Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 30. М'ЯКИЙ ЗНАК (ЗНАК М'ЯКШЕННЯ)

1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ

А. Розкрийте лексичне значення іменників галці та гальці (давальний відмінок однини).

Б. Поміркуйте, чому в цих словах різне написання.

М’який знак (або знак м’якшення) передає м’якість приголосних звуків на письмі, його пишуть після букв д, т, з, с, ц, л, н:

у кінці слова

якість, велетень

у середині складу перед о

льодяник, тьохкати

у суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк-, -ньк-, -оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-

міський, козацький, ризький, малесенький, тонюсінький

у дієсловах перед -ся

підводься, видніється

у буквосполучениях льч, льц, (від льк); ньч, ньц (від ньк)

ляльчин, ляльці (від лялька), доньчин, доньці (від донька)

після л перед м’яким приголосним і шиплячим

польський, пальчик

Перед м’якими приголосними й шиплячими м’який знак не пишуть, окрім поданих вище випадків: Оболонь — оболонський, промінь — промінчик, Умань — Уманщина.

М’який знак також не пишуть після першої частини складних числівників: п’ятдесят, шістсот.

Після р м’який знак пишуть у словах трьох, чотирьох, ларьок, забрьоханий, Горький, Зорькін.

Винятки: бриньчати, няньчити, різьбяр, тьмяний, женьшень, Маньчжурія та похідні.

2. Перепишіть слова, поставивши, де потрібно, м’який знак.

Берізон..ці, малин..ці, гордіс..ть, різ..бяр, він..чати, нян..чити, дон..чин, нен..ці, потьмаре­ний, оболон..ці, дзелен..чати, промін..чик, ялин..ці, дивуєт.хя, тренуєш..ся, піднос..ся, афри­канський, ялинон..ці, ковз..кий, ниточ..ці, жен..шень, лял..ці, посол..ський, мен..ше.

3. Випишіть слова, які треба писати з м’яким знаком на місці крапок.

Жін..ці, плос..кий, годит..ся, Натал..чин, промін..чик, Ол..жин, нен..ці, тітон..чин, красун..чик, арал..ський, Уман..щина, виплутуєш..ся, зірон..ці, в’язкіс..ть, азовс..кий, лебідон..ці, ірпінс..кий, перукар..ський, куз..ня, змагают..ся, тон..ший, нян..чити, ялтинс..кий, він..чати, кидаєт..ся.

• 3 перших літер виписаних слів складіть імена літературних героїв Т. Шевченка.

Притча про створення фрески «Таємна вечеря»

Створюючи фреску «Таємна вечеря», Леонардо да Вінчі зіткнувся з труднощами: він му­сив зобразити Добро, утілене в образі Ісуса, і Зло — в образі Юди, що вирішив зрадити Його на цій трапезі. Художник припинив роботу посередині й відновив її тільки після того, як знайшов ідеальні моделі.

Одного разу, відвідавши виступ хору, художник побачив в одному з юних співаків доско­налий образ Христа й, запросивши його до своєї майстерні, зробив з нього кілька начерків та етюдів.

Минуло три роки. «Таємна вечеря» була майже завершена, але Леонардо так і не знайшов натурника для Юди. Кардинал, який відповідав за оформлення собору, підганяв його, вима­гаючи, щоб фреска була готова якомога швидше.

І от після багатоденних пошуків художник побачив чоловіка, який лежав у рові, — моло­дого, але передчасно зістареного, брудного, п’яного й обідраного. Часу на етюди вже не було, і Леонардо наказав своїм помічникам привести його в собор. З великими труднощами його приволокли туди й поставили на ноги. Він не розумів до пуття, що відбувається, поки худож­ник зображав гріховність, самолюбство та безвір’я, які закарбувало його обличчя.

Коли художник закінчив роботу, жебрак, який уже встиг витверезитися, розплющив очі, побачив перед собою картину й перелякано викрикнув:

— Я вже бачив цю картину!

— Коли? — здивовано запитав Леонардо.

— Три роки тому, ще до того, як усе втратив. У той час, коли я співав у хорі й життя моє було сповнене мрій, якийсь художник намалював з мене Христа.

Л. да Вінчі. Таємна вечеря

А. Стисло перекажіть текст (письмово).

Б. Доповніть переказ роздумом на тему «Мій вибір — здоровий спосіб життя» (сім-десять речень).

ЗАУВАЖТЕ!

Не плутайте суфікси -ськ-, -цьк-, -зьк- (волоський, моряцький, збаразький) і суфікс -к- (плаский, ковзкий, дерзкий).

1. М’який знак на місці пропуску треба писати в слові

А половин..ці В картин..ці

Б стежин..ці Г вишен..ці

2. М’який знак на місці пропуску треба писати в слові

А ірпін..ський В лопан..ський

Б хорол..ський Г прип’ят..ський

3. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах варіанта

А сиваський, ковз..кий В товарне..кий, міс..кий

Б чумац..кий, плас..кий Г кременчуц..кий, бас..кий

4. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ

А нян..чити, нен..чин

Б брин..чати, дон..ці

В різ..бяр, сніжин..ці

Г т..мяний, лял..чин

5. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А вимиют..ся, гаєш..ся

Б дивит..ся, піднос..ся

В наснит..ся, розріс..ся

Г колотит..ся, б’єш..ся

6. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А нян..чин, жін..чин

Б Вал..чин, Ян..чин

В дон..чин, лял..чин

Г Юл..чин, Натал..чин

7. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А естонс..кий, якіс..ть, мен..ший

Б ангел..ський, зозул..ці, куз..ня

В долон..ці, т..мяний, брин..чати

Г гуцул..ський, міс..кий, промін..чик

8. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А ллєт..ся, голубон..ці, красуй..чик

Б різ..бяр, підводься, матусен..чин

В яблун..ці, помешкай.. , Уман..щина

Г гордіс..ть, цвірінькати, ірпін..ський

9. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А Т..мяний, нян..чити, запоріз.кий

Б річен..ці, взуваєт..ся, оболон..ський

В різ.блений, бат..ківський, промін..ці

Г радомишл..ський, вишен..ці, кін..чик

10. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А тр..ох, Новгород-Сіверс..кий, камін..чик

Б рибон..ці, мелітопольський, яблун..ці

В завзятіс..ть, біл..ше, склепін..частий

Г жен..шень, забр..оханий, скін..чити

6. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Опишіть ситуацію двома-трьома реченнями. Доповніть свій опис порадами щодо обач­ності й обережності в поводженні з немовлям.

Б. Використайте опорні слова, поставивши, де потрібно, м’який знак.

Опорні слова: на стежин..ці, тягнет.хя, промін..ці, промін..чик, спілкуєт..ся, мен..ше, нянь­чити, матусен..ці, дон..ці.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Парте́р, перевезти́, пере́кис, переля́к, пі́длітковий.

Б. Перегляньте експрес-урок «Чи є в українській мові слово спасибі?» і перекажіть його.

ДО РЕЧІ…

ь — тридцять перша літера українського алфавіту. Називається «м’який знак» (3 енциклопедії «Українська мова». — К., 2000. — С. 741).

У деяких підручниках і посібниках м’який знак називають «знаком м’якшення».

7. Перепишіть слова, поставивши, де потрібно, м’який знак.

С.юмга, чотир..ох, кобзар.хький, гідніс..ть, Ман..чжурія, нян..чити, він..чатися, ковз..кий, слиз..кий, міс..кий, плас..кий, волин..ський, шампан..ське, тесляр..ський, гуцул..ський, під­бираєш..ся, завод..ся, Херсон..щина, мен..ше, поділ..ський, брівон..ці, стежин..ці, картин..ці, ручен..ці, дон..чин, тон..ший.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити