Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ВСТУП

§ 3. МОВНА НОРМА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте діалог і розкажіть, через що виникло непорозуміння.

У київському супермаркеті.

Касирка: 3 Вас 690 рублів.

Покупець (розгублено): Але я не маю рублів…

Касирка (з люттю в голосі): А як можна йти до магазину без грошей?

Покупець (жартівливо): А гривнями розрахуватися можна?

Касирка (з обуренням): Ви знущаєтеся? Давайте гривні й не морочте мені голову!

Головною ознакою культури мовлення є його нормативність. Мовна норма — сукуп­ність усталених мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носія­ми як зразок спілкування в суспільстві. Кожна з мовних і мовленнєвих норм завжди спів­відносна з певними мовними одиницями — орфоепічними, лексичними, граматичними, стилістичними та ін. З огляду на це й визначають різні мовні норми:

• орфоепічні (не [грайеішс:а], а [грайеіс':а]);

• лексичні (не живописна, а мальовнича галявина);

• фразеологічні (не приймати, а брати участь);

• граматичні (навчатися не музиці, а музики);

• орфографічні (не піцца, а піца);

• пунктуаційні (не Він мабуть запізниться, а Він, мабуть, запізниться);

• стилістичні (у науковому стилі — не глибоченне, а глибоке море).

Мовні норми єдині й обов’язкові для всіх користувачів літературної мови. Цим вони відрізняються від «діалектних норм», що територіально обмежені й менш усталені. Норми літературної мови мають усенародно-освітній статус і підлягають таким оцінкам, як пра­вильно чи неправильно, логічно, точно, образно, етично та ін.

Мовні норми культурна людина вивчає протягом усього життя, читаючи художню лі­тературу, відвідуючи театри, опрацьовуючи посібники з культури мовлення й дотримую­чись порад М. Рильського:

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля…

2. Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. Я вважав би, що ти білий день без дощу, але сльози на твому обличчі. 2. Ми так ховалися від зими вісімнадцять хвилин назад. 3. Наш декаданс виключить світло, в кімнаті залишить ескіз. 4. Мені би мовчати, але ти все знаєш, мені би тікати, але ж ти не даш. 5. Хочеш — пиши або дзвони, може, й не буде такого, як було, та все ж загляни (С. Вакарчук). 6. З Новим роком і Рождеством, я знову повертаюсь додому. 7. Ми познайомились з тобою у вагоні метро, людей напхалося кон­кретно, як сільодки в відро (А. Кузьменко). 8. Дарувати людям сонця палкі відчу[ц':а] — от така мрія моя (Злата Огневич). 9. Зі мною будеш жити вічно, поверне[шс'а] чи ні (В. Харчишин).

А. Знайдіть помилки в уривках пісень і визначте, які норми в них порушено.

Б. Поміркуйте, у яких випадках виконавці припустилися помилок свідомо (з певною метою), а в яких — через незнання мовних норм.

3. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Що посієш, те й пожнеш

Митець — це колекціонер. Не барахольщик/барахольник, маймо на увазі, різниця є. Барахольщики/барахольники збирають геть усе, митці — вибирають/добирають. Вони просто колекціонують те, що їм справді до/по смаку.

Існує економічна теорія, згідно якій/з якою вийде число, дуже схоже на твої власні до­ходи, якщо ти візьмеш заробітки своїх п’яти самих близьких/найближчих друзів і вирахуєш середній.

Уважаю/рахую, що це справедливо й для народження наших ідей. Ти будеш таким гар­ним, як те, чим ти себе оточиш/оточеш. Мама часто повторювала мені: «Що посієш, те й по­жнеш».

Раніше це дратувало мене, але тепер я знаю, що вона мала на увазі. Твоє завдання/завдання — збирати хороші ідеї. Що/чим більше таких ідей, то/тим ширше коло впливів матимеш (За О. Клеоном).

А. Виберіть правильний варіант слововживання й визначте тип норми (усно).

Б. Детально перекажіть текст (усно).

4. Прочитайте статтю та виконайте завдання.

Про порушення мовних норм

Тепер у незалежній Україні українська мова в усій її чистоті й красі має посісти належне місце. Певна річ, усі відразу не можуть заговорити добірною мовою. До тих, хто лише починає дедалі активніше розмовляти по-українському, треба виявляти поблажливість і пробачати їм певні мовні огріхи. Однак є люди, які повинні бути більш уважними до свого мовлення (актори, лектори, диктори й інші працівники радіо та телебачення, учителі, викладачі), а гро­мадськість має право бути більш вимогливою до них, бо їхнє слово повинне бути взірцем для решти громадян України. Носіями зразкової української мови мусять стати державні діячі, урядовці всіх рангів та їхні дружини, якщо вони спілкуються з людьми поза своєю домівкою, виступають перед аудиторією безпосередньо чи в засобах масової інформації.

Тим часом матеріали наших засобів масової інформації засмічені надмірною кількістю невмотивованих чужих слів, ненормативними наголосами: випадок, залоза, параліч, середина, Ко­валь (прізвище) замість правильних випадок, залоза, параліч, середина, Коваль; перекрученими з погляду української фонетики й вимови витворами: міиі, зраски, калєктор, апинився, ч/р/вна дівч/на, Леонід?, касковий замість нормальних між (прийменник), зразки, колектор, опинився, чарівна дівчина, Леонід, казковий; незграбними морфолого-синтаксичними побудовами: по­ступають (замість надходять) пропозиції, пятидесяти, восьмидесяти (замість п’ятдесяти, вісімдесяти), командувач миротворчими силами (правильно — командувач миротворчих сил), бігство (треба втеча) від воєн та ін. На телеекрані замість Азербайджан нерідко вимовляють Азейбаржан. У популярній газеті написано: «Скандальні історії в дипломатичних представни­цтвах України за кордоном дуже компрометують нашу державу».

Виголошувач українських телевізійних новин переводить сло­во північ до розряду іменників чоловічого роду, розповідаючи про вихідців з України, котрі працюють на Крайньому Півночі. А ві­домий та шанований український письменник (!), виступаючи на вечорі, присвяченому пам’яті іншого письменника, уживає слово біль як іменник жіночого роду (тяжка біль; болей, якими жив на­род), хоч у літературній та загальнонародній українській мові на­впаки: біль — чоловічого роду, а північ — жіночого: «Чужий біль нікому не болить» (приказка); «Хтозна, де цей тесляр з Крайньої Півночі міг навчитися рицарських тонкощів» (О. Гончар).

Ще один письменник видає такий «перл»: «Надто сильний та мужній він був, щоб позбавляти себе життя з-за якоїсь там премії».

Годилося б знати, що з-за в нашій мові не передає причинових від­ношень; тут його заступає прийменник через: «Як же ти глянеш в очі батькові старому, що згинув від одчаю через тебе?» (Леся Українка). З публічних виступів письменників та інших діячів нашої культури й науки можна довідатися, що вони «приймають активну участь (замість беруть участь) у творенні української державності»; що «Тарас Шев­ченко навчався в Академії художеств (замість Академії мистецтв) у Петербурзі» і ще багато чого.

З екранів телевізорів розповідають про передвиборчу компанію (замість кампанію) у тій чи тій області України. З радіопередач чуємо про важке матеріальне положення (замість ста­новище) пенсіонерів.

Усі ці недоладності є наслідком мовної невибагливості, нерозрізнення лексичних і гра­матичних засобів української й російської мов, безоглядного перенесення в українську мову чужих слів і висловів. Найприкріше в цьому те, що таких помилок припускаються люди, які за своїм покликанням і становищем у суспільстві мали б бути взірцем української літератур­ної мови, прикладом для решти мовців (За О. Пономаревим).

Мовностилістичні поради

А. Визначте типи помилок, про які йдеться в статті.

Б. Заповніть у зошиті таблицю «Типи норм», виписавши приклади зі статті.

Типи мовних норм

Приклади

Орфоепічні норми


Лексичні норми


Граматичні норми


5. Виконайте тестові завдання.

1. Помилку допущено у варіанті

А неймовірна історія В прейскурант цін

Б успішний проект Г перелік товарів

2. Помилку допущено у варіанті

А отримати освіту В осмислити вчинок

Б розв’язати задачу Г зрозуміти теорему

3. Помилку допущено у варіанті

А зрадити друга В опанувати собою

Б чекати на сестру Г не звертати уваги

4. Помилку допущено у варіанті

А вищий за Олександра В менш заплутаний

Б найоригінальніший Г більш міцніший

5. Помилку допущено у варіанті

А вимкнути комп’ютер В з’їсти шоколад

Б купити георгіни Г зірвати м’яту

6. Установіть відповідність.

Дієслово

Іменник

1 відчиняти

А око

2 розгортати

Б кран

3 розплющувати

В пляшку

4 відкорковувати

Г книжку


Д кватирку

6. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Придумайте казку, кульмінаційним момен­том якої буде зображена на стінописі ситуація (усно).

Б. Використайте в казці опорні словосполучен­ня, виправивши помилки там, де їх допущено.

Опорні словосполучення: збентежена собака, комп’ютерна залежність, найбільш засмученіша ба­буся, слабкий зір, розвиток скаліозу, нехтувати по­ради лікаря, не звертає увагу.

Стіно́пис, або мура́л (англ. mural — фреска; ісп. muro — стіна, мур) — різновид мону­ментального та декоративного малярства, настінний живопис.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Багаторазо́вий, бла́говіст, боро́давка, бюлете́нь, бурштино́вий.

Б. Перегляньте експрес-урок «Купувати чи купляти?» і розкажіть, про порушення якої норми розповів учитель.

7. Відредагуйте речення й запишіть їх.

1. Саме цікаве хоббі має мій товариш: він фотографує містські пейзажі в дощову погоду. 2. Осінній парк мене вражає не стільки своїми фарбами, скільки пахощами. 3. Найбільш до­питливіші учні досягають вищих результатів у навчанні. 4. Мясо треба запікати в духовці біля п’ятидесяти хвилин. 5. Підкресліть підмет однією рисочкою й надпишіть над ним якою частиною мови він виражений. 6. Дякую вас за теплу атмосферу, смаколики й подарунки! 7. Вибачаюся! Я запізнився із-за заторів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити