Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 52-53. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1 . Прочитайте діалог і виконайте завдання.

Ольга: — Скількох чоловік ти бачиш на світлинах?

Ігор: — Чотирьох.

Ольга: — Ні, ти бачиш сімох чоловік, із яких три жінки й четверо чоловіків.

А. Через яке слово Ігор помилився?

Б. Яка відмінність між словосполуками сто чоловік і сто чоловіків?

Є чотири типи відмінювання іменників за відмінками (I, II, III й IV відміни). Іменники І та II відмін належать до твердої, м’якої або мішаної групи.

тверда група

м’яка група

мішана група

кінцевий приголосний основи — твердий

кінцевий приголосний основи — м’який

кінцевий приголосний основи — шиплячий

завод, крига

пісня, мрі[йа]

круча, плащ

Від групи залежить закінчення іменника, порівняйте: крига — кригою, але круча — кру­чею. Розглянемо складні випадки відмінювання іменників.

І відміна

іменники чоловічого, жіночого та спільного роду на -а (-я)

воєвода, Микола, качка, каша, Ганна, Надія, сім’я, забіяка

1. У формі орудного відмінка однини іменники І відміни мають такі закінчення:

• -ою (тверда група): воєводою, Миколою, качкою, Ганною, забіякою-,

• -ею (-ею) (м’яка й мішана групи): кашею, задачею, надією, мрією, сім’єю.

2. У формі місцевого відмінка множини іменники І відміни мають закінчення -ах (-ях); по воротах, по сім’ях (не по воротам і не по сім’ям).

II відміна

іменники чоловічого роду на -о та з нульо­вим закінченням

син, кінь, Київ, дядько, Петро, Дніпро

іменники середнього роду на -о, -е, -я

вікно, поле, волосся

1. У формі родового відмінка однини іменники чоловічого роду мають закінчення -а (-я) і -у (-ю): метра, Мелітополя; степу, Китаю. Вибір закінчення залежить від зна­чення слова (див. § 54).

2. У формі родового відмінка множини іменники II відміни мають нульове закінчен­ня або -ів (-їв): бажань, боліт, пальт, озер, питань; батьків, вольтів, грамів, морів, жит­тів, верхів’їв.

Закінчення -ей мають слова гостей, грошей, коней, очей, плечей та зрідка ушей (пере­важно — вух). Деякі іменники мають паралельні закінчення: ват — ватів, кіловат. — кі­ловатів, тат — татів. Нульове закінчення мають іменники, що втрачають суфікс -ин у множині: болгарин — болгар, громадянин — громадян, селянин — селян, татарин — татар. АЛЕ: грузинів, осетинів.

3. У формі давального відмінка однини іменники чоловічого роду, а також серед­ нього роду із суфіксом -к- (малі істоти) мають паралельні закінчення -ові, -еві (-єві) або -у (-ю). синові — сину, коневі — коню, краєві — краю, Сергієві — Сергію, поросят­кові — поросятку. АЛЕ: коли в тексті трапляється поряд кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини, то для уникнення одноманітних відмінкових закінчень треба спочатку вживати закінчення -ові, -еві (-єві), а потім - -у (-ю): Леоні­

дові Миколайовичу Іваненку (не Леоніду Миколайовичу Іваненку й не Леонідові Микола­йовичеві Іваненковї).

4. У формі знахідного відмінка однини іменники чоловічого роду, що позначають іс­тот, мають такі самі закінчення, що й у родовому: будівника, коня, Мороза. Усі інші імен­ники чоловічого роду, а також іменники середнього роду в знахідному відмінку мають ту саму форму, що й у називному: олівець, будинок, колектив, ячмінь, море, місто, узбіччя. Деякі іменники чоловічого роду (переважно назви побутових предметів) можуть мати па­ралельні форми, спільні з формами або родового, або називного відмінка: зрізав дуба й дуб; написав листа й лист; узяв ножа й ніж; поклав олівця й олівець; поставив чобота й чобіт.

5. У формі орудного відмінка множини іменники II відміни мають закінчення -ами, -ями, -ми. берегами, явищами, полями, роздоріжжями.

Закінчення -ми мають (паралельно з формами -ами, -ями) такі іменники: гістьми — гостями, грішми — грошима, кіньми — конями, чобітьми — чоботами й чоботями, ко­ліньми — колінами, колісьми — колёсами, крильми — крилами.

6. У формі місцевого відмінка однини паралельні закінчення -ові, еві (-єві) або -у (-ю) мають:

• назви істот чоловічого роду: на батькові — на батьку, на вчителеві — на вчителю;

• назви істот середнього роду із суфіксом -к-: на теляткові — на телятку, на поро­сяткові — на поросятку, на хлоп’яткові — на хлоп’ятку;

• назви неістот чоловічого та середнього роду із суфіксами -ик-, -ак-, -ок-, -к-, -к(о): у будинку — у будинкові, на літаку — на літакові, на ліжку — на ліжкові, у підрахун­ку — у підрахункові.

Іменники, що позначають істот (але не осіб), мають у місцевому відмінку однини по­ряд із закінченнями -ові, -еві (-єві) і закінчення -і (-ї): на коневі — на коні, на ослові — на ослі, на тигрові — на тигрі.

Закінчення -у (-ю) мають іменники чоловічого роду з односкладовою основою, якщо наголос у місцевому відмінку переходить на закінчення: у бою, на льоду, у соку, на шляху.

Закінчення -і (-ї) мають назви неістот:

• чоловічого роду (переважно безсуфіксні): в акті, на березі, у Грунті, у декреті, у дзьобі, у темпі, у центрі;

• середнього роду без суфікса -к-: у місті, на селі, на плечі, у прізвищі, у слові.

Деякі безсуфіксні іменники чоловічого роду можуть мати паралельні закінчення -і (-ї) та -у (-ю), що залежить від місця наголосу в слові: у гаї — у гаю, у краї — у краю, на тор­зі — на торгу.

З прийменником по можуть уживатися паралельні закінчення -у (-ю) та -і (-ї): по Дніпру — по Дніпрі, по місту — по місті, по селу — по селі. АЛЕ: для позначення часу — тільки закінчення -і: по обіді, по закінченні.

III відміна

іменники жіночого роду з кінцевим пришлое-

честь, розкіш, лють, любов, відповідаль-

ним основи та слово мати

ність, річ

У формі орудного відмінка однини треба писати подвоєні приголосні, якщо основа закінчується одним приголосним (крім б, п, в, м, ф і р): річ — річчю, розкіш — розкішшю, відповідь — відповіддю, лють — люттю, заполоч — заполоччю.

Якщо основа закінчується сполученням приголосних або на б, п, в, м, ф і р, то по­довження приголосних (на письмі — подвоєння букв) не відбувається: честь — честю, жовч — жовчю, любов — любов’ю, кіновар — кіновар’ю, мати — матір’ю.

IV відміна

іменники середнього роду на -а, -я із суфік-

лоша — лошати, ягня — ягняти, дівча —

сами -am-, -ят-, -єн- у більшості непрямих

дівчати, плем’я — племені

відмінків


Зразки відмінювання іменників IV відміни

Відмінок

Однина

Множина

Н.

лоша, ягня, плем’я

лошата, ягнята, племена

Р.

лошати, ягняти, племені

лошат, ягнят, племен

Д.

лошаті, ягняті, племені

лошатам, ягнятам, племенам

Зн.

лоша, ягня, тем’я

лошат(а), ягнят(а), темена

Ор.

лошам, ягням, плем’ям

лошатами, ягнятами, племенами

М.

на лошаті, на ягняті, на племені

на лошатах, на ягнятах, на племенах

Кл.

лоша, ягня, плем’я

лошата, ягнята, племена

2. апишіть іменники в зазначених відмінках.

Товариш, почуття, питання, весілля, кінь, плече, піддашшя, поле — у родовому відмінку множини.

Сіль, радість, гладь, кіновар, бязь, кров, міць, мати, задача, відповідальність, Об, нехво­рощ, Прип’ять, галузь, груша — в орудному відмінку однини.

Робітник, гай, добродій, малятко, ведмідь, поле, дівчатко, сніг, товариш, директор, немов­лятко, степ, стиліст, обличчя — у місцевому відмінку однини.

3. Утворіть і запишіть словосполучення з однією або двома можливими формами іменника.

Зразок: дати (карбованець, -я) — дати карбованець, дати карбованця; узяти (таліс­ман, -а) — узяти талісман.

Пришити (ґудзик, -а), покласти (меч, -а), розгорнути (альбом, -а), узяти (ніж, -а), роз­гадати (кросворд, -а), послухати (романс, -у), купити (хліб, -а), збудувати (міст, -а або -у). з’їсти (помаранч, -а), поставити (графин, -а), налити (молоко, -а), зрізати (граб, -а), слухати (ноктюрн, -а), поставити (плуг, -а), дати (слово, -а), наповнити (бідон, -а).

4. Прочитайте речення й виконайте завдання (розділовізнаки пропущено).

1. І за вечер..ю й після вечері ми довго розмовляли (Ю. Збанацький). 2. Разом із розповід..ю в душу вливалося щось хороше тепле (О. Довженко). 3. Сонце вже зсередини просвічувало насичені памороз..ю сади (М. Стельмах). 4. Тут обелісків ціла рота. Стрижі над круч..ю стри­жуть. 5. Я одягаю пурпуровий плащ. Бики вже лют..ю наливають очі (Л. Костенко). 6. Сади­ба «Під груш..ю» має велику добре озеленену територію (3 оголошення). 7. Хлопець підхопив дівчину на руки закрутився раптом вихором з нош..ю своєю на руках і лист осінній золотими бризками зметнувся із землі довкола них (А. Мінченко). 8. Ой під вишн..ю під черешн..ю стояв старий з молодою як із ягодою (Народна творчість). 9. Веслує літо в хмарну обологу по заводя., просмаленим човном і натомивши у мандрівці ноги лягає день спочити за горбом (Є. Гуцало).

А. Перепишіть речення, уставивши пропущені літери.

Б. Підкресліть граматичні основи й розставте розділові знаки.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Помилку допущено у варіанті

А Микитою В грушою

Б сиротою Г весною

2. Помилку допущено у варіанті

А Львовом В вікном

Б батьком Г ножом

3. Помилку допущено у варіанті

А агрономові В по вікнам

Б відповідей Г плечей

4. Помилку допущено у варіанті

А десяти грам В шести озер

Б трьох пальт Г двох річок

5. Помилку допущено у варіанті

А запитай татар В почекай болгар

Б кількох грузин Г покликати селян

6. Помилку допущено у варіанті

А теплих дощів В твоїх друзів

Б наших степів Г трьох конів

7. Помилку допущено у варіанті

А людьми — людями В грішми — грошима

Б гістьми — гостями Г крильми — крилами

8. Помилку допущено у варіанті

А розкішшю В знаттю

Б жовччю Г маззю

9. Помилку допущено в рядку

А на літаку

Б на берегу

В на дощику

Г на будинку

10. Помилку допущено в рядку

А у раї — у раю

Б у соці — у соку

В у краї — у краю

Г на торзі — на торгу

6. Напишіть есе про явище природи, що викликає ваше найбільше захоплення й здивування.

Явища природи: грім, блискавка, гроза, кульова блискавка, вітер, вихор, дощ, веселка, хма­ри, мороз, сніг, град, полярне сяйво.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Що означає вислів гроші не пахнуть?» і перекажіть його.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. 1. Запишіть іменники в зазначених відмінках.

Покриття, соловей, грам, метр, міжгір’я, верховіття, болото, кілограм, гість, кіловат, тато, село, плече — у родовому відмінку множини.

Вість, подорож, вісь, жовч, куліш, каша, любов, рань, зав’язь, відданість, верф, височінь — в орудному відмінку однини.

Бій, дитятко, учитель, режисер, лист, автомобіль, мавпенятко, лід, штаб, працівник, шлях, край, поверх, чоловік — у місцевому відмінку однини.

2. Письмово прокоментуйте новини тижня, висвітлені на місцевому телеканалі. Виділіть закінчення в іменниках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити