Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 42. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Розгляньте світлину й виконайте завдання.

А. Яку помилку допущено в назві закладу громадського харчування?

Б. Яка закономірність у написанні слів грисині, лате, піца й Одіссей, Голландія, Джонні?

Літери и, і в іншомовних словах

и

і

після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (Де ти з’їси цю чашу жиру?)

у загальних назвах перед приголосним, крім й: гриль, дизель, синус, чипси

у загальних і власних назвах перед голосни­ми, й, я, ю, є, ї: ажіотаж, Валенсія, радій, Дієго

у власних назвах. Вашингтон, Жизель, Зигмунд, Пуерто-Рико, Сиракузи, Цице­рон, Чикаго, Шиллер

у деяких власних назвах перед приголосним (їх треба запам’ятати): Арістотель, Грімм, Дідро, Дізель, Занзібар, Зімбабве, Міссісіпі, Сідней, Одіссей, Россіні

після решти приголосних

у давно запозичених словах (їх треба запам’ятати): бурмистер, вимпел, єхид­на, імбир, кипарис, лиман, лимон, миля, мирт, нирка, спирт, химера, книжка, скипидар. АЛЕ: бургомістр

у власних і загальних назвах: архів, Берлін, біт, гігабайт, імпічмент, кіно, тирамісу, лінки, манікюр, Нідерланди, офіційний, унікаль­ний, фізика

у запозиченнях із східних мов: башкир, гиря, калмик, кинджал, киргиз, кисет, кишлак

у кінці невідмінюваних слів (після будь-якого приголосного): броколі, грисині, капрі, Капрі, Леонардо ді Капріо, мюслі, таксі, хіпі, хобі

у церковних словах: єпископ, єпитимія, єпитрахиль, мирта, митрополит


Подвоєні приголосні в іншомовних словах

Подвоєні приголосні 1 зберігаються у власних іншомовних назвах і в загальних, що від них походять: Бетті, Будда — буддизм, Геннадій, Голландія — голландець, Джонні, Одіссей — одіссея. Терміни, що походять від власних назв, треба писати без подвоєних приголосних: Ватт — ват, Гаусс — гаус.

Подвоєні приголосні треба писати в загальних назвах, які потрібно запам’ятати, — у ви­нятках: алло, аннали (літопис), білль (документ), бонна (няня), брутто, булла (послан­ня), ванна, вілла, донна, дурра (рослина), мадонна, манна, мірра (ароматична речовина), мулла (священик у мусульман), мотто (афоризм), нетто, панна, панно, пенні (британ­ська копійка), тонна. Також подвоєні приголосні зберігаються в назвах літер грецького алфавіту: гамма й каппа.

Подвоєні приголосні можуть бути внаслідок збігу: ім + міграція = імміграція; ір + реа­льний = ірреальний; контр + революція = контрреволюція; сюр + реалізм = сюрреалізм. АЛЕ: анотація, конотація.

У запозичених загальних назвах подвоєні літери не зберігаються: алея, бароко, брускета, гето, грисині, інтермецо, каса, клас, папараці, піца, преса, теніс, тераса, тролінг, хобі, шатл.

М’який знак (знак м’якшення) в іншомовних словах

М’який знак пишемо

М’який знак не пишемо

після д, т, з, с, ц, л, н (Де ти з’їси ці лини?) і перед я, ю, є, ї

роздільна вимова (чути [й]): ательє, Готьє, консьєрж, конферансьє, пасьянс, рантьє, Севілья, шифоньєр

злита вимова (не чути [й]): Аляска, Дюма, дюна, ілюзія, мадяр, нюанс, Цюрих

перед йо

батальйон, бульйон, каньйон, мільйон, міньйон, Фетьйо

курйоз, серйозний

М’який знак треба писати після приголосного, що вимовляється м’яко: дельта, женьшень, Мальта, пальто, Рафаель.

Апостроф в іншомовних словах

Апостроф пишемо

Апостроф не пишемо

після б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р (Мавпочка Буф грає в чужі шахи) і перед я, ю, є

роздільна вимова (чути [й]): інтерв’ю, кеш’ю, круп’є, пап’є-маше, прем’єра, Рив’єра, Руж ’є, сек ’юриті, Х’юго, Х’юстон

злита вимова (не чути [й]): бювет, бюро, гравюра, Гюго, кюрі, Мюллер, мюслі, пюре, ревю, трюфель

перед йо

Бйонсе, курйоз, серйозний

після префікса, що закінчується на приголосний

ад’ютант, ад’юнкт, ін’єкція, кон’юктивіт, пан ’європейський

1Тугі далі під приголосними треба розуміти літери на позначення приголосних звуків.

2. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, м’який знак та апостроф.

П..єдестал, марсел..єза, комп..ютер, конферанс..є, т..юль, він..єтка, П..ємонт, миш..як, міл..ярд, Гот..є, к..янті, ф..юзеляж, павіл..йон, кар..єр, Монтеск..є, Женев..єва, Фур..є, Мол..єр, мад..яр, кон..юнктура, філ..м, р..юкзак, прем..єр, б..єф, монпанс..є, т..юбик, ал..батрос, кур..йоз, сер..йозний, Б..йорк, бул..йон, Н..ютон, ін..єкція, б..юджет, ател..є, транс..європейський.

3. Випишіть слова у дві колонки: 1) з пропущеною літерою і; 2) з пропущеною літерою и.

Х..п.., бр..джі, еманс..пація, ауд..єнц..я, реч..тат..в, л..мон, Росс..н.. , інд..го, Капр.., ін..ц..атива, н..рка, вал.дол.

✵ 3 перших букв виписаних слів складіть назви міст.

Запишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущену літеру.

Ім..унітет, ас.лістент, піц..а, Апен.лни, Рус..о, гет..о, новел..а, ем..ігрант, фін.хький, мадон..а, марокканський, ір..аціональний, бравіс..имо, ім..іграція, імпрес..іонізм, дон..а, беладон..а, віл..а, груп..а, антен..а, пен..і, пан..о, Тал..ін.. , барок..о, Він..іпег, конфет..і, оперет..а, інтермец..о, ас..иіміляція, гол..андець, Ус..урі, хоб..і, дюс..ельдорфець, буд..изм.

4. Виконайте тестові завдання.

1. Літеру и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А ч..пси Ваш..нгтон

Б Ч..каго, асп..рин

В д..джей, акс..ома

Г пед..кюр, Д..зель

2. Літеру и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А д..плом, пед..атр

Б Ц..церон, інд..го

В Аркт..ка, мед..а

Г аж..отаж, Ш..ллер

3. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А бр..джі, к..нджал, брокол..

Б к..пар..с, капуч..но, гр..ль

В башк..р, д..ректор, Д..дро

Г бут..к, гр..с..ні, ф..з..олог

4. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А дж..нси, рад..ст, Гр..мм

Б с..мптоми, с..нус, рад..ус

В аз..мут, Кембр..дж, б..зон

Г д..летант, абор..ген, Мадр..д

5. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А він..єтка, Ц..юрих

Б Лавуаз..є, іл..юзія

В Гот..є, сер..йозний

Г кондот..єр, Нел..сон

6. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А ател..є, конс..єрж, жен..шень

Б Шифон..єр, Севіл..я, б..юветний

В бул..йн, Кордил..єри, т..юбик

Г павіл..йон, кан..йон, Ал..яска

7. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А миш..як, Женев..єва, батал..йон

Б торф..яний, п..єдестал, ф..юзеляж

В кеш..ю, Монтеск..є, ад..ютантський

Г інтерв..ю, комп..ютер, Д..юрренматт

8. Подвоєні приголосні треба писати в обох словах рядка

А барок..о, дол..ар

Б гет..о, ір..еальний

В мул..а, ат..ракціон

Г брут..о, буд..изм

9. Подвоєні приголосні треба писати в обох словах рядка

А гол..андець, конфет..і

Б Апол..он, ім..ігрантка

В Джульєт..а, новел..а

Г гам..а-промені, рал..і

10. Подвоєні приголосні треба писати в усіх словах рядка

А ван..а, Рус..о, ім..ітація

Б віл..а, Жан..а, ан..отація

В хоб..і, От..ава, сюр..еалізм

Г пен..і, Джон..і, марок..анка

6. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Запишіть назви у дві колонки: 1) корисні страви; 2) шкідливі страви.

Б. Упишіть пропущені літери и або і.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Хто такий кушнір?» і перекажіть його.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

ДО РЕЧІ…

У наш час мовці часто зловживають іншомовними словами. Мовознавці радять використо­вувати запозичення лише тоді, коли в мові немає власне українського відповідника. Прочитайте пост Аліни Акуленко у Фейсбуці й переконайтеся, наскільки штучним і недоречним є «мавпування» іншомовних слів.

Про американо

«Велике американо з гарячим молоком», — кажу я.

«Вам біг-амерікано?» — перепитує вона.

«Так, мені велике американо», — відповідаю я.

«То єсть вам все-таки біг?»

О, кавові боги…

«Шуд ай ріпіт іт ін інгліш?»

«Шо????» — зводить брови вона.

«Не «шо», а «куд ю сей іт егейн, пліз» треба казати».

Сто разів обіцяла собі ні з ким не сваритися. Ні зранку, ні вдень, ні взагалі. Сто разів.

І шо?

Шо-шо, попросила зробити біг-американо не просто з хот, а одразу зі скімд-мілк.

Гулять так гулять: діставай, дівко, оксфордський словник, як мало тобі Грінченкового.

7. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, літери и, і (пункт А); ь, апостроф (пункт Б); пропущену букву на позначення приголосного (пункт В).

A. Л..сабон, Т..бет, г..бр..д, ц..л..ндр, аж..отаж, пац..єнт, ульт..матум, коне..стенд..я, ор..г..нал, ф..з..ка, ф..з..оном..я, інс..нуац..я, к..пар..с, тр..умф, т..тан, г..габайт, в..заж..ст, асорт.. , д..спетчер, верн..саж.

Б. П..єдестал, барел..єф, бул..йон, конферанс..є, кур..йоз, кур..єр, ател..є, суб..єкт, к..янті, прем..єра, кєш..ю, інтерв..ю, шифон..єр, дистриб..ютор, Х..юстон, вар..єте, конс..єрж, н..юанс, грав..юра, бракон..єр.

B. Сюр..еалізм, тон..а, гет..о, ім..унітет, хоб..і, оперет..а, ван..а, Ген.ддій, ан..отація, ем..ігрант, ім..ігрант, конфет..і, мул..а, ал..ея, ір..еальний, гол..андець, міс..іонер, марок..анець, буд..изм, одіс..ея.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити