Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

32.СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Прочитайте інструкцію, сфотографовану в автобусі (м. Мукачево), і виконайте завдання.

А. Чому в рекламі слово проїз(д)ний написано по-різному?

Б. Поміркуйте, чи потрібна в цьому слові літера (звук) д, якщо взяти до уваги те, що україн­ська мова милозвучна. Які ще помилки ви помітили?

Спрощення в групах приголосних

Коли збігається кілька приголосних, то не зручний для вимови звук не вимовляють, тобто мовці спрощують для себе вимову: [про уйі́зд] — [пройізни́й]. Спрощення відбува­ється не тільки у вимові — воно позначається й на письмі: проїзд — проїзний.

Спрощення д

здн — зн

поїзд — поїзний, заїзд — заїзний

ждн — жн

тиждень — тижневий

рдц - рц

серденько, сердечний — серце, серцевина

Спрощення т

стл — сл

щастя — щасливий, лестити — улесливий

стн — сн

уста — усний, область — обласний

Спрощення к

зкн — зн

бризкати — бризнути, брязкіт — брязнути

скн — сн

писк — писнути, тиск — тиснути

Спрощення л

слн — сн

масло — масний, Масниця

Спрощення р

рнц — нц

чернець — ченці

Винятки: кістлявий, пестливий, хвастливий, шістнадцять, зап’ястний, хворостняк і похідні. АЛЕ: надкісниця!

Спрощення не позначається на письмі:

    у запозичених словах: баласт — баластний, контраст — контрастний, агент — агентство;

    у групах стц і стч. невістка — невістці [не ив’і́с'ц'і], невістчин [не ив’і́шчи ен]; ар­тистка — артистці [арти́с'ц'і], артистчин [арти́шчи ен].

Перепишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущені літери.

Млос..ний, шубовс..нути, хворос..няк, щиросер..ний, абонентський, тиж..невик, випус..ний, передвіс..ниця, безкорис..ливий, облес..ливий, цілісн..ний, зліс..ний, йодовміс..ний, почес..ний, прихвос..ні, агентство, пес..ливий, гімнас..ці, хвастливий, хрус..нути, невіс..чин, шелес..нути, зап’яс..ний, ненавис..ний.

ЗАУВАЖТЕ!

Не спрощується к у словах: випускний, тоскно, скніти, скнара.

Випишіть слова, у яких спрощення приголосних позначається на письмі.

Медаліс.щі, чес.шо, хвас..нути, зап’ястний, гігантський, умис..ний, перелес.шик, агент­ство, балас.ший, радіс..ний, ус..ний, невіс..чин, аванпос..ний, напас..ник, студен..ство, енерговміс..ний, нещас..ний, шістнадцять, корис..ний, облас.ший, журналістці.

    3 перших букв виписаних слів складіть прізвище літературного героя з творів Панаса Мирного.

Прочитайте текст і виконайте завдання.

Гадюка і хліб

Якось, побачивши урочистий стіл, а на ньому на почесному місці святковий Хліб, під­ступна Гадюка позаздрила Хлібові й забажала дізнатися, як він досягнув такої честі. Хліб повагом розповів, що спочатку його закопали в землю. Як він достиг — зжали серпом, обмо­лотили ціпом. Його віяли й сушили. Змололи на жорнах, замісили кулаками, спекли на вогні, а вже потім поклали на урочистий стіл.

Гадюці від переляку перехопило подих. Вона вирішила, що краще їй плазувати у вогкому дра­говинні, ніж терпіти такі випробування та муки (Народна казка).

А. Знайдіть прості односкладні речення й визначте їхній вид (означено-особове, неозначе­но-особове, узагальнено-особове, безособове,називне).

Б. Випишіть перше речення, підкресліть головні й другорядні члени, побудуйте до нього схему.

Виконайте тестові завдання.

Спрощення приголосних позначається на письмі в слові

А контрас..ний В невіс..чин

Б нещас..ний Г піаніс..ці

Спрощення приголосних позначається на письмі в слові

А бриз..нути В кіс..лявий

Б випус..ний Г артис..ці

Спрощення приголосних позначається на письмі в слові

А радне..ці В прихвос..ні

Б балас.ший Г форпос..ний

Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах варіанта

А буревіс..ник, перс..ні В швидкіс..ний, невіс..чин

Б вартіс..ний, пес..ливий Г пристрас..ний, модне..ці

Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка

А перес..лати, заїз..ний

Б боліс..ний, агентство

В мас..ний, аванпостний

Г облас..ний, методис..ці

Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка

А наміс..ник, студентство

Б хрес..ний, контрас..ний

В хрус.шути, страс..ний

Г якіс..ний, хвас..нути

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

А кількіс..ний, мес..ник, гіган..ський

Б чес..ний, шіс..десят, форпос..ний

В сер..цевий, умне..ний, зап’яс..ний

Г навмис..не, капос..ний, почес..ний

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

А беззахис..ний, збриз..нути, звіс..но

Б безвиїз..ний, кар’єрне..ці, вартіс..ний

В надкіс..ниця, наміс..ник, хворое..няк,

Г сер..цевий, доблес.ший, невіс..чин

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

А напас..ник, безжаліс..ний, шістсот

Б безшелес..ний, мас..ний, млос..ний

В че..нці, особистіс..ний, контекс..ний

Г ляс..нути, щас..ливий, окупай..ський

Орфографічну помилку допущено в рядку

А якісний, агентство, невиїзний

Б корисний, кількісний, туриський

В прихвосні, вартісний, пестливий

Г персні, перехресний, улесливий

Прочитайте текст і виконайте завдання.

Існує споконвічне правило: щоб продати товар, треба привабити покупця. Способів безліч. Недарма кажуть, що прогрес не має меж. Англійські садівники навчилися ви­рощувати яблука з малюнками. На ще зелені плоди під час достигання наклеюють аплікації або «одягають» на кожний спеціальний чохол з трафаретним візерунком. Під час зби­рання врожаю їх знімають. На місці аплікації залишається малюнок. Один «мистецький витвір» коштує близько трьох доларів. Проте покупців не бракує (К. Геращенко).

А. Доберіть заголовок до тексту.

Б. Уявіть, що ви працюєте в рекламній агенції й вам доручили скласти текст телереклами. Результат вашої роботи має зацікавити якомога ширше коло потенційних покупців яблук з малюнками (обсяг — три-п’ять речень).

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Проїзний чи проїздний?» і знайдіть слово, яке вчитель непра­вильно наголосив.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

Перепишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущені літери.

Турис..ці, якіс..ний, артис..чин, форпос..ний, випус..ний, мес..ник, піаніс..ці, совіс..ний, ко­рнс..ний, хворос..няк, радіс..ний, контекс..ний, шіс..десят, протес..ний, виїз..ний, тиж..невий, бриз..нути, хвас..ливий, улес..ливий, буревіс..ник, доблес..ний, учас..ник, жаліс..ливий, ус..ний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити