Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§ 26-27. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

Звукове оголошення в Київському метрополітені: «Шановні пасажири! Метрополітен — швидкий та зручний вид транспорту».

А. Саме так наголошують слова цього повідомлення в Київському метрополітені щонаймен­ше протягом останніх 20 років. Яке слово неправильно наголошено?

Б. Прочитайте повідомлення, правильно наголошуючи слова.

На́голос в українській мові рухомий: день — дня, при́казка — приказки́, (мн.), ходжу́ — хо́димо. Хоча чітких правил наголошування слів немає, але є загальні принципи, за якими можна визначити наголошений склад:

іменники

1) іменники в множині здебільшого мають наголос на закінченні: батьки́, огірки́;

2) у більшості іменників із суфіксом -к- наголос у множині переходить на закінчення: ка́зка — казки́, кни́жка — книжки́ (АЛЕ: сусі́дка — сусі́дки);

3) віддієслівні іменники на -ання мають наголос на суфіксі, якщо в них більше двох складів: засла́ння, пізна́ння (АЛЕ: бі́гання, не́хтування);

4) іншомовні складні іменники на -метр мають наголошений другий компонент: сан­тиме́тр, кіломе́тр (АЛЕ: у назвах приладів наголос падає на першу частину: баро́метр, термо́метр);

прикметники

5) у більшості двоскладових прикметників наголос падає на закінчення: нови́й, чужи́й, легки́й (АЛЕ: біли́й, чо́рний);

6) прикметниковий суфікс -еньк- завжди наголошений: мале́нький, чорне́нький;

дієслова

7) дієслово бути в майбутньому часі має наголошений перший склад: бу́деш, бу́демо, а в минулому — другий: була́, було́, були́;

8) багато дієслів мають останній наголошений склад: нести́ — несла́, везти́ — везла́;

9) дієслова на -емо, -имо, -ете, -ите мають наголошений останній склад: ідемо́, мов­чимо́, ідете́, мовчите́ (АЛЕ: бу́демо, зали́шите);

числівники

10) у числівниках на -десят наголошений останній склад: сімдеся́т, вісімдеся́т;

11) у числівниках на -дцять наголошений передостанній склад: одина́дцять, чотир­на́дцять.

Ці принципи є лише орієнтирами в наголошуванні слів. Складність полягає передусім у тому, що наголос в українській мові здебільшого рухомий і винятків дуже багато, тому треба запам’ятовувати, як правильно наголошувати слова та їхні форми.

Найчастіше неправильно наголошують такі слова: ва́ги, вантажі́вка, ви́падок, визво́ль­ний, відвезти́, ві́рші, вітчи́м, гуртожито́к, да́но, добу́ток, дові́дник, до́нька, дочка́, дро́ва, жалюзі́, завда́ння, за́гадка, закінчи́ти, заробі́ток, зру́чний, зубо́жіння, інду́стрія, йогу́рт, катало́г, кварта́л, ки́шка, кіломе́тр, ко́лія, ко́сий, котри́й, кро́їти, куліна́рія, ку́рятина, лис­топа́д, ма́ркетинг, мере́жа, металу́ргія, навча́ння, на́чинка, не́навидіти, нови́й, обіця́нка, обра́ння, обру́ч, одноразо́вий, о́лень, озна́ка, ота́ман, парте́р, піала́, пі́длітковий, пізна́ння, пітни́й, піце́рія, по́друга, полого́вий, поня́ття, порядко́вий, промі́жок, псевдоні́м, ра́зом, ре́шето, роздрі́бний, русло́, сере́дина, се́ча, симетрі́я, сільськогоспода́рський, спи́на, течія́, тризу́б, ту́луб, украї́нський, уподо́бання, усере́дині, фарту́х, фахови́й, фо́льга, фо́рзац, ца­́рина, це́нтнер, цінни́к, чарівни́й, чергови́й, чита́ння, чорно́зем, чорно́слив, ще́лепа.

Незначна кількість слів має подвійний наголос: весня́ни́й, за́вжди́, до́гові́р, допові́да́ч, жа́лібни́й, м’я́зови́й, пе́рві́сний, по́ми́лка, про́сти́й, та́ко́ж та ін.

Не потрібно плутати подвійний наголос із наголосом, за допомогою якого розрізняють форми слів: пісні (род. відм. одн.) — пісні (наз. відм. мн.), так само ча́шки — чашки́.

За допомогою наголосу розрізняємо значення слів: за́мок — замо́к, ви́ходити (виліку­вати) — вихо́дити (покидати приміщення).

Окремі іменники, узгоджуючись із числівниками два, три, чотири, можуть змінюва­ти наголос: брати́ — два бра́ти, се́стри — три сестри́, ві́дра — чотири відра́.

Не плутайте літературний та діалектний наголоси. Наголос на передостанньому скла­ді в словах прине́сти, відне́сти, лю́блю, ка́жу, бу́ло, Ро́ман не нормативний, він властивий західноукраїнським говіркам.

2. Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи.

Асиметрія, благовіст, бюлетень, вершковий, вимога, виразний, гальма, дворазовий, де­щиця, догмат, дрова, жалюзі, залишити, зубожіння, експерт, заіржавілий, здалека, індустрія, каталог, кишка, копчений, кропива, кулінарія, листопад, мережа, новий, навчання, обрання, осетер, партер, перевести, підлітковий, пологовий, поняття, псевдонім, решето, розпірка, сан­тиметр, статуя, стовідсотковий, текстовий, травестія, уподобання, фартух, форзац, царина, чарівний, чорнослив, щипці.

3. Випишіть слова у дві колонки: 1) з наголосом на другому складі; 2) з наголосом на першо­му складі.

Начинка, русло, его, оптовий, боязнь, ваги, обруч, олень, випадок, тризуб, адже, курятина.

• 3 перших букв виписаних слів складіть приказку.

4. Прочитайте уривки з віршів і виконайте завдання.

1. Дано тобі і вірити, й кохати. А що мені? Які такі куші? Нелегко, кажуть, жити на дві хати. А ще нелегше — жить на дві душі! (Л. Костенко). 2. Народився Бог на санях в лемків­ськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий (Б.-І. Антонич). 3. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала (А. Малишко). 4. І біла ріка підійнялась увись, до витоків древніх сягнула (А. Панчишин). 5. Співай, моя ватро, вже треті півні, а я ще заслуханий стою. Заручений сонцем на білім коні край світу пливу за рікою (М. Симич). 6. Усе-усе, що нам дано, не заросте вже полином (В. Крищенко). 7. Я бачив дивний сон. Немов передо мною безмірна, та пуста, і дика площина, і я, прикований ланцем залізним, стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я (І. Франко).

A. Постарайтеся відчути риму й з відповідним ритмом продекламувати поетичні рядки.

Б. Визначте слова, у яких поети свідомо порушили нормативне наголошування з метою ри­мування.

B. Випишіть складносурядні й складнопідрядні речення. Побудуйте до них схеми.

5. Виконайте тестові завдання.

1. На перший склад падає наголос у слові

А вітчим В ознака

Б донька Г кінчити

2. На перший склад падає наголос у слові

А випадок В експерт

Б квартал Г заробіток

3. На перший склад падає наголос у слові

А обруч В котрий

Б новий Г зручний

4. На другий склад падає наголос у слові

А подруга В косий

Б партер Г піала

5. На другий склад падає наголос у слові

А листопад В пологовий

Б проміжок Г порядковий

6. На другий склад падає наголос у слові

А позначка В середина

Б привести Г разом

7. На другий склад падає наголос у слові

А фаховий В цінник

Б дрова Г течія

8. На другий склад падає наголос у слові

А уподобання В симетрія

Б чорнозем Г кілометр

9. На другий склад падає наголос у слові

А чорнослив В чарівний

Б псевдонім Г занести

10. На третій склад падає наголос у слові

А пізнання В підлітковий

Б черговий Г одноразовий

6. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Складіть усний діалог (по шість-сім реплік від кожного учасника) за ситуацією.

Б. Використайте в діалозі опорні слова.

Опорні слова: ваги, випадок, за­нести, йогурт, камбала, копчений, вершкове масло, курятина, начин­ка, осетер, тигрові креветки, укра­їнський, фольга, цінник, чорно­слив.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Чи правильно вживати конструкцію за рахунок?» і законспек­туйте сприйнятий на слух матеріал.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. Перепишіть слова й виконайте завдання.

Аркушик, бородавка, бурштиновий, витрата, відвезти, глядач, де-юре, довести, довідник, живопис, закінчити, зручний, єретик, заіржавіти, звисока, іконопис, камбала, квартал, косий, котрий, кроїти, люстро, металургія, ніздря, ненависть, обіцянка, отаман, триразовий, пекар­ський, перевезти, підданий, посередині, помовчати, проміжок, ремінь, русло, сеча, сільсько­господарський, стрибати, тигровий, тім’яний, урочистий, фольга, фаховий, центнер, черго­вий, чорнозем, щодобовий.

А. Поставте наголос у кожному слові, звіривши його за словником.

Б. Вивчіть, як наголошуються ці слова.

2. Випишіть усі слова з теоретичної частини та вправ 2, 3 в чотири колонки: 1) з наголо­сом на першому складі; 2) на другому складі; 3) на третьому складі; 4) решта слів. Вивчіть, як їх треба наголошувати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити