Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 43. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

Отже, з нашого класу на екскурсію в Карпати запросили Петренко, Галицьку, Ковальчук, Метенка й Коваленка.

А. Скількох дівчат і скількох хлопців запросили на екскурсію в Карпати?

Б. Обґрунтуйте свою відповідь.

Українські та інші слов’янські прізвища

1. Українські та інші слов’янські прізвища передають на письмі за загальними прави­лами:

Н. Заєць, Лебідь, Кравченко

Р. Зайця, Лебедя, Кравченка

Д. Зайцеві (Зайцю), Лебедеві (Лебедю), Кравченкові (Кравченку) і т. д.

АЛЕ: Швець — Швеця (не Шевця), Швецеві (не Шевцеві).

2. Жіночі прізвища на приголосний та на -о не відмінюються: Ірині Білик, Юлії Тимо­шенко.

3. Прізвища прикметникового типу відмінюються, як прикметники:

Н. Чужий, Левицький, Мала, Кобилянська

Р. Чужого, Левицького, Малої, Кобилянської

Д. Чужому, Левицькому, Малій, Кобилянській і т. д.

4. Чоловічі прізвища на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюються за таким зразком:

H. Павлов, Ковалів, Гаршин

Р. Павлова, Ковалева (Коваліва), Гаршина

Д. Павлову, Ковалеву (Коваліву), Таршинові (Гаршину)

Зн. Павлова, Ковалева (Коваліва), Гаршина

Op. Павловым, Ковалевим (Ковалівим), Гаршиним

М. (на) Павлові, -у; (на) Ковалеві, -у, (Коваліві, -у); (на) Гаришині, -у

Кл. Павлове й Павлов, Ковалеве (Коваліве) і Ковалів, Гаршине й Гаршин.

5. У слов’янських прізвищах, що не збігаються з українськими загальними назвами, чергування голосних не відбувається: Заяц — Заяца (пор.: Заєць — Зайця), Гашек — Га­шека.

Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ

I. Російський, сербський та чеський звук [е], польські [іе], болгарський [і] після приго­лосного треба передавати літерою е: Александров, Бестужев, Велыорсъкий, Веселовський, Державін, Броневський, Веслав, Міцкевич, Чапек.

2. Російську звукосполуку [йе] треба передавати літерою є:

• на початку слова: Єгоров, Єршов;

• у середині слова після голосного й при роздільній вимові: Бердяев, Гуляєв, Аляб’ев, Григор’єв, Зинов’єв;

• після приголосних (за винятком [ж], [ч], [ш], [р] і [ц]) у суфіксах -єв, -єєв: Ломтев, Медведев, Сергеев, Матвеев. АЛЕ: Муромцев, Писарев, Андреев, Плещеев;

• коли російському [е] у корені відповідає український звук [і] (зверь — звір, пешка — пішак, хлеб — хліб): Зверев, Пєшковський, Твердохлєбов.

Російську звукосполуку [йо] (літеру ё) треба передавати через йо:

• на початку слова: Йолкін;

• у середині слова після голосних і б, п, в, м, ф: Бугайов, Воробйов, Соловйов.

Російську літеру ё передають за допомогою ьо в середині слова після приголосних,

коли ё позначає сполучення м’якого приголосного з [о]: Алфьоров, Верьовкін, Корольов, Семьоркін, Тьоркін. АЛЕ: Артемов, Семенов, Федоров (бо ці прізвища утворено від спіль­них для української та російської мов імен Артем, Семен, Федір).

Російську літеру ё передають через о під наголосом після ч і щ: Грачов, Лихачов, Пуга­чова, Хрущов.

3. Російську літеру и ([і]) передають через і на початку слова й після приголосних: Ігнатов, Ісаєв; Багіров, Гагарін, Пушкін.

Російську літеру и ([і]) передають через ї після голосного й при роздільній вимові (після м’якого знака й апострофа): Воїнов, Гур’їн, Ільїн.

Російську літеру и ([і]) передають через и:

• після [ж], [ч], [ш], [дж] і [ц] перед приголосними: Гаршин, Гущин, Чичиков, Шишкін. Це правило поширюється й на прізвища інших народів: Абашидзе, Вашингтон, Джигарха­нян, Цицерон, Чингісхан;

• у префіксі при-: Пришвін, Пригожий:

• у суфіксах -ик-, -ич-, -ин-, -ищ-: Котельников, Станкович, Гаршин, Радищев:

• у прізвищах, утворених від імен і загальних назв, спільних для слов’янських мов: Бо­рисов (від Борис), Глинка (від глина), Писарев (від писати), Тимофеев (від Тимофій). АЛЕ: Пікітін, Ніколаев, Філіпов, бо вихідні імена відмінні від українських.

4. Суфікси слов’янських прізвищ -ск(ий), -цк(ий), -ск(і), -цк(і), -sk(i), -ck(i), -sk(y), -ck(y) треба передавати відповідними українськими суфіксами -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий): Броневський, Даргомижський, Мусоргський; Городецький, Грудзький, Завадзький. Так само з ь треба писати російські прізвища на -ск(ой), -цк(ой): Луговськой (Луговська), Трубецькой (Трубецька).

5. Прикметникові закінчення російських прізвищ треба передавати так: -ый через -ий (Белый — Бєлий): -ий — через -ій (Крайний — Крайній): -ая (-яя) — через -а (-я) (Бе­лая — Бела, Горовая — Горова, Крайняя — Крайня): закінчення -ой передається через -ой (Донской — Донськой).

6. Твердий кінцевий приголосний ц у слов’янських прізвищах пом’якшується: Глуховець, Скиталець.

Правопис неслов’янських прізвищ

1. G і h треба передавати літерою г: Ганнібал, Гейне, Гомер, Горацій, Гюго.

2. Подвоєні приголосні зберігаються: Бетті, Джонні, Мюллер, Руссо, Торрічеллі, Шиллер.

3. Сполуки аи, ои передають переважно через ау, оу: Фауст, Штраус, Воуверман, Шоу. АЛЕ: Август, Аврора.

4. У неслов’янських прізвищах кінцеве ц тверде: Ліфиіиц, Моріц.

5. Іншомовні прізвища відмінюються як українські: Гойя — Гойї, Гойєю; Рафаель — Рафаеля, Рафаелем.

6. Не відмінюються іншомовні прізвища:

• на -а з попереднім голосним і на наголошений -а: Моруа, Жоффруа, Дюма;

• на -е, -є: Гейне, Беранже, Готьє, Лавуазьє;

• на -і, -ї: Голсуорсі, Россіні, Віньї;

• на -о. Віардо, Гюго, Дідро;

• на -у. Лоу, Шоу.

7. Не відмінюються іншомовні жіночі імена й прізвища на приголосний: біля Камерон Діаз.

2. Провідміняйте прізвища в однині.

Заклунна, Сумська, Пономарів, Романишин, Мороз, Ведмідь, Тягнирядно, Оболенський.

3. Запишіть прізвища українською мовою.

Остроградский, Афанасьева, Сергеев, Полевой, Толстая, Репин, Кириллов, Озерова, Тур­генев, Седых, Мишкин, Виноградов, Красная, Никитина, Прокофьев, Григорьева, Примаков, Шишкин, Сенкевич, Залеская, Hanski, Gizycki, Wyzycka, Hemingway, Wilde, Heine.

ДО РЕЧІ…

Хоча загальна назва гончар належить до м’якої групи (гончаря, гончарем), проте утворене від неї прізвище треба відмінювати як іменник твердої групи: Гончар — Гончара, Гончаром.

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Кабінет Міністрів України постановою від 27 січня 2010 року затвердив офіційну транс­літерацію українського алфавіту латиницею1.

Так, українська буква Аа відповідатиме латинській Аа, Бб — Вb, Вв — Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ — Gg, Дд — Dd, Ее — Ее, Єє — сполученням Ye (на початку слова), іе (в ін­ших позиціях), Жж — сполученням Zh zh, Зз — Zz, Ии — Yy, Ii — Ii, Її — сполученням Yi (на початку слова), і (в інших позиціях), Йй — Y (на початку слова), і (в інших позиціях).

Буква Кк передається латинською Кк, Лл — L1, Мм — Mm, Нн — Nn, Оо — Оо, Пп — Рр, Рр — Rr, Сс — Ss, Тт — Tt, Уу — Uu, Фф — Ff, Хх — сполученням Kh kh, Цц — сполученням Ts ts, Чч — сполученням Ch ch, Шш — сполученням Sh sh, Щщ — сполученням Shch shch, Юю — сполученням Yu (на початку слова), іи (в інших позиціях), Яя — сполученням Ya (на початку слова), іа (в інших позиціях).

Відтепер буквосполучення зг офіційно передається латиницею як zgh, на відміну від zh, що відповідає українській букві ж.

Що ж стосується м’якого знака й апострофа, то вони латиницею не передаються.

Транслітерація прізвищ та імен людей, а також географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею (За матеріалами Інтернету).

А. Запишіть своє прізвище та ім’я латинськими літерами.

Б. Запишіть назву вашого міста (села, селища), а також назви найбільших міст України (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг) латинськими літерами.

1 Таблицю транслітерації українського алфавіту латиницею розміщено на першому форзаці.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Помилку допущено в рядку

А Миколи Петренка

Б Світлани Журенки

В Тимофія Бордуляка

Г Степана Бандери

2. Помилку допущено в рядку

А Александром Дюмою

Б Олександром Пушкіним

В Олександром Довженком

Г Александром Македонським

3. Помилку допущено в рядку

А Джордж Вашингтон

Б Чарльз Діккенс

В Ян Томбінскі

Г Лев Толстой

4. Помилку допущено в рядку

А Сергеєв

Б Андреєв

В Плещеєв

Г Алексеєв

5. Помилку допущено в рядку

А Муромцев

Б Матвеєв

В Писарев

Г Гордєєв

6. Помилку допущено в рядку

А Скиталець

Б Канівець

В Кравець

Г Шульць

7. Помилку допущено в перекладі прізвища

А Крамськая (рос. Крамская)

Б Ніколаєв (рос. Николаев)

В Гіжицький (пол. Gizycki)

Г Кіцька (пол. Кіскі)

8. Відмінюється прізвище в рядку

А Жанна Калюжна

Б Юлія Шоптенко

В Олена Крикун

Г Інна Бєлих

9. НЕ відмінюється прізвище в рядку

А Семен Чумак

Б Арутюн Акопян

В Шалва Амонашвілі

Г Вільгельм фон Гумбольдт

10. Помилку допущено в рядку

А Іллею Іванишиним

Б Олесем Гончарем

В Петром Біденком

Г Іваном Бондарем

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

6. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Як виникли прізвища

Наші прізвища виникли порівняно недавно. Згадаймо часи Русі-України, коли навіть князі мали тільки імена: Олег, Володимир, Святослав… Або літописець Нестор… Поступово,

десь із XIII століття, до імен додавали назви, які, най­імовірніше, ставали індивідуальними прізвиськами, бо не стосувалися нащадків. І лише наприкінці XVIII — на початку XIX століття в усіх верствах української суспіль­ності закріпилися постійні родові прізвища. До того ж визначальними для українських прізвищ стали суфікси -енк(о) і -ук.

Як утворювалися прізвища із суфіксом -енк(о)? Су­фікс -енк(о) спочатку додавався до батьківського імені, а отже, виражав стосунки між батьком і сином. Він стосу­вався сина: Андрієнко, Борисенко, Василенко, Герасименко, Гордієнко, Давиденко, Денисенко, Дмитренко, Карпенко, Клименко. В українців найпошире­нішим, особливо популярним було ймення Іван. Тому від імені Іван та його варіантів похо­дить ряд прізвищ на -енко, наприклад: Іваненко, Іванченко, Іваниченко. Активно утворювалися прізвища з цим суфіксом від чоловічих імен: Андрій, Василь, Гаврило, Герасим, Данило, Дем’ян, Клим, Матвій, Павло, Петро, Роман та ін. Пізніше виникали прізвища на -енко й від жіночих імен: Галенко, Катренко, Марусенко, Мокренко, Оленченко. За допомогою суфікса -енк(о) укра­їнські прізвища відрізняються від інших. Коли ми назвемо такий ряд прізвищ, як Біленко, Босенко, Гаркавенко, Гніденко, Горбенко, Віденко, Довженко, Жиленко, Жученко, Косенко, Орленка, Осадченко, Рибченко, Руденко, Рябенко, Рябченко, Саленко, Сліпченко, Холоденко, Шрамченко, Щербатенко, то неважко здогадатися, що вони походять від прізвиськ батьків.

Люди звертали увагу на батькове заняття, його професію, посаду. Тому маємо прізви­ща Бондаренко, Вівчаренко, Гончаренко, Кравченко, Кухаренко, Кушніренко, Лимаренко, Майстренко, Мельниченко, Мірошниченко, Пастушенко, Писаренко, Рибальченко, Тесленко, Тка­ченко, Чередниченко, Шаповаленко.

Прізвища із суфіксом -енк(о) указували також на національну належність батька: Лит­виненко, Німченко, Татарченко, Гурченко, Шведенко. У прізвищах знаходимо відомості про місцевість, звідки походив перший носій прізвища, або інші ознаки: Миргородченко (з Мир­города), Охтирченко (з Охтирки), Волощенко (тобто «син волоха») тощо.

Суфікс -ук (-юк) немовби наслідує суфікс -енк(о). Він також утворює прізвища від іме­ні батька: Андрійчук, Антонюк, Борисюк, Власюк, Гаврилюк, Гнатюк, Гордійчук, Данилюк, Дем’янчук, Захарчук, Кондратюк, Костюк, Лазарук, Левчук, Максимчук, Мартинюк, Марчук, Микитюк, Михайлюк, Назарук, Панасюк, Романюк, Семенюк, Тарасюк, Федорук, Юрчук.

Отже, в Україні можна визначити меридіани з прізвищами на енко- й -ук (-юк). А чи є щось подібне в інших народів? Звичайно, є! Прізвища подібної за функцією будови, але іншо­го звучання існують. Ви вже знаєте, що суфікси -енк(о), -ук (-юк) у прізвищах Антоненко й Антонюк, Борисенко та Борисюк, Даниленко й Данилюк та інших спочатку виражали значення «син». Українським прізвищам Антоненко, Антонюк, Борисенко, Борисюк, Денисенко, Дени- сюк відповідають російські прізвища Антонов, Борисов, Денисов, де суфікс -ов виконує ті самі функції, що й українські -енк(о) і -ук. Тобто він пов’язаний зі значенням «син». Це значення особливо чітко виявляється в германських мовах. Наприклад, по-німецьки син — «зон», і че­рез те в німецькій мові типовими є прізвища, що закінчуються на -сон (-зон): Йогансон, Юргенсон. У Норвегії та Данії закріпилася видозмінена германська форма -сен: Йогансен, Ларсен. Помандруймо до інших мов. Візьмімо грузинські прізвища Аміранашвілі, Гурамішвілі, Джавахішвілі, Павліашвілі. Грузинське -швілі в прізвищах також означає «син». Така сама роль і вірменського -ян: Акопян, Арутюнян, Ісаакян, Хачатурян.

У світі існує багато мов. У різних народів вони неоднакові, проте мислення людей збіга­ється. Це виявляється навіть у прізвищах. Прізвища формувалися в той самий спосіб. Іноді видається, що людей неначебто збирали з усіх усюд на раду й вони домовлялися про спільні дії, бо дивує однаковий підхід багатьох народів до творення прізвищ. Якщо українці хотіли наголосити, що дитина є сином свого батька, то використовували в прізвищах суфікси -енк(о) або -ук: а росіяни — суфікс -ов: грузини використовують -швілі: вірмени —ян. Поняття «син свого батька» закріплювалося мовами світу по-різному. Але спосіб мислення в людей подіб­ний (Н. Клименко).

А. Складіть письмовий план статті.

Б. Усно перекажіть текст за складеним планом, наводячи по два-три приклади прізвищ до кожного пункту.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Благовіст, наскрізний, обруч, сантиметр, сеча.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. Виконайте завдання.

А. Провідміняйте прізвища в однині.

Першин, Андієвська, Прокопів, Міцкевич, Діккенс, Тарасенко, Пилипчук, Ганський.

Б. Запишіть російські прізвища українською мовою й провідміняйте їх в однині.

Белов, Чижов, Филиппов, Агеева, Крамской, Светлая, Вернадский, Цветаева, Васнецов, Лермонтов.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити