Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 29. АПОСТРОФ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте діалог і виконайте завдання.

Київ. В автомобілі чоловік і жінка:

— У нашому навігаторі немає вулиці Вячеслава Чорновола. Що ж робити?

— А ти пробував набрати з апострофом?

— І навіщо там апостроф?

— А для того, щоб ми доїхали до цієї вулиці. Вивчиш правила — навігатор і для тебе запрацює! А. Що стало на заваді під час пошуку в навігаторі?

Б. Знайдіть у таблиці правило, за яким ім’я В’ячеслав треба писати з апострофом.

Апо́строф (грецьк. apostrophe — звернений набік) — знак, який передає на письмі роз­дільну вимову я, ю, є, ї після твердого приголосного: м’ята [мйа́та], подвір’я [по удв'і́рйа].

Апостроф пишуть перед я, ю, є, ї

Апостроф не пишуть

після б, п, в, м, ф

сім’я, в’юн, Дем’ян

якщо перед б, п, в, м, ф стоїть кореневий приголосний 1, крім р

цвях, свято,

дзвякнути

після р (при роздільній вимові; чути [й])

подвір’я, Мар’яна

після р (при злитій вимові; не чути [й])

буряк,

рюмсати

після префікса, що закін­чується на приголосний

роз’єднати, від’їзд

після префікса, що закінчуєть­ся на голосний

поєднати,

заїзд

у складних словах після першої частини, що закінчується на приголосний

Мін’юст, дит’яслаТакож апостроф треба писати в слові Лук’ян і похідних: Лук’яненко, Лук’янчук та ін.

1 Тут і далі мається на увазі літера на позначення приголосного звука.

2. Перепишіть слова й зазначте в дужках номер правила, згідно з яким ужито апостроф.

1 — губний + йотований;

2 — р + йотований;

3 — префікс на приголосний + йотований;

4 — на межі двох основ.

Дем’ян ( _ ), солов’їний ( _ ), з’юрмитися ( _ ), між’ярусний ( _ ), стерв’ятник ( _ ), без’ядерний ( _ ), торф’яний ( _ ), Мін’юст ( _ ), В’ячеслав ( _ ), подвір’я ( _ ), дит’ясла ( _ ), пів’яйця ( _ ).

3. Перепишіть слова, поставивши, де потрібно, апостроф.

М..якотілий, розп..яття, пів..аркуша, надвечір..я, Кам..янець-Подільський, над..яр..я, Лук..янівка, гороб..ячий, з..економити, Солов..йов, надбрів..я, ум..ятина, надхмар..я, св..ященик, в..їдатися, верф..ю, під..їзний, багатослів..я, пів..Європи, транс..європейський, сухом..ятка.

Випишіть слова, у яких треба писати апостроф.

Тьм..яний, з..ініціювати, ум..ятина, по..яснити, Мар..яна, духм..яний, краков..як, стерв..ятник, поцв..яхований, дит..ясла, Знам..янка, Св..ятополк, Об..ю, коров..ячий, мавп..ячий, Придністров..я, різьб..яр, сум..яття, Слов..яносербськ, р..ясний, р..юмка, в..яз.

✵ 3 других букв виписаних слів складіть назву художнього твору.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Апостроф треба писати на місці пропуску в слові

А помор..янин В рутв..яний

Б духм..яний Г розв..язок

2. Апостроф треба писати на місці пропуску в слові

А пів..озера В пів..метра

Б пів..огірка Г пів..яблука

3. Апостроф треба писати на місці пропуску в обох словах варіанта

А з..ясувати, р..юмсати В сім..янин, різдв..яний

Б від..ємний, пор..ядок Г розм..якшити, під..їзд

4. Апостроф треба писати на місці пропуску в обох словах варіанта

А В..ячеслав, гр..ядка В зв..язківець, знічев..я

Б сім..янин, Св..ятослав Г Причорномор..я, цв..ях

5. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта

А кам..яний, п..яльце, звір..ята В поголів..я, арф..яр, кур..ява

Б бур..ян, подвір..я, кр..якати Г виїжджати, реп..ях, пів..яру

6. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта

А здоров..я, кип..ятити, бур..яний В роз.лзд, Придунав..я, пів..юрби

Б пуп..янок, заб..ється, лижв..яр Г львів..янин, п..ясть, Вороб..йов

7. построф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта

А П..ятихатки, черв..як, вп..ястися В Середземномор..я, в..юн, пр..янощі

Б без..язикий, рум..яний, медв..яний Г верб..я, риб..ячий, без..іменний

8. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта

А перед..ювілейний, Кир..ян, від..їзд В зів..янути, Мін..юст, духм..яний

Б кіновар..ю, солов..їний, кур..ятина Г торф..яний, в..юнитися, Р..єпін

9. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта

А двох..ядерний, Мар..яна, різьб..яр В Слов..янськ, верхівця, тьм..яний

Б дит..ясла, Григор..єв, багатослів..я Г поцв..яхований, здоров..яга, з..їзд

10. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта

А стерв..ятник, в..юн, з..агітувати В пів..юрти, підмурів..я, пір..їна

Б підв..язка, уп..яте, мавп..ячий Г узгір..я, Об..ю, з..економити

6. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Опишіть ситуацію двома-трьома реченнями. Доповніть свій опис міркуваннями про те, чому молоді люди свідомо ризикують своїм здоров’ям, а іноді й життям.

Б. Використайте опорні слова, поставивши, де потрібно, апостроф.

Опорні слова: вол..єр, мавп..ячий, моркв..яний, несер..йозний, пів..яблука, звір..ята, шічев..я, зап..ястя, вп..ястися, обов..язково.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Обру́ч, одноразо́вий, опто́вий, ота́ман, одина́дцять.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. Перепишіть слова, поставивши, де потрібно, апостроф.

Тьм..яний, без..язикий, розм..якшити, Стеф..юк, загір..я, Заполярья, брукв..яний, заюрмитися, краков..як, різдв..яний, бур..як, дзв..якати, двох..ядерний, Зв..ягель, між..ярус­ний, присв..ята, горохв..яний, св..ятиня, супер..яхта, трав..янистий, лижв..яр, різьб..яр, перед..ювілейний, Придніпров..я.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити