Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 37-38. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Поміркуйте, у яких випадках загальна назва полуничка може стати власною, а отже, її тре­ба буде писати з великої літери в папках («Полуничка») або без них (Полуничка).

Уживання великої літери

3 великої літери треба писати

імена людей, по батькові, псевдоніми та клички тварин

Кирило, Христина, Ігорович, Іллівна, Марко Вовчок, Рябко (з малої — ті, що стали загальни­ми назвами: дизель, рентген)

прізвища, що вживаються узагальне­но, але не стали загальними назвами

Колумби, Мічуріни (з малої — ті, що вжито із зневагою: гітлери, Сталіни)

утворені від власних особових назв присвійні прикметники й прикмет­ники із суфіксом -ськ- (із значенням «імені когось», «на честь когось»)

Шевченкові слова, Шевченківська премія (бо на честь Т. Шевченка), але шевченківські слова (бо не імені Т. Шевченка та не на честь нього) (з малої — ті, що входять до фразеологізмів: прокрустове ложе, ахіллесова п’ята)

назви божеств, міфологічних істот, ре­лігійних свят і постів

Аполлон, Афіна, Матір Божа, Перун, Водохре­ще, Великий піст (родові назви міфологічних істот — з малої: німфа, лісовик)

назви дійових осіб у байках, казках і драматичних творах

Вовк; Лисичка; Той, що греблі рве; Троянда; Хліб

назви найвищих держустанов і міжна­родних організацій

Кабінет Міністрів України, Організація Об’єд­наних Націй

назви держав та автономних одиниць

Сполучені Штати Америки, Автономна Респуб­ліка Крим

назви сторін світу в значенні країв і на­родів

Південна Україна, Схід прокинувся

астрономічні, географічні назви, назви вулиць, площ, парків, каналів, архітектурних пам’яток, храмів тощо

Молочний Шлях, Тихий океан, місто Оpi­xiв, площа Космонавтів, вулиця Каштанова, Стрийський парк, Володимирський собор

назви найвищих державних посад України та міжнародних посад

Президент України, Генеральний секретар ООН (назви посад, звань, титулів, рангів — з малої: генерал, академік, граф)

назви установ, підприємств, організа­цій, партій, міністерств, навчальних закладів, театрів тощо

Київський національний університет імені Та­раса Шевченка, Міністерство охорони здоров’я України, Верховний суд США, Львівська серед­ня школа № 1 імені І. Франка

назви знаменних подій, свят, епох

День шахтаря, Новий рік (АЛЕ: Свято Пере­моги та День Незалежності України), епоха Відродження, Коліївщина

3 великої літери та в лапках треба писати


назви художніх творів, наукових праць, періодичних видань

повість «Земля», журнал «Український тиж­день» (АЛЕ: назви релігійних книг — без ла­пок: Біблія, Євангеліє, Коран, Тора)

назви аеропортів, станцій метро, сана­торіїв, готелів, кав’ярень тощо

аеропорт «Бориспіль», станція метро «Виду- бичі», готель «Дніпро» (АЛЕ: залізничні вок­зали й станції — без лапок: Київський вокзал, станція Знам’янка)

назви літаків, автомобілів, кораблів, фірмові та сортові назви

автомобіль «Тесла», літак «Мрія», цукерки «Білочка»

назви орденів, відзнак

орден «Мати-героїня», медаль «За відвагу» (узгоджені найменування з родовою назвою — без лапок: орден (кого?) Ярослава Мудрого, ор­ден (чого?) Дружби народів)

2. Запишіть слова, розкривши дужки й поставивши, де потрібно, лапки.

(К/к)иївський (3/з)авод (0/о)болонь, (Ц/ц)укерки (3/з)олотий (К/к)лючик, (Л/л)ьвівський (Н/н)аціональний (У/у)ніверситет (І/і)мені (І/і)вана (Ф/ф)ранка, (М/м)істо (Ж/ж)овті (В/в)оди, (Б/б)айка (Б/б)джола та (Ш/ш)ершень, (Т/т)ичинівські (Ч/ч)итання, (Д/д)овженкове слово, (Г/г)рінченківські слова, (П/п)івнічний (Л/л)ьодовитий (О/о)кеан, (С/с)хідна(У/у)країна,(К/к)иєво-(П/п)ечерська(Л/л)авра,(Т/т)ернопільська(С/с)ередня (Ш/ш)кола, (Б/б)ердичівські (В/в)улиці, (С/с)офія (К/к)иївська, (С/с)хідна (Ф/ф)ілософія, (С/с)узір’я (В/в)еликий (П/п)ес, (Б/б)лизький (С/с)хід, (Л/л)ітак (Р/р)услан, (А/а)еропорт (Ж/ж)уляни, (С/с)танція (М/м)етро (Т/т)еатральна, (С/с)танція (Ш/ш)епетівка, (Г/г)отель (Ж/ж)енева.

3. Випишіть лише ті власні назви, у яких з великої літери треба писати тільки перше слово.

(С/с)вяте (П/п)исьмо, (Т/т)овариство (Ч/ч)ервоного (Х/х)реста, (І/і)зюмська (С/с)ередня (Ш/ш)кола № 2, (Р/р)еспубліка (П/п)ольща, (В/в)елика (Ф/ф)ранцузька (Р/р)еволюція, (Д/д)ержавний (П/п)рапор (У/у)країни, (А/а)мериканська (Ф/ф)едерація (П/п)раці, (Н/н)обелівська (П/п)ремія, (Ш/ш)евченківська (П/п)роза, (Ф/ф)ранківський (В/в)ечір, (Д/д)ень (Н/н)езалежності (У/у)країни, (Р/р)омоданівський (Ш/ш)лях, (А/а)зовське (М/м)оре, (Н/н)едригайлівська (С/с)ередня (Ш/ш)кола, (Р/р)ектор (3/з)апорізького (Н/н)аціонального (У/у)ніверситету, (К/к)улішева (П/п)роза, (О/о)деський (Д/д)ержавний (А/а)грарний (У/у)ніверситет.

З перших букв (першого слова) виписаних слів складіть ім’я й прізвище українського письменника.

ЗАУВАЖТЕ!

Коли означуване слово, що входить до географічної назви, не виражає родового поняття, то його треба писати з великої літери: Біловезька Пуща (заповідник), Булонський Ліс (парк).

4. Роздивіться ілюстрацію й виконайте тестове завдання (відповіді запишіть у зошит).

Установіть відповідність.

Номер зображення

Назва зображення

1 1

А чумацький шлях

2 2

Б Чумацький Шлях

3 3

В «Чумацький шлях»


Г «Чумацький Шлях»

Виконайте тестові завдання.

1. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

А В(в)ерховна Р(р)ада В Є(є)вропейський С(с)оюз

Б В(в)елика В(в)едмедиця Г Д(д)ень У(у)чителя

2. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

А К(к)абінет М(м)іністрів В 3(з)апорозька С(с)іч

Б М(м)олочний Ш(ш)лях Г А(а)зовське М(м)оре

3. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

А Д(д)іва М(м)арія В А(а)ндріївська Ц(ц)ерква

Б С(с)вяте П(п)исьмо Г В(в)оскресіння Г(г)осподнє

4. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

А М(м)іністерство Ф(ф)інансів

Б Т(т)овариство Ч(ч)ервоного Х(х)реста

В К(к)итайська Н(н)ародна Р(р)еспубліка

Г А(а)дміністрація П(п)резидента У(у)країни

5. З великої літери треба писати прикметник у сполуці слів

А Д(д)амоклів меч В Ш(ш)експірівські сонети

Б Б(б)альзаківський вік Г Ш(ш)евченківська премія

6. З великої літери треба писати прикметник у словосполученні

А Ф(ф)ранківські рядки В Ф(ф)ранківські читання

Б Ф(ф)ранківська поема Г Ф(ф)ранківський стиль

7. Власну назву треба брати в лапки у варіанті

А станція Шепетівка В вокзал Дарниця

Б станція метро Хрещатик Г селище Східниця

8. Назву нагороди треба писати в лапках у варіанті

А орден Пошани В орден Свободи

Б орден Ярослава Мудрого Г орден За заслуги

9. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

А цукерки «Пташине молоко», орден «Княгині Ольги»

Б Петра і Павла, Міністерство культури України

В Льодове Побоїще, орден Почесного легіону

Г Володимир великий, Нобелівська премія

10. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

А кав’ярня «Галицький штрудель», День Енергетика

Б Верховна Рада України, Народний депутат

В пансіонат «Бескиди», Софійський собор

Г Хмельниччина, сузір’я Молочний шлях

6. Напишіть формальне есе на тему «Чого варто уникати в спілкуванні».

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Чому Хрещатик має таку назву?» і перекажіть його.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. 1. Запишіть, розкривши дужки й поставивши, де потрібно, лапки.

(Ш/ш)евченківські (Р/р)ядки, (Ш/ш)евченківський (В/в)ечір, (Ш/ш)евченкове (С/с)лово, (О/о)рден (К/к)нягині (О/о)льги, (М/м)едаль (3/з)а (Б/б)ойові (3/з)аслуги, (Л/л)ьвівська (К/к)ондитерська (Ф/ф)абрика (С/с)віточ, (О/о)рганізація (О/о)б’єднаннх (Н/н)ацій, (С/с)узір’я (Ч/ч)умацький (Ш/ш)лях, (К/к)орейська (Н/н)ародна (Д/д)емократична (Р/р)еспубліка, (П/п)рофесор (О/о)ксфордського (У/у)ніверситету, (П/п)резидент (У/у)країни, (О/о)норе (Д/д)е (Б/б)альзак, (П/п)івнічна (У/у)країна, (Є/є)вропейська (П/п)лоща, (П/п)овість (Т/т)іні (3/з)абутих (П/п)редків, (3/з)ахід прокинувся, (Б/б)іблія, (К/к)иївський (У/у)ніверситет (І/і)мені (Б/б)ориса (Г/г)рінченка, (Л/л)юбимівська (С/с)ередня (Ш/ш)кола, (Х/х)арківська (С/с)ередня (Ш/ш)кола, (0/о)деська (С/с)ередня (Ш/ш)кола № 17, (М/м)ультфільм (3/з)оотрополіс, (Л/л)атинська (А/а)мерика.

2. Доберіть і запишіть по два приклади до кожного з правил, викладених на с. 113-114.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити