Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 9-10. ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ Й АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте діалог і виконайте завдання.

Жінка спілкується по телефону, а поруч — її маленький син.

— Олюню, та я на проведенні конференцій уже собаку з’їла!

— Мамо, а хіба люди їдять собак?

— Ні, дорогенький! «З’їсти собаку» означає багато знати й уміти.

— Так, може, і мені собаку з’їсти, щоб багато знати?

А. Чому син неправильно зрозумів маму?

Б. Наведіть приклади фразеологізмів зі словом собака.

Фразеологізм, або фразеологічний зворот (грецьк. phrasis — вислів, зворот і logos — поняття, учення) — стійка сполука слів, яка за значенням дорівнює одному слову: роз­бити глек — посваритися, на краю світу — далеко.

За злитістю компонентів фразеологізми поділяють на чотири основні групи.

фразеологічні

зрощення

зміст не випливає із зна­чення компонентів

собаку з’їсти (бути майстром у якійсь справі), точити ляси (вести пусті розмо­ви), піймати облизня (зазнати невдачі)

фразеологічні

єдності

зміст певного мірою зу­мовлений значенням слів- компонентів

тримати камінь за пазухою (приховува­ти недобрі наміри), зробити з мухи сло­на (перебільшити щось), танцювати під чужу дудку (діяти не за власним бажан­ням, перебувати під чиїмось впливом)

фразеологічні

сполучення

значення кожного слова є чітким, але один із ком­понентів має зв’язане зна­чення

брати участь, розквасити носа, згорати із сорому, зачепити за живе, ужити за­ходів

фразеологічні

вирази

усі компоненти мають віль­не значення (прислів’я, при­казки, афоризми, вислови відомих людей)

Баба з воза — кобилі легше. Сім раз відмір — один раз відріж (Народна творчість).

І чужому научайтесь, й свого не цурай­тесь (Т. Шевченко).

Фразеологізми є експресивним засобом мови, ними можна влучно й дотепно вислови­ти думку, дати оцінку.

Як і слова, фразеологізми можуть вступати в синонімічні (бити байдики — і за холодну воду не братися) й антонімічні зв’язки (під носом — куди Макар телят не ганяв). Крім того, вони можуть мати кілька значень, тобто бути багатозначними, наприклад:

роззявити рота —

1) говорити, казати що-небудь: Рота як слід він не вспіе роззявити — зараз готове все (П. Грабовський);

2) уважно слухати: У хаті слухали, роззявивши роти, намагаючись не пропустити жод­ного слова (Я. Качура);

3) бути дуже враженим чимось: Глухі діди роти пороззявляли, бо ще ніколи не бачили таким збудженим свого Зарубу (В. Кучер);

4) бути неуважним: Ну, гони биків, чого рота роззявив? (Г. Тютюнник);

5) посягати на що-небудь: На чуже добро ще змалку рота роззявляє (С. Голованівський).

Фразеологізми мають різне стилістичне забарвлення, вони бувають розмовними, про­сторічними, фольклорними, книжними й нейтральними.

розмовні

фразеологізми

у побутовому спілкуванні й художній літературі

ще й кіт не валявся, ні в які во­рота не лізе

просторічні

фразеологізми

у побутовому мовленні для зниженої характеристики

напхати пельку, хай тобі грець

фольклорні

фразеологізми

в усній народній творчості

ні в казці сказати, ні пером описати; тридев’яте царство

книжні

фразеологізми

у наукових і публіцистичних текстах, рідше — у художніх

мертва точка, осідлати Пега­са, яблуко розбрату

нейтральні

фразеологізми

в усіх стилях

в усякому разі, відігравати роль

2. Доведіть належність кожного фразеологізму до своєї групи.

Фразеологічні зрощення: збити з пантелику, ускочити в халепу, притча во язицех.

Фразеологічні єдності', пальцем не поворухнути, ложка дьогтю в бочці меду, гнути спину.

Фразеологічні сполучення: брати участь, порушити питання, здобути перемогу.

Фразеологічні вирази: «Борітеся — поборете!», коней на переправі не міняють, воду реше­том не носять.

3. Проілюструйте значення фразеологізмів зі словом каша.

Дати березової каші, плюнути в кашу, заварити кашу, каші не звариш, мало каші з’їв, не дати наплювати собі в кашу, скуштувати каші, скуштувати гарбузової каші.

Довідка: скривдити когось, не домовишся, побити кого-небудь, дістати відмову при сватанні, зазнати бага­то горя, недосвідчений, затіяти щось дуже складне, від­стояти себе.

4. Прочитайте уривок з повісті та виконайте завдання.

На другий день уже було відомо, що чортяка мене не вхопить, бо я вночі ні разу не бухикнув. Тому дід зауважив, що я відчайдух і весь удався в нього, а мати сказала, що — в оглашенного. Після цього ми з дідом перезирнулися, усміхнулися, мати посварилася на мене бровами й кулаком, а бабуня вирішила повести свого безклепкого внука до церкви. Там я мав і покаятися, і набратися розуму, якого все чомусь не вистачало мені. Та я не дуже цим і журився, бо не раз чув, що такого добра бракувало не тільки мені, а й дорослим. І в них теж чогось вискакували клепки, розсихались обручі, губилися ключі від розуму, не варив баняк, у голові літали джмелі, замість мізків росла капуста, не родило в черепку, не було лою під чуприною, розум якось утулявся аж у п’яти й на в’язах стирчала макітра... (М. Стельмах).

А. Знайдіть і випишіть фразеологізми.

Б. Розкрийте значення кожного з них.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Фразеологізмом є сполука слів

А перша книжка

Б перша скрипка

В перша любов

Г перша атака

2. Книжним є фразеологізм

А посіяти іскру

Б без задніх ніг

В і конем не об’їдеш

Г у кишені бряжчить

3. Просторічним є фразеологізм

А ускочити вище халяв

Б кров з молоком

В заткнути пельку

Г водити за ніс

4. Установіть відповідність.

Фразеологізм

Значення фразеологізму

1 вибілювати зуби

А розголошувати таємниці

2 валятися в ногах

Б уникнути покарання

3 вискочити на сухе

В принижуватися

4 виносити сміття з хати

Г сміятися

Д плакати

5. Установіть відповідність.

Фразеологізм

Синонім

1 у чорта на болоті

А пасти задніх

2 плентатися у хвості

Б п’яте колесо до воза

3 пробирають дрижаки

В на безлюдді й Хома — чоловік

4 у степу й хрущ — м’ясо

Г зуб на зуб не попаде

Д неблизький світ

6. Установіть відповідність.

Фразеологізм

Антонім

1 жовтодзьобе горобеня

А пальця в рота не клади

2 мухи не скривдить

Б топтати в болото

3 підносити до неба

В бути під конем

4 темний ліс

Г як на долоні

Д битий жак

6. Прочитайте тексти й виконайте завдання.

А хура й досі там, а віз і нині там

Журналісти часто послуговуються висловом з байки І. Крилова а віз і нині там (коли хочуть емоційно висловитися про те, що якесь діло не йде). Нічого поганого в тому, звичай­но, немає, треба збагачувати палітру виразових засобів. Прикро лише те, що майже ніхто не згадує українського вислову з байки Л. Глібова а хура й досі там. Можливо, бояться рідко­вживаного тепер слова хура (великий віз або сани для перевезення вантажів і людей). Але ж незнання якогось слова не є підставою для ігнорування цілого фразеологізму.

Впадати (а не кидатися) в око (очі, вічі)

«Перше, що кинулось у вічі, коли ми зайшли до музею, була цілковита занедбаність його приміщень», — читаємо в одній із газет. Кидатись у вічі в українській мові (на відміну від рос. бросаться в глаза) не є фразеологічним зворотом, тобто не має цілісного значення, а сприйма­ється буквально: хтось кинувся комусь у вічі й, можливо, видряпав їх. Поняття «привертати увагу» відтворюється фразеологізмом впадати в око (в очі, вічі): «Вутанька Гусли ста з пер­шого дня впала юнакові в око» (О. Гончар). Тож у наведеному уривку тексту потрібно було написати: «Перше, що впало в око, коли ми зайшли до музею...»

Грати роль і відігравати роль

Вислів грати роль доречний у застосуванні до акторів або до людей, які видають себе за когось. У переносному значенні використовуємо словосполучення відігравати роль. Синтак­сично незграбне речення з газетного тексту «Сам собою цей факт зіграє немаловажну (каль­ка російського слова!) роль для припинення міжрелігійних конфліктів» треба відредагувати так: «Цей факт відіграє неабияку роль у припиненні міжконфесійних конфліктів». Пор.: «Того вечора я грала зовсім іншу роль» (Леся Українка); «Педагогічна діяльність Софії Русової віді­грала велику роль у розвитку українського шкільництва» (газ.) (За О. Пономаревим).

А. Перекажіть прочитаний матеріал.

Б. Складіть текст рекомендаційного характеру на тему «Як уникати конфліктів з друзями», використавши фразеологізми, про які ви дізналися з досліджень О. Пономарева.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Завезти́, завчасу́, за́мазка, залиши́ти, за́крутка.

Б. Перегляньте експрес-урок «Що означає на руку ковінька?» і перекажіть його.

7. Прочитайте уривок із твору й виконайте завдання1.

— І хто нараяв нам брати невістку з тих багатирів? — крикнула Кайдашиха. — Лучче було взяти циганку, ніж багачку з порожньою скринею.

— Я вашого сина не силувала мене брати; я до вас з хлібом із сіллю не ходила, порогів ваших не оббивала. Ви самі до мене прийшли, — сказала Мотря трохи тихішим голосом, осте­рігаючись свекра.

Старий Кайдаш розсердився на невістку й почав на неї гримати.

— Мотре! Коли ти наша, то слухай матері та роби діло. Не сьогодні ж до нас привезена. Наш хліб їси, нам і роби, а як ні, то ми тебе й попросимо слухати.

— Хіба ж я дурно їм ваш хліб? Од ранку до вечора й рук не покладаю...

— А ти хотіла згорнути руки та й сидіти? Чого це ти розходилася? Тая тобі не подивлюся в зуби! — крикнув Кайдаш, і його темні очі заблищали: він замахнувся на Мотрю рукою.

— Тату, у Мотрі є чоловік, — сказав понуро Карпо. — Ви не дуже на неї махайте кулаками.

Кайдаш спахнув полум’ям.

— А ти чого оступаєшся за своєю жінкою? — крикнув він на Карпа. — Коли хочеш, то я тобі носа втру.

— Ба не втрете! Я вже не маленький, — одрубав Карпо.

Бліде батькове лице стало жовте, неначе віск (І. Нечуй-Левицький).

А. Базилевич. Ілюстрація до повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

А. Знайдіть фразеологізми й випишіть їх у зошит.

Б. Яку роль виконують фразеологізми в цьому тексті? (Усно).

2. Випишіть у першу колонку фразеологічні синоніми, а в другу — фразеологічні антоні­ми. Складіть невеликий текст про шкільне життя (п’ять-сім речень), увівши в нього по два-три фразеологізми з кожної колонки.

Продавати зуби, бистрий на розум, смішки справляти, пройти крізь сито й решето, туман вісімнадцятий, заводити хихоньки та хахоньки, попасти в павутину, скалити зуби, вискочити на сухе, вибілювати зуби, мало ще пасок з’їсти.

1 Тут і далі в спарених параграфах передбачено дві домашні вправи (по одній для кожного уроку).

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.