, яку помітив тільки автор, яка пов’язана з конкретним текстом, з індивідуальним авторським стилем. Друге, вужче розуміння епітета охоплює лише художні, емоційно-образні означення, що визначаються оригінальністю, нечастим вживанням, індивідуальним змістовим наповненням. Межа між цими двома епітетами-означеннями набуває в художньому контексті нових асоціацій, нового естетичного змісту, перетворюючись на яскравий образ. За приклад можуть правити епітети з літературно-художніх текстів. Звичні, скажімо, для народнопісенної поетики епітети зелена трава або кам’яна гора. Поза контекстом вони сприймаються як нейтральні постійні епітети, що називають реальні ознаки природного світу (С. Єрмоленко).

• З'ясуйте, які види речень та чому переважають у наукових текстах. Наведіть переконливі приклади.

673. Прочитайте текст.

Наукова метафора — це слово чи словосполучення, що вжиті в переносному значенні для називання якогось поняття в науковій сфері за схожістю певних рис. Наприклад, біологічна метафора — це перенесення номінацій із загальновживаної у термінологічну сферу біології на основі подібності за формою, функцією, а також унаслідок схожості уявлень, складних асоціацій тощо. Біологічну метафору вживають для характеристики понять живої природи, живих істот, що населяють Землю чи вже вимерли. У ній утілені особливості будови, функцій, розвитку особин і родів, спадковості, мінливості, взаємних стосунків, систематики, поширення на Землі. Зокрема, біологічна метафора може називати: птахів (свистунок, бігун, косар, трубач, бомбардир); рослини (косарики, борець); ссавців (стрибун, полоскун, пекар); плазунів (хамелеон Джексона).

Важливу роль у створенні біологічної метафори відіграє своєрідна психологічна універсальність сприйняття кольорів. Так, прикметник чорний, що входить до складу кількох назв рослин (чемериця чорна, чорний корінь, мишій чорний та ін.), викликає у свідомості негативну конотацію, позначаючи отруйні рослини. Прикметник білий у складі рослинних назв (карія біла, триперстень білий, білий лопух, ряст білий та ін.), навпаки, викликає позитивну конотацію, позначаючи лікарські рослини (За О. Білкою).

• Пригадайте визначення поняття «метафора». Яка функція метафор у текстах художнього стилю?

• Поясніть значення поняття «наукова метафора». Які функції наукової метафори?

674. Складіть текст, який відповідав би ознакам власне наукового стилю. Проведіть конкурс у мікрогрупах.

Мова повинна мати потужні крила, які дають їй повнокровне життя,— океан слів і граматику. Океан слів — це безмежжя, незліченність, найтісніший зв'язок із життям суспільства, найвища змінюваність, схильність до необмежуваного поповнення. Граматика ж — мудрий господар, володар цього океану. На противагу безмежжю слів граматика — стислість, суворі правила, які легко можна перелічити, але нелегко застосувати. Граматика силою логіки підпорядковує «армії» слів і робить їх слухняними виконавцями своєї волі. Усі слова схиляються перед її авторитетом (І. Вихованець).

СПІЛКУВАННЯ

675. Побудуйте діалог на одну з тем: «Спорт — це не тільки медалі», «Мова — знаряддя науки», «Моя програма здорового способу життя» в науковому стилі. Вживайте терміни, речення з причиново-наслідковими відношеннями.

Домашнє завдання

676. Випишіть із підручників біології, хімії або фізики приклади наукових метафор. Поясніть причини їх створення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити