Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 33-34. ПОДВОЄНІ ЛІТЕРИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте діалог і виконайте завдання.

Брат із сестрою працюють над презентацією про італійський живопис епохи Відродження:

— Не можу зрозуміти, чому це «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі — неоцінена спадщина іта­лійського живопису. Якщо вже вона неоцінена, то годі говорити про інші картини. її ж знає весь світ!

— А в слові «неоцінена» одна чи дві букви «н»?

— Дві.

— Так ти ж читай правильно: неоціненна!

А. Чому брат неправильно зрозумів написане?

Б. Поясніть відмінність у значенні слів неоці́нений і неоціне́нний.

Подво́єні лі́тери позначають або збіг однакових звуків, або подовжений м’який при­голосний.

Подовження м’яких приголосних

Подовжуватися можуть приголосні [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [ж], [ч], [ш] тільки між голосними звуками:

в іменниках середнього роду II відміни на -я

життя, узбіччя, волосся

в орудному відмінку однини іменників III відміни (іменники жіночого роду з нульо­вим закінченням)

вісь — віссю, річ — річчю, зав’язь — зав’яззю

у деяких іменниках чоловічого й жіночого роду на -я

Ілля, суддя, рілля, стаття (але статей)

у прислівниках

зрання, навмання, спросоння, попідвікон­ню, попідтинню

у формах теперішнього часу дієслова лити

ллю, ллємо, ллєш, ллєте

Збіг однакових звуків

на межі префікса й кореня

віддавати, поодинокий

на межі кореня й суфікса

ранній, цінник, вознісся

на межі частин складних слів

міськком, телеексперт

Також із подвоєними літерами пишуть прикметники:

✵ зі значенням перебільшення: страше́нний, здорове́нний;

✵ зі значенням можливості/неможливості дії (з наголошеними суфіксами —а́нн-, -е́нн-, -о́ни-): здійсне́нний — нездійсне́нний, зліче́нний — незліче́нний;

✵ старослов’янського походження: стражде́нний, благослове́нний, мерзе́нний, окая́н­ний, огне́нний, нужде́нний, блаже́нний, свяще́нний (АЛЕ: священик).

Не плутайте дієприкметники неска́заний, незді́йснений та под. з прикметниками не­сказа́нний, нездійсне́нний.

Запам’ятайте написання таких слів: бовван, бовваніти, овва, ссати, ссавець, ввічли­вий, лляний та Ганна.

2. Запишіть тільки ті слова, у яких на місці пропуску має бути літера. У дужках зазначте номер орфограми.

1 — збіг однакових приголосних на межі значущих частин слова;

2 — прикметник зі значенням можливості/неможливості виконання дії;

3 — старослов’янізми з подвоєними літерами;

4 — подвоєні літери внаслідок подовження приголосних;

5 — прикметники зі значенням перебільшення ознаки.

Заздріст..ю ( _ ), осін..ій ( _ ), списан..ній ( _ ), неждан..ий ( _ ), благословен..ий ( _ ), уз­ліс..я ( _ ), височен..ий ( _ ), несказан..й ( _ ), священ..ий ( _ ), невблаган..ий ( _ ), облич.. ( _ ), огнен..ий ( _ ), невгомон..ий ( _ ), передпліч..я ( _ ), качин..ий ( _ ), несказан..ий ( _ ), освітлен..ість ( _ ), від..ячити ( _ ), здоровен..ий ( _ ), розріс..я ( _ ), букве..ий ( _ ), безсмерт..я ( _ ), лют..ю ( _ ).

3. Запишіть слова у дві колонки: 1) без подвоєних літер; 2) з подвоєними літерами.

Антивоє(н/нн)ий, (в/вв)ічливий, довгожда(н/нн)ий, істи(н/нн)ий, анонсова(н/нн)ий, тверезіс(т/тт)ю, атестова(н/нн)ий, ро(з/зз)утися, огне(н/нн)ий, на(д/дд)звуковий, на- сі(н/нн)євий.

✵ 3 перших букв виписаних слів складіть імена літературних героїв І. Франка.

4. Поміркуйте, у якому словосполученні прикметник має подвоєні літери. Обґрунтуйте свій вибір.

Журавлин..ий крик — журавлинний сік.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Подвоєні літери треба писати в слові

А орли(н/нн)ий

Б скаже(н/нн)ий

В очікува(н/нн)ий

Г благослове(н/нн)ий

2. Подвоєні літери треба писати в слові

А ма(з/зз)ю

Б чес(т/тт)ю

В миліс(т/тт)ю

Г вартіс(т/тт)ю

Подвоєні літери

3. Подвоєні літери треба писати в слові

А зна(н/нн)ий В огне(н/нн)ий

Б зва(н/нн)ий Г ошука(н/нн)ий

4. Подвоєні літери треба писати в обох словах варіанта

А пісе(н/нн)ий, одухотворе(н/нн)ий В війсь(к/кк)омат, загубле(н/нн)ий

Б здорове(н/нн)ий, освяче(н/нн)ий Г окая(н/нн)ий, не(в/вв)ічливий

5. Подвоєні літери треба писати в обох словах варіанта

А бездорі(ж/жж)я, довгожда(н/нн)ий В пере(л/лл)ють, ві(д/дд)зьобати

Б Повол(ж/жж)я, перетира(н/нн)я Г Прикарпа(т/тт)я, чуйніс(т/тт)ю

6. Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка

А бе(з/зз)вучний, мавпе(н/нн)я

Б бо(в/вв)аніти, греча(н/нн)ий

В ві(с/сс)ю, пі(д/дд)а(ш/шш)я

Г (в/вв)імкнути, розлюче(н/нн)ий

7. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

А на(в/вв)ипередки, письме(н/нн)ик, (с/сс)авець

Б широче(н/нн)ий, Прип’я(т/тт)ю, вівся(н/нн)ий

В Ві(н/нн)и(ч/чч)ина, рі(л/лл)я, бджоли(н/нн)ий

Г бездога(н/нн)ий, спі(в/вв)ітчизник, ста(т/тт)ей

8. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

А нужде(н/нн)ий, клятве(н/нн)ий, Побу(ж/жж)я

Б смире(н/нн)ий, букве(н/нн)ий, місь(к/кк)ом

В свяще(н/нн)ий, пореформе(н/нн)ий, ті(н/нн)ю

Г блаже(н/нн)ий, Воли(н/нн)ю, каніфо(л/лл)ю

9. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

А передгро(з/зз)я, дзві(н/нн)иця, приві(л/лл)я

Б велелю(д/дд)я, спіра(л/лл)ю, (в/вв)ічливість

В бездо(н/нн)ий, тря(с/сс)я, непоміче(н/нн)ість

Г ві(д/дд)зеркалення, розрі(с/сс)я, баче(н/нн)ий

10. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

А паморо(з/зз)ю, заполо(ч/чч)ю, ста(т/тт)ею

Б спросо(н/нн)я, почу(т/тт)ів, освіче(н/нн)ість

В папоро(т/тт)ю, протирі(ч/чч)я, свяще(н/нн)ик

Г благослове(н/нн)я, обли(ч/чч)я, вихова(н/нн)ість

6. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Протягом усієї Аральської експедиції та своєї флотської служби Тарас Шевченко, крім картографічних робіт, створив серію прекрасних акварелей із зображе(н/нн)ями морських пейзажів, витонче(н/нн)их олівцевих малюнків, вишука(н/нн)их сепій, офортів. По суті, він став першим українським художником-мариністом. І сьогодні вражає майстерність митця на невеличкому малюнку передати мінімальними засобами неосяжність панорами морського обрію, що збігається з небом, широчінь моря, прозорість повітря й поєднати їх із рельєфом узбере(ж/жж)я, особливостями природи (За М. Мамчаком).

Т. Шевченко. Місячна ніч на Кос-Аралі

А. Перепишіть текст, вибравши з дужок потрібну орфограму.

Б. Доповніть текст коротким описом картини Т. Шевченка «Місячна ніч на Кос-Аралі» і своїми враженнями від неї.

Сепія, -ї, ж. 1. Морський головоногий молюск, у тілі якого виробляється коричневий барвник; каракатиця. 2. Натуральна або синтетична коричнева фарба, стійка до дії сонця та повітря. 3. Малюнок, виконаний такою фарбою.

Офорт, -а, ч. 1. Спосіб поглибленого гравірування на металі за допомогою кислот. 2. Гравюра на міді або цинку з малюнком, протравленим кислотами, а також друкар­ський відбиток із такої гравюри.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «ЛікАрський чи лікарський?» і поясніть, у чому полягає відмін­ність у значенні цих слів.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

1. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущену літеру.

Пореформен..ий, вихован..ість, милосерд..я, дзвін..иця, клятвен..ий, антен..ий, перепелин..ий, правосуд..я, кількіст..ю, академ..істечко, туман..ий, ешелон..ий, пташин..ий, ікон..опис, вишукан..ість, шален..ий, істин..ий, завзят..я, незбагнен..ий, адресован..ий, уживан..ий, свя­щен..ик, неждан..онегадан..о, завезен..ий, освічен..ість, узліс..я, знан..ь, галуз..я, від..звеніти, студен..ий.

2. Опишіть картину Л. да Вінчі «Мона Ліза», використавши слова незлічений, незлічен­ний, нездійснений, нездійсненний, незбагненний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити