Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 13. ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ, СКЛАДНИЙ ПЛАН, ТЕЗИ

Стислість —душа дотепності.

В. Шекспір

Буду я навчатись мови золотої

План тексту — це сформульовані й послідовно записані мікротеми тексту.

Тези — стисло сформульовані основні положення тексту, у яких лаконічно й послідовно розкрито його тему й основну думку. Відрізняються від плану тим, що в них не лише названо розглянуті в тексті питання, але й розкрито суть усієї текстової інформації. Є два види тезування — відбір авторських думок із тексту (у вигляді цитат) та самостійне формулювання основних положень статті.

692. Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Запишіть план тексту. Поясніть відмінність плану від тез і конспекту.

Одним із унікальних винаходів, яким більшість з нас користується щодня, є ліфт. Цей підйомний пристрій настільки ввійшов у наш побут, що мало хто замислюється над тим, наскільки велике його значення.

Найстародавнішим підйомним пристроєм — прототипом ліфта — є підйомник в одному з будинків давньоримського міста Геркуланум. Під час розкопок в одному з будинків були знайдені елементи підйомника, що добре збереглися. Його використовували для підняття приготованих страв з кухні в розташовану над нею їдальню.

У 1800 році вперше як ліфт була застосована парова машина. Це відбулося на одній з вугільних шахт Америки. Власник шахти зробив висновок, що використання парової машини підвищить швидкість підйому вугілля і людей і тим самим збільшить ефективність виробництва. З цієї миті почалася ера комерційної експлуатації ліфтів. Користуватися ними було економічно вигідно. Уже в 1835 році парові вантажні ліфти почали застосовувати на промислових підприємствах Англії.

У 1852 американський інженер Еліша Грейвс Отіс зробив ліфт найбезпечнішим видом транспорту. На меблевій фабриці його попросили сконструювати підйомник для доставки дошок на другий поверх. Під час роботи над підйомником Отіс і зробив свій головний винахід. Якщо в усіх попередніх конструкціях ліфтів трос кріпився безпосередньо до кабіни, то Отіс вирішив закріпити його за допомогою пружної сталевої пластини-ресори, а з боків підйомника встановити зубчаті рейки. Під вагою навіть порожньої платформи пружина вигиналася і вільно проходила між рейками. У разі ж обриву канату пружина розгиналася і своїми кінцями застрявала в зубцях рейок, запобігаючи падінню (Д. Романенко).

693. Уявіть, що вам необхідно підготувати статтю з теми «Культура мовлення сучасної молоді» до наукового часопису «Актуальні проблеми мовознавства». Складіть і запишіть складний план статті.

Буду я навчатись мови золотої

ЯК СКЛАДАТИ ТЕЗИ СТАТТІ

1. Уважно прочитайте статтю.

2. Поділіть її на смислові частини, визначте мікротеми й складіть план.

3. Прочитайте статтю вдруге, звертаючи особливу увагу на інформацію, що має для вас практичну цінність.

4. Запишіть навпроти кожного пункту плану найважливішу інформацію цитатами або власними словами.

5. Слідкуйте за тим, щоб не було перекручень змісту, звіряйте записане з думкою автора.

Автор листа має передбачити, як одержувач його послання поставиться до написаного, чи не зачепить його самолюбства якесь зауваження або спогад про щось неприємне.

Пишучи листа, кожен має дбати про дотримання мовних та етичних норм (За Є. Чак).

694. Працюймо парами. Спрогнозуйте зміст статті за її назвою. Опрацюйте статтю. Стисніть інформацію до рівня плану й тез. Здійсніть взаємоконтроль виконаної роботи та з'ясуйте якість підготовлених плану й тез.

МИСТЕЦТВО ПИСАТИ ЛИСТИ

Форма викладу думок залежить від того, з якої нагоди пишеться лист. Наприклад, для листа-співчуття його автор знайде не тільки відповідні слова, а й певні синтаксичні конструкції, і все це буде спрямоване на те, щоб розрадити людину.

Написавши дату, автор звертається до людини, якій адресує листа. Залежно від змісту, а також від ступеня близькості між тими, що листуються, у звертанні вживають різні епітети: шановний, вельмишановний, високоповажний, дорогий та ін. Іменник, що означає людину, до якої звертаються, має стояти в кличному відмінку. Якщо звертання виражене сполученням імені й по батькові, то обидва слова вживаються в кличному відмінку: Іване Петровичу, Галино Дмитрівно.

Коли ті, що листуються, говорять одне одному Ви, це слово має писатися з великої літери.

Звертання до адресата може бути ускладнене привітанням-побажанням, яке передує звертанню й епітету: добрий день, здрастуйте і под. Додає звертанню інтимності присвійний займенник мій: «Дорогий мій друже!» або «Мій дорогий друже!»

Далі автор листа розповідає про своє життя, здоров’я, родинні новини, про речі, що становлять спільний інтерес. Він просить написати, що нового в того, до кого звертається, і закінчує лист побажанням здоров’я, щастя; передає вітання родичам і знайомим (За Є. Чак).

• Яку інформацію вилучають з абзаців під час складання тез?

Буду я навчатись мови золотої

ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ТЕМАТИЧНИМИ ВИПИСКАМИ

1. Уважно прочитайте статтю. Позначте олівцем потрібний матеріал.

2. Виписуйте цитату в такій послідовності: прізвище й ініціали автора, назва твору, місце і рік видання, видавництво, том (розділ) книги, сторінка.

3. Якщо нова цитата на цій самій сторінці, у цьому самому творі, то пишеться: «Там само».

4. Якщо в цитаті щось пропускається, ставляться три крапки (…).

5. Цитата оформляється за правилами пунктуації у прямій мові.

6. Якщо цитата є продовженням вашої думки, вона пишеться з малої літери, але в лапках.

7. Перед цитатою слід подавати заголовок теми, якої вона стосується (наприклад: «Народний одяг»).

695. Ознайомтеся зі зразком тематичних виписок і списком рекомендованої літератури. Підготуйте тематичні виписки з різних джерел до теми «Український рушник».

«З особливою ретельністю орнаментувалися рушники, які мали не тільки утилітарне і декоративне, а й обрядове значення. У селянському житлі ХІХ-ХХ ст. рушники розвішувалися завжди на визначних місцях: над вікнами, в простінках, на покуті. Надзвичайна стійкість традиції їх використання у сімейному житті (на рушник становили молодих, рушником їх пов’язували, ним сповивали немовля, його дарували в дорогу, на ньому підносили хліб-сіль, опускали покійника в яму) пояснюється побутуванням давніх релігійно-магічних уявлень (тоді рушники розвішували у священних гаях, на них, як на своєрідну ікону, наносили язичницькі зображення)».

Струнка М. Народне образотворче мистецтво // Культура і побут населення України. — К., 1991. — С. 183.

Список рекомендованої літератури

1. Лозко Г. Українське народознавство. — К. : Зодіак-ЕКО, 1995.

2. Скуратівський В. Берегиня. — К. : Радянський письменник, 1987.

3. Словник символів культури України / За заг. редакцією В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. — К. : Меленіум, 2002.

Тематичні виписки — це невеликі за обсягом фрагменти тексту (речення, окремі абзаци), що містять основну інформацію з певної теми; дають змогу максимально точно й логічно відтворити зміст висловлення. Потреба у виписках виникає тоді, коли питанню, яке вас цікавить, присвячено не весь твір, а лише якусь частину, окремі фрагменти; або коли вивчають кілька текстів з певної проблеми (під час підготовки доповіді, реферату тощо). Основні вимоги до виписок: точність, оформлення слів автора як цитат із зазначенням назви твору, розділу, параграфа, сторінки.

Домашнє завдання

696. Завдання за вибором. Складіть тематичні виписки з різних джерел: А — із теми «Національна специфіка української фразеології»; Б — із теми «Джерела української фразеології».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити