Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 39-40. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ. ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Твіттер — усесвітньо відомий «щебетун» Інтернету (англ. twitter — щебетун, to tweet — ще­бетати). Це соціальна мережа, про яку ви чули; щонайменше бачили цю синю пташечку.

Twitter — мережа з усіма скороченнями, сленгом, типовими помилками й невідредагованими думками. Це жива розмова, адже більшість твітів (= постів) є публічними й будь-хто може коментувати їх, долучатися до обговорення того чи того посту. Словом, шукаєте най­сучасніший інтерактивний посібник із живої англійської мови (чи будь-якої іншої мови). Ось він — Твіттер.

Довжина постів Твіттера обмежена 140 символами (разом із пробілами). Це обмеження, як і будь-яке інше, сприяє креативу користувачів: нові скорочення, абревіатури, хештеги…

А. Чим зумовлена велика кількість скорочених слів у постах Твіттера?

Б. За яким принципом ви скорочуєте слова?

Слова переносять за складами

мо|ло|ко, Хар|ків, ко|мір|ка, ку|зня й куз|ня

Не можна

Можна

розривати сполучення дж, дз, якщо вони позначають один звук

ход|жу, зад|звеніти

хо|джу, за|дзвеніти, але над|зви­чайний (бо д належить до префікса, а з — до кореня)

розривати сполучення йо, ьо

рай|он, боль|овий

ра|йон, больо|вий

відривати одну літеру від

ро|здивитися,

роз|дивитися,

префікса або кореня

розк|ласти

роз|класти

залишати в кінці рядка почат-

вогнет|ривкий,

вогне|тривкий,

кову частину другої основи, якщо вона не становить складу

короткост|роковий

коротко|строковий

залишати в рядку чи перено-

мил|о, а|ле,

ми|ро, але,

сити одну літеру

е|кономний

еко|номний

відокремлювати м’який знак

солом|’яний,

солом’|яний,

та апостроф від попередньої літери

галрка

галь|ка

розривати абревіатури, а та­кож відривати від них цифри

НА|ТО, С|БУ, ТУ|- 134

НАТО, СБУ, ТУ-134

Можна розривати суфікси й літери, що позначають подовжені приголосні звуки:

недба|льство, недбаль|ство, недбальс|тво і недбальст|во; чита|ння і читан|ня.

Графічні скорочення

На відміну від абревіатур, графічні скорочення вимовляють повністю, а скорочують лише на письмі: м — метр, кг — кілограм, обл. — область. Графічне скорочення треба писати з крапкою на місці пропущеної частини слова, при цьому зберігається написання великих і малих літер і дефісів, як і в повних назвах: півн.-сх. (північно-східний), півд.-зах. (південно-західний), Півн. крим. канал (Північнокримський канал), Півд.-Зах. залізниця (Південно-За­хідна залізниця). До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі:

акад. — академік

до н. е. — до нашої ери

вид. — видання

о. — острів

гр. — громадянин

обл. — область

див. — дивись

оз. — озеро

ім. — імені

пор. — порівняйте

і т. д. — і так далі

р. — рік, річка

і т. ін. — і таке інше

рр. — роки

і под. — і подібне

с. — село, сторінка

напр. — наприклад

ст. — станція, століття

н. е. — нашої ери

т. — том

У стандартних скороченнях значень метричних мір крапки не ставлять: м — метр, мм — міліметр, см — сантиметр, год — година, хв — хвилина, га — гектар.

Не можна скорочувати слова на літеру, що позначає голосний звук, якщо він не по­чатковий у слові, і на ь. Наприклад, слово селянський може бути скорочене так: сел., селян. і селянськ.

При збігові однакових приголосних скорочення треба робити після першої літери, що позначає цей збіг: ден. норма (не денн. норма).

При збігові двох (і більше) літер, що позначають різні приголосні, скорочення можна робити як після першої, так і після останньої літери цього збігу: власноруч, і власноручн. (власноручний), але тільки власні, (властивий), бо скорочення влас. можна трактувати по- різному: і власний, і властивий.

Якщо пропускають середню частину слова, то на її місці ставлять дефіс: р-н (район).

2. Позначте можливі місця перенесення в словах.

Суспільство, коштовності, народжувати, підземний, знаменник, УЦОЯО, Полісся, бульйон, мавпячий, серйозний, польовий, Забужко, СУ-15, піддашшя, по-французьки, представник, готуймося, авіаносець, двоступеневий, мисливський, УНІАН, енергозбере­ження, південно-східний, віддзеркалення.

3. Скоротіть слова.

Умовні одиниці, 2 години 30 хвилин, книжковий, до нашої ери, 50 сторінок, родовий від­мінок, Львівська область, доктор філологічних наук, у 50-х роках минулого століття, 7 гекта­рів, видавництво, інститут, сільське господарство, 200 гривень, кінотеатр, цього року, місто Краматорськ.

4. Прочитайте словникову статтю й відновіть скорочені слова, що є в тексті (усно).

АВАНГАРДИ́ЗМ (фр. avantgardisme) — умовний термін на позначення загальних новатор­ських напрямів у художній культурі XX ст. Для них характерні прагнення докорін. Оновлення мистецької практики, пошук нових засобів виявлення форми та змісту творів, переоцінка духов­них цінностей та нове сприйняття світу. Поняття «А.» не має однознач. тлумачення як щодо своєї естет, сутності (воно тісно переплітається з модернізмом, що є його найрадикальнішою гілкою; гол. ознака А., що заперечує фундам. основи реаліст, мист-ва, — нефігуративність в образотвор. мист-ві, антимелодизм у музиці, «дія поза логікою» у театрі тощо), так і щодо хро­нології, ідентифікації визначув. ним явищ: скажімо, у муз. культурі А. вважається явищем 2-ї пол. XX ст. (від серіалізму й алеаторики), в образотвор. мист-ві — усього XX ст. (від кубізму й абстракціонізму). Гол. ідентифікац. ознака кожного напряму мист-ва А. — використання пев­ної нововитвореної вираж, техніки (кубізм, абстракціонізм, сюрреалізм, поп-арт, пуантилізм, алеаторика, сонористика, «мінімальне мистецтво», «театр абсурду», гепенінґ, летризм тощо). Народжений на хвилі анархістського антибуржуаз. протесту поч. XX ст., А. за кілька деся­тиліть набуває дедалі академічніших, стаціонарних способів самовтілення (студії електрон, музики; комп’ютерні графіка, музика, пластика та ін.); соц. мотиви, типові для раннього А., замінюються технократичними, перетворюючи мист-во на полігон самодостатніх експеримен­тів із залученням найновіших наук.-тех. досягнень (електрозвукового та світлового синтезу, математичних моделей комбінаторики тощо). Водночас в остан, третині XX ст. активізувало­ся взаємопроникнення новатор, здобутків А. і засад реалістичних напрямів мист-ва: з одного боку, А. перетворюється на потужний технологічний резерв оновлення виражальних основ реалізму, а з іншого — використовує елементи неавангардист. мист-ва як додаткові барви власної виражальної палітри (колаж). Істор. наступником А. є постмодернізм (3 «Енциклопе­дії сучасної України»).

Д. Бурлюк. Весна

5. Виконайте тестові завдання.

1. НЕПРАВИЛЬНО позначено місце перенесення в слові

А під|живлювати В подзьобаний

Б над|звуковий Г під|зеленити

2. НЕПРАВИЛЬНО позначено місце перенесення в слові

А нянь|ка В біль|ше

Б донь|ка Г пал|ьчик

3. НЕПРАВИЛЬНО позначено місце перенесення в слові

А бой|овий

Б кра|йовий

В зна|йомий

Г ра|йонний

4. НЕПРАВИЛЬНО позначено місце перенесення в слові

А зако|нний В перел|лєш

Б завд|ання Г сповід|дю

5. Правильно позначено місце перенесення в слові

А перед|ушити В перед|часний

Б перед|умати Г перед|ражнити

6. Правильно позначено місце перенесення в слові

А ЛАЗ|-105

Б МА|ГАТЕ

В чотири|лапий

Г близькос|хідний

7. Правильно позначено можливі місця перенесення в обох словах рядка

А зми|ри|ти|ся, від|род|жу|ва|ти

Б бов|ва|ні|ти, пе|рес|ми|ку|ва|ння

В пол|тавсь|кий, ма|льов|ни|чий

Г під|ві|кон|ня, Лук|’ян|чук

8. Правильно позначено можливі місця перенесення в обох словах рядка

А про|фе|сорс|ький, Ми|ко|ла|йо|вич

Б во|сьми|гран|ний, усе|світ

В ві|сім|де|сят, зне|нац|ька

Г ве|сіл|ля, я|лин|ко|вий

9. Правильно зроблено скорочення в рядку

А 5 м. 10 см. (5 метрів 10 сантиметрів)

Б с.-госп. (сільськогосподарський)

В пошир, (поширений)

Г укра. (український)

10. Правильно скорочено слово в рядку

А пд.зах. (південно-західний)

Б 7 прим. (7 примірників)

В 16 сторі. (16 сторінок)

Г 25 кг. (25 кілограмів)

6. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Паркан

Нарешті йому вдалося купити ділянку. Гарне місце, біля річки. Досі не мав своєї землі. Батьки жили у квартирі. Він замолоду поневірявся по гуртожитках, винаймав помешкання, потім жив у тещі. І ось — свій клаптик. Сюрчать коники в траві, жаби кумкають у ямі, дости­гає алича. Увечері приходив, коли вже сутеніло, щоб сусіди не дивувалися. Сидів на поліні, прислухався до тиші, мріяв. Удома й на роботі говорив здебільшого про свою ділянку.

Найперше вирішив, що треба огородитися. Найняті люди копали рови, бетонували їх, устромляли арматуру. На фундаменті мурували з масивних блоків паркан. Спочатку два мет­ри, але він вирішив, що краще два з половиною — для надійності.

Тепер він уже не ховався від стороннього ока. Був як за кам’яною стіною. Хоча колишнього затишку не було: трава столочена, дерева вирубані, озерце засипано. Будмайданчик. Щоб стіна не була сірою й глухою, вирішив прикрасити її згори декоративним дашком. На це витратив решту грошей. Тепер паркан сприймався помпезним і без­глуздим на тлі молодого вербника. Дружина прийшла й заплакала. Тоді він узяв кредит і замовив розкішні ковані ворота та хвіртку. Але даремно. Яке страхітливе поєднан­ня — ажурний орнамент під старовинну бронзу й довже­лезна бетонна стіна. Випадкові перехожі з острахом на­магалися зазирнути в шпарину: що там за муром.

Тоді він продав автомобіль і поштукатурив паркан, пофарбував у зелений колір, щоб наблизити виглядом до природи. Але природа скидала листя — і паркан яду­че вбирав очі. Сусідів запитували, чи то не військова база. Дружина не розмовляла з ним, теща шипіла й мотала головою. Він і сам уникав розмов про свою ділянку. Зате говорили інші. Якось він підслухав розмову майстра з підсобником: «З цього матеріалу можна було хатину побудувати, гараж, ще й на літню кухню залишилося б…»

Одного дня він відніс до редакції оголошення: «Продається ділянка в затишному місці біля річки. Огороджена». Зацікавлених виявилося багато. Приїжджали й розверталися, не заходячи у двір. Тільки один покупець сказав: «Я куплю ділянку, але знесіть паркан…» (За М. Дочинцем).

А. Згорніть підручник і перекажіть текст (письмово). За потреби перед переказуванням мо­жете ще раз прочитати текст.

Б. Продовжте текст своїми роздумами про те, чому люди зводять високі паркани (обсяг — одна сторінка).

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Посере́дині, поня́ття, порядко́вий, разом, ринковий.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. 1. Позначте місця можливого перенесення слів з рядка в рядок і скоротіть їх.

Зразок. Державний університет — дер|жав|ний уні|вер|си|тет, держ. ун-т.

Педагогічний інститут, Броварський район, 5 гектарів, 60 квадратних метрів, кількість учнів, орудний відмінок, закрите акціонерне товариство, 60-і роки XX століття, Північноатлантичний хребет, південно-західний, професор Красуцький, озеро Синевир, дивіться на сто­рінці 17, 450 гривень 70 копійок, станція «Хрещатик», вулиця Саксаганського, річка Дніпро, 500 гектарів, модерновий, історичний, філософський, філологічний.

2. Законспектуйте матеріал про імпресіонізм (за підручником української літератури), використавши графічні скорочення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити